รหัสไปรษณีย์
จังหวัด

อำเภอ

ตำบล

รหัสไปรษณีย์ตำบลหินมูล อำเภอบางเลน จังหวัดนครปฐม
รหัสไปรษณีย์ หมู่ ชื่อหมู่บ้าน ตำบล อำเภอ จังหวัด
73190 01 ท่าดินแดง หินมูล บางเลน นครปฐม
73190 02 หวายน้อย หินมูล บางเลน นครปฐม
73190 03 หวายน้อย หินมูล บางเลน นครปฐม
73190 04 คลองขวิด หินมูล บางเลน นครปฐม
73190 05 ใต้วัดศิลามูล หินมูล บางเลน นครปฐม
73190 06 คลองท่อ หินมูล บางเลน นครปฐม
73190 07 ไผ่หลวง หินมูล บางเลน นครปฐม
73190 08 หน้าวัดศิลามูล หินมูล บางเลน นครปฐม
73190 09 บัวล่มช้าง หินมูล บางเลน นครปฐม
73190 10 หนองชะโค หินมูล บางเลน นครปฐม
73190 11 คลองคูเมือง หินมูล บางเลน นครปฐม
73190 12 หนองบอน หินมูล บางเลน นครปฐม
ที่มา.บริษัท ไปรษณีย์ไทย จำกัด
จากตาราง 1 ตำบลหินมูล อำเภอบางเลน จังหวัดนครปฐม แบ่งการปกครองออกเป็น 12 หมู่บ้าน มีที่ทำการไปรษณีย์รับผิดชอบการนำจ่าย 1 แห่ง คือ ที่ทำการไปรษณีย์บางหลวง(73190) รับผิดชอบการนำจ่ายไปรษณีย์ทั้งตำบลหินมูล อำเภอบางเลน จังหวัดนครปฐม จำแนกตามหมู่บ้านได้ดังนี้
1.บ้านท่าดินแดง หมู่ 1 ตำบลหินมูล อำเภอบางเลน จังหวัดนครปฐม ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ไปรษณีย์บางหลวง รหัสไปรษณีย์ 73190
2.บ้านหวายน้อย หมู่ 2 ตำบลหินมูล อำเภอบางเลน จังหวัดนครปฐม ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ไปรษณีย์บางหลวง รหัสไปรษณีย์ 73190
3.บ้านหวายน้อย หมู่ 3 ตำบลหินมูล อำเภอบางเลน จังหวัดนครปฐม ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ไปรษณีย์บางหลวง รหัสไปรษณีย์ 73190
4.บ้านคลองขวิด หมู่ 4 ตำบลหินมูล อำเภอบางเลน จังหวัดนครปฐม ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ไปรษณีย์บางหลวง รหัสไปรษณีย์ 73190
5.บ้านใต้วัดศิลามูล หมู่ 5 ตำบลหินมูล อำเภอบางเลน จังหวัดนครปฐม ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ไปรษณีย์บางหลวง รหัสไปรษณีย์ 73190
6.บ้านคลองท่อ หมู่ 6 ตำบลหินมูล อำเภอบางเลน จังหวัดนครปฐม ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ไปรษณีย์บางหลวง รหัสไปรษณีย์ 73190
7.บ้านไผ่หลวง หมู่ 7 ตำบลหินมูล อำเภอบางเลน จังหวัดนครปฐม ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ไปรษณีย์บางหลวง รหัสไปรษณีย์ 73190
8.บ้านหน้าวัดศิลามูล หมู่ 8 ตำบลหินมูล อำเภอบางเลน จังหวัดนครปฐม ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ไปรษณีย์บางหลวง รหัสไปรษณีย์ 73190
9.บ้านบัวล่มช้าง หมู่ 9 ตำบลหินมูล อำเภอบางเลน จังหวัดนครปฐม ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ไปรษณีย์บางหลวง รหัสไปรษณีย์ 73190
10.บ้านหนองชะโค หมู่ 10 ตำบลหินมูล อำเภอบางเลน จังหวัดนครปฐม ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ไปรษณีย์บางหลวง รหัสไปรษณีย์ 73190
11.บ้านคลองคูเมือง หมู่ 11 ตำบลหินมูล อำเภอบางเลน จังหวัดนครปฐม ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ไปรษณีย์บางหลวง รหัสไปรษณีย์ 73190
12.บ้านหนองบอน หมู่ 12 ตำบลหินมูล อำเภอบางเลน จังหวัดนครปฐม ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ไปรษณีย์บางหลวง รหัสไปรษณีย์ 73190