รหัสไปรษณีย์
จังหวัด

อำเภอ

ตำบล

รหัสไปรษณีย์ตำบลหินดาต อำเภอปางศิลาทอง จังหวัดกำแพงเพชร
รหัสไปรษณีย์ หมู่ ชื่อหมู่บ้าน ตำบล อำเภอ จังหวัด
62120 01 หินดาต หินดาต ปางศิลาทอง กำแพงเพชร
62120 02 มอเจริญ หินดาต ปางศิลาทอง กำแพงเพชร
62120 03 เริงกะพง หินดาต ปางศิลาทอง กำแพงเพชร
62120 04 เขาน้ำอุ่น หินดาต ปางศิลาทอง กำแพงเพชร
62120 05 ใหม่เชียงราย หินดาต ปางศิลาทอง กำแพงเพชร
62120 06 หนองหิน หินดาต ปางศิลาทอง กำแพงเพชร
62120 07 หนองสังกะสี หินดาต ปางศิลาทอง กำแพงเพชร
62120 08 อุดมทรัพย์ หินดาต ปางศิลาทอง กำแพงเพชร
62120 09 ซับใหญ่ หินดาต ปางศิลาทอง กำแพงเพชร
62120 10 เริงกะพง หินดาต ปางศิลาทอง กำแพงเพชร
62120 11 บางมะนาว หินดาต ปางศิลาทอง กำแพงเพชร
62120 12 คลองมะนาว หินดาต ปางศิลาทอง กำแพงเพชร
62120 13 ใหม่เริงกะพง หินดาต ปางศิลาทอง กำแพงเพชร
62120 14 รุ่งเรืองทรัพย์ หินดาต ปางศิลาทอง กำแพงเพชร
ที่มา.บริษัท ไปรษณีย์ไทย จำกัด
จากตาราง 1 ตำบลหินดาต อำเภอปางศิลาทอง จังหวัดกำแพงเพชร แบ่งการปกครองออกเป็น 14 หมู่บ้าน มีที่ทำการไปรษณีย์รับผิดชอบการนำจ่าย 1 แห่ง คือ ที่ทำการไปรษณีย์คลองขลุง(62120) รับผิดชอบการนำจ่ายไปรษณีย์ทั้งตำบลหินดาต อำเภอปางศิลาทอง จังหวัดกำแพงเพชร จำแนกตามหมู่บ้านได้ดังนี้
1.บ้านหินดาต หมู่ 1 ตำบลหินดาต อำเภอปางศิลาทอง จังหวัดกำแพงเพชร ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ไปรษณีย์คลองขลุง รหัสไปรษณีย์ 62120
2.บ้านมอเจริญ หมู่ 2 ตำบลหินดาต อำเภอปางศิลาทอง จังหวัดกำแพงเพชร ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ไปรษณีย์คลองขลุง รหัสไปรษณีย์ 62120
3.บ้านเริงกะพง หมู่ 3 ตำบลหินดาต อำเภอปางศิลาทอง จังหวัดกำแพงเพชร ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ไปรษณีย์คลองขลุง รหัสไปรษณีย์ 62120
4.บ้านเขาน้ำอุ่น หมู่ 4 ตำบลหินดาต อำเภอปางศิลาทอง จังหวัดกำแพงเพชร ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ไปรษณีย์คลองขลุง รหัสไปรษณีย์ 62120
5.บ้านใหม่เชียงราย หมู่ 5 ตำบลหินดาต อำเภอปางศิลาทอง จังหวัดกำแพงเพชร ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ไปรษณีย์คลองขลุง รหัสไปรษณีย์ 62120
6.บ้านหนองหิน หมู่ 6 ตำบลหินดาต อำเภอปางศิลาทอง จังหวัดกำแพงเพชร ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ไปรษณีย์คลองขลุง รหัสไปรษณีย์ 62120
7.บ้านหนองสังกะสี หมู่ 7 ตำบลหินดาต อำเภอปางศิลาทอง จังหวัดกำแพงเพชร ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ไปรษณีย์คลองขลุง รหัสไปรษณีย์ 62120
8.บ้านอุดมทรัพย์ หมู่ 8 ตำบลหินดาต อำเภอปางศิลาทอง จังหวัดกำแพงเพชร ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ไปรษณีย์คลองขลุง รหัสไปรษณีย์ 62120
9.บ้านซับใหญ่ หมู่ 9 ตำบลหินดาต อำเภอปางศิลาทอง จังหวัดกำแพงเพชร ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ไปรษณีย์คลองขลุง รหัสไปรษณีย์ 62120
10.บ้านเริงกะพง หมู่ 10 ตำบลหินดาต อำเภอปางศิลาทอง จังหวัดกำแพงเพชร ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ไปรษณีย์คลองขลุง รหัสไปรษณีย์ 62120
11.บ้านบางมะนาว หมู่ 11 ตำบลหินดาต อำเภอปางศิลาทอง จังหวัดกำแพงเพชร ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ไปรษณีย์คลองขลุง รหัสไปรษณีย์ 62120
12.บ้านคลองมะนาว หมู่ 12 ตำบลหินดาต อำเภอปางศิลาทอง จังหวัดกำแพงเพชร ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ไปรษณีย์คลองขลุง รหัสไปรษณีย์ 62120
13.บ้านใหม่เริงกะพง หมู่ 13 ตำบลหินดาต อำเภอปางศิลาทอง จังหวัดกำแพงเพชร ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ไปรษณีย์คลองขลุง รหัสไปรษณีย์ 62120
14.บ้านรุ่งเรืองทรัพย์ หมู่ 14 ตำบลหินดาต อำเภอปางศิลาทอง จังหวัดกำแพงเพชร ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ไปรษณีย์คลองขลุง รหัสไปรษณีย์ 62120