รหัสไปรษณีย์
จังหวัด

อำเภอ

ตำบล

รหัสไปรษณีย์ตำบลห้วยขวาง อำเภอกำแพงแสน จังหวัดนครปฐม
รหัสไปรษณีย์ หมู่ ชื่อหมู่บ้าน ตำบล อำเภอ จังหวัด
73140 01 ห้วยขวาง ห้วยขวาง กำแพงแสน นครปฐม
73140 02 อ้อกระทิง ห้วยขวาง กำแพงแสน นครปฐม
73140 03 ห้วยขวาง ห้วยขวาง กำแพงแสน นครปฐม
73140 04 ม่วงตารศ ห้วยขวาง กำแพงแสน นครปฐม
73140 05 ม่วงสามสิบ ห้วยขวาง กำแพงแสน นครปฐม
73140 06 ลาดหญ้าแพรก ห้วยขวาง กำแพงแสน นครปฐม
73140 07 รางอีเม้ย ห้วยขวาง กำแพงแสน นครปฐม
73140 08 สองห้อง ห้วยขวาง กำแพงแสน นครปฐม
73140 09 สระน้ำส้ม ห้วยขวาง กำแพงแสน นครปฐม
73140 10 ลาดหญ้าไทร ห้วยขวาง กำแพงแสน นครปฐม
73140 11 กระถินแดง ห้วยขวาง กำแพงแสน นครปฐม
73140 12 อ้อน้อย ห้วยขวาง กำแพงแสน นครปฐม
73140 13 หอคอย ห้วยขวาง กำแพงแสน นครปฐม
73140 14 ทุ่งบัว ห้วยขวาง กำแพงแสน นครปฐม
73140 15 โคกเจริญ ห้วยขวาง กำแพงแสน นครปฐม
73140 16 ทุ่งเศรษฐี ห้วยขวาง กำแพงแสน นครปฐม
73140 17 ทุ่งพัฒนา ห้วยขวาง กำแพงแสน นครปฐม
73140 18 ต้นมะม่วงพัฒนา ห้วยขวาง กำแพงแสน นครปฐม
73140 19 หนองยายอ้น ห้วยขวาง กำแพงแสน นครปฐม
73140 20 รวงทองพัฒนา ห้วยขวาง กำแพงแสน นครปฐม
73140 21 ทองพาณิชย์ ห้วยขวาง กำแพงแสน นครปฐม
ที่มา.บริษัท ไปรษณีย์ไทย จำกัด
จากตาราง 1 ตำบลห้วยขวาง อำเภอกำแพงแสน จังหวัดนครปฐม แบ่งการปกครองออกเป็น 21 หมู่บ้าน มีที่ทำการไปรษณีย์รับผิดชอบการนำจ่าย 1 แห่ง คือ ที่ทำการไปรษณีย์กำแพงแสน(73140) รับผิดชอบการนำจ่ายไปรษณีย์ทั้งตำบลห้วยขวาง อำเภอกำแพงแสน จังหวัดนครปฐม จำแนกตามหมู่บ้านได้ดังนี้
1.บ้านห้วยขวาง หมู่ 1 ตำบลห้วยขวาง อำเภอกำแพงแสน จังหวัดนครปฐม ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ไปรษณีย์กำแพงแสน รหัสไปรษณีย์ 73140
2.บ้านอ้อกระทิง หมู่ 2 ตำบลห้วยขวาง อำเภอกำแพงแสน จังหวัดนครปฐม ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ไปรษณีย์กำแพงแสน รหัสไปรษณีย์ 73140
3.บ้านห้วยขวาง หมู่ 3 ตำบลห้วยขวาง อำเภอกำแพงแสน จังหวัดนครปฐม ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ไปรษณีย์กำแพงแสน รหัสไปรษณีย์ 73140
4.บ้านม่วงตารศ หมู่ 4 ตำบลห้วยขวาง อำเภอกำแพงแสน จังหวัดนครปฐม ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ไปรษณีย์กำแพงแสน รหัสไปรษณีย์ 73140
5.บ้านม่วงสามสิบ หมู่ 5 ตำบลห้วยขวาง อำเภอกำแพงแสน จังหวัดนครปฐม ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ไปรษณีย์กำแพงแสน รหัสไปรษณีย์ 73140
6.บ้านลาดหญ้าแพรก หมู่ 6 ตำบลห้วยขวาง อำเภอกำแพงแสน จังหวัดนครปฐม ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ไปรษณีย์กำแพงแสน รหัสไปรษณีย์ 73140
7.บ้านรางอีเม้ย หมู่ 7 ตำบลห้วยขวาง อำเภอกำแพงแสน จังหวัดนครปฐม ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ไปรษณีย์กำแพงแสน รหัสไปรษณีย์ 73140
8.บ้านสองห้อง หมู่ 8 ตำบลห้วยขวาง อำเภอกำแพงแสน จังหวัดนครปฐม ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ไปรษณีย์กำแพงแสน รหัสไปรษณีย์ 73140
9.บ้านสระน้ำส้ม หมู่ 9 ตำบลห้วยขวาง อำเภอกำแพงแสน จังหวัดนครปฐม ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ไปรษณีย์กำแพงแสน รหัสไปรษณีย์ 73140
10.บ้านลาดหญ้าไทร หมู่ 10 ตำบลห้วยขวาง อำเภอกำแพงแสน จังหวัดนครปฐม ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ไปรษณีย์กำแพงแสน รหัสไปรษณีย์ 73140
11.บ้านกระถินแดง หมู่ 11 ตำบลห้วยขวาง อำเภอกำแพงแสน จังหวัดนครปฐม ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ไปรษณีย์กำแพงแสน รหัสไปรษณีย์ 73140
12.บ้านอ้อน้อย หมู่ 12 ตำบลห้วยขวาง อำเภอกำแพงแสน จังหวัดนครปฐม ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ไปรษณีย์กำแพงแสน รหัสไปรษณีย์ 73140
13.บ้านหอคอย หมู่ 13 ตำบลห้วยขวาง อำเภอกำแพงแสน จังหวัดนครปฐม ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ไปรษณีย์กำแพงแสน รหัสไปรษณีย์ 73140
14.บ้านทุ่งบัว หมู่ 14 ตำบลห้วยขวาง อำเภอกำแพงแสน จังหวัดนครปฐม ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ไปรษณีย์กำแพงแสน รหัสไปรษณีย์ 73140
15.บ้านโคกเจริญ หมู่ 15 ตำบลห้วยขวาง อำเภอกำแพงแสน จังหวัดนครปฐม ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ไปรษณีย์กำแพงแสน รหัสไปรษณีย์ 73140
16.บ้านทุ่งเศรษฐี หมู่ 16 ตำบลห้วยขวาง อำเภอกำแพงแสน จังหวัดนครปฐม ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ไปรษณีย์กำแพงแสน รหัสไปรษณีย์ 73140
17.บ้านทุ่งพัฒนา หมู่ 17 ตำบลห้วยขวาง อำเภอกำแพงแสน จังหวัดนครปฐม ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ไปรษณีย์กำแพงแสน รหัสไปรษณีย์ 73140
18.บ้านต้นมะม่วงพัฒนา หมู่ 18 ตำบลห้วยขวาง อำเภอกำแพงแสน จังหวัดนครปฐม ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ไปรษณีย์กำแพงแสน รหัสไปรษณีย์ 73140
19.บ้านหนองยายอ้น หมู่ 19 ตำบลห้วยขวาง อำเภอกำแพงแสน จังหวัดนครปฐม ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ไปรษณีย์กำแพงแสน รหัสไปรษณีย์ 73140
20.บ้านรวงทองพัฒนา หมู่ 20 ตำบลห้วยขวาง อำเภอกำแพงแสน จังหวัดนครปฐม ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ไปรษณีย์กำแพงแสน รหัสไปรษณีย์ 73140
21.บ้านทองพาณิชย์ หมู่ 21 ตำบลห้วยขวาง อำเภอกำแพงแสน จังหวัดนครปฐม ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ไปรษณีย์กำแพงแสน รหัสไปรษณีย์ 73140