รหัสไปรษณีย์
จังหวัด

อำเภอ

ตำบล

รหัสไปรษณีย์ตำบลห้วยกะปิ อำเภอเมืองชลบุรี จังหวัดชลบุรี
รหัสไปรษณีย์ หมู่ ชื่อหมู่บ้าน ตำบล อำเภอ จังหวัด
20000 01 ทุ่งสระ ห้วยกะปิ เมืองชลบุรี ชลบุรี
20000 02 ห้วยกะปิ ห้วยกะปิ เมืองชลบุรี ชลบุรี
20000 03 หนองสมอ ห้วยกะปิ เมืองชลบุรี ชลบุรี
20130 04 ซากพุดซา ห้วยกะปิ เมืองชลบุรี ชลบุรี
20130 05 หนองกระเสริม ห้วยกะปิ เมืองชลบุรี ชลบุรี
20000 06 ไร่ไหหลำ ห้วยกะปิ เมืองชลบุรี ชลบุรี
20000 07 มาบหวาย ห้วยกะปิ เมืองชลบุรี ชลบุรี
ที่มา.บริษัท ไปรษณีย์ไทย จำกัด
จากตาราง 1 ตำบลห้วยกะปิ อำเภอเมืองชลบุรี จังหวัดชลบุรี แบ่งการปกครองออกเป็น 7 หมู่บ้าน มีที่ทำการไปรษณีย์รับผิดชอบการนำจ่าย 2 แห่ง คือ ที่ทำการไปรษณีย์ชลบุรี(20000) และ ที่ทำการไปรษณีย์บางแสน(20130) โดยแบ่งพื้นที่ความรับผิดชอบการนำจ่ายดังนี้ คือ
1.บ้านทุ่งสระ หมู่ 1 ตำบลห้วยกะปิ อำเภอเมืองชลบุรี จังหวัดชลบุรี ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ไปรษณีย์ชลบุรี รหัสไปรษณีย์ 20000
2.บ้านห้วยกะปิ หมู่ 2 ตำบลห้วยกะปิ อำเภอเมืองชลบุรี จังหวัดชลบุรี ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ไปรษณีย์ชลบุรี รหัสไปรษณีย์ 20000
3.บ้านหนองสมอ หมู่ 3 ตำบลห้วยกะปิ อำเภอเมืองชลบุรี จังหวัดชลบุรี ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ไปรษณีย์ชลบุรี รหัสไปรษณีย์ 20000
4.บ้านซากพุดซา หมู่ 4 ตำบลห้วยกะปิ อำเภอเมืองชลบุรี จังหวัดชลบุรี ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ไปรษณีย์บางแสน รหัสไปรษณีย์ 20130
5.บ้านหนองกระเสริม หมู่ 5 ตำบลห้วยกะปิ อำเภอเมืองชลบุรี จังหวัดชลบุรี ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ไปรษณีย์บางแสน รหัสไปรษณีย์ 20130
6.บ้านไร่ไหหลำ หมู่ 6 ตำบลห้วยกะปิ อำเภอเมืองชลบุรี จังหวัดชลบุรี ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ไปรษณีย์ชลบุรี รหัสไปรษณีย์ 20000
7.บ้านมาบหวาย หมู่ 7 ตำบลห้วยกะปิ อำเภอเมืองชลบุรี จังหวัดชลบุรี ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ไปรษณีย์ชลบุรี รหัสไปรษณีย์ 20000

ในตำบลห้วยกะปิ อำเภอเมืองชลบุรี จังหวัดชลบุรี นอกจากจากมีไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการฝากส่งและนำจ่ายแล้ว บริษัทไปรษณีย์ไทยได้เปิดที่ทำการไปรษณีย์ที่บริการรับฝากไปรษณีย์เพียงอย่างเดียวไม่มีการนำจ่าย เพื่ออำนวยความสะดวกในการรับฝากไปรษณีย์และพัสดุ รวมถึงบริการอื่น ๆ เพิมเติ่ม อีก 1 แห่ง ดังตาราง 2
ไปรษณีย์ที่ให้บริการรับฝากอย่างเดียวที่ตั้งอยู่ในตำบลห้วยกะปิ อำเภอเมืองชลบุรี จังหวัดชลบุรี
รหัสไปรษณีย์ ที่่ทำการไปรษณีย์ ที่อยู่ที่ทำการ ตำบล อำเภอ จังหวัด
- เคาน์เตอร์บริการไปรษณีย์คีรีนคร 28/45 หมู่ 3 ห้วยกะปิ เมืองชลบุรี ชลบุรี
ที่มา.บริษัท ไปรษณีย์ไทย จำกัด