รหัสไปรษณีย์
จังหวัด

อำเภอ

ตำบล

รหัสไปรษณีย์ตำบลห้วยพระ อำเภอดอนตูม จังหวัดนครปฐม
รหัสไปรษณีย์ หมู่ ชื่อหมู่บ้าน ตำบล อำเภอ จังหวัด
73150 01 ห้วยพระ ห้วยพระ ดอนตูม นครปฐม
73150 02 สามแก้ว ห้วยพระ ดอนตูม นครปฐม
73150 03 ทุ่งพิชัย ห้วยพระ ดอนตูม นครปฐม
73150 04 แจงงาม ห้วยพระ ดอนตูม นครปฐม
73150 05 เลาเต่า ห้วยพระ ดอนตูม นครปฐม
73150 06 ไผ่แหลม ห้วยพระ ดอนตูม นครปฐม
73150 07 ห้วยพระ ห้วยพระ ดอนตูม นครปฐม
73150 08 ทุ่งพิชัย ห้วยพระ ดอนตูม นครปฐม
73150 09 บ่อหลวง ห้วยพระ ดอนตูม นครปฐม
ที่มา.บริษัท ไปรษณีย์ไทย จำกัด
จากตาราง 1 ตำบลห้วยพระ อำเภอดอนตูม จังหวัดนครปฐม แบ่งการปกครองออกเป็น 9 หมู่บ้าน มีที่ทำการไปรษณีย์รับผิดชอบการนำจ่าย 1 แห่ง คือ ที่ทำการไปรษณีย์ดอนตูม(73150) รับผิดชอบการนำจ่ายไปรษณีย์ทั้งตำบลห้วยพระ อำเภอดอนตูม จังหวัดนครปฐม จำแนกตามหมู่บ้านได้ดังนี้
1.บ้านห้วยพระ หมู่ 1 ตำบลห้วยพระ อำเภอดอนตูม จังหวัดนครปฐม ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ไปรษณีย์ดอนตูม รหัสไปรษณีย์ 73150
2.บ้านสามแก้ว หมู่ 2 ตำบลห้วยพระ อำเภอดอนตูม จังหวัดนครปฐม ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ไปรษณีย์ดอนตูม รหัสไปรษณีย์ 73150
3.บ้านทุ่งพิชัย หมู่ 3 ตำบลห้วยพระ อำเภอดอนตูม จังหวัดนครปฐม ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ไปรษณีย์ดอนตูม รหัสไปรษณีย์ 73150
4.บ้านแจงงาม หมู่ 4 ตำบลห้วยพระ อำเภอดอนตูม จังหวัดนครปฐม ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ไปรษณีย์ดอนตูม รหัสไปรษณีย์ 73150
5.บ้านเลาเต่า หมู่ 5 ตำบลห้วยพระ อำเภอดอนตูม จังหวัดนครปฐม ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ไปรษณีย์ดอนตูม รหัสไปรษณีย์ 73150
6.บ้านไผ่แหลม หมู่ 6 ตำบลห้วยพระ อำเภอดอนตูม จังหวัดนครปฐม ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ไปรษณีย์ดอนตูม รหัสไปรษณีย์ 73150
7.บ้านห้วยพระ หมู่ 7 ตำบลห้วยพระ อำเภอดอนตูม จังหวัดนครปฐม ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ไปรษณีย์ดอนตูม รหัสไปรษณีย์ 73150
8.บ้านทุ่งพิชัย หมู่ 8 ตำบลห้วยพระ อำเภอดอนตูม จังหวัดนครปฐม ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ไปรษณีย์ดอนตูม รหัสไปรษณีย์ 73150
9.บ้านบ่อหลวง หมู่ 9 ตำบลห้วยพระ อำเภอดอนตูม จังหวัดนครปฐม ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ไปรษณีย์ดอนตูม รหัสไปรษณีย์ 73150