รหัสไปรษณีย์
จังหวัด

อำเภอ

ตำบล

รหัสไปรษณีย์ตำบลห้วยม่วง อำเภอกำแพงแสน จังหวัดนครปฐม
รหัสไปรษณีย์ หมู่ ชื่อหมู่บ้าน ตำบล อำเภอ จังหวัด
73180 01 ห้วยม่วง ห้วยม่วง กำแพงแสน นครปฐม
73180 02 ห่าง ห้วยม่วง กำแพงแสน นครปฐม
73180 03 ปากสระ ห้วยม่วง กำแพงแสน นครปฐม
73180 04 ดอนแฉลบ ห้วยม่วง กำแพงแสน นครปฐม
73180 05 คลองไทร ห้วยม่วง กำแพงแสน นครปฐม
73180 06 เด่นมะขาม ห้วยม่วง กำแพงแสน นครปฐม
73180 07 ท่าเสา ห้วยม่วง กำแพงแสน นครปฐม
73180 08 มาบแค ห้วยม่วง กำแพงแสน นครปฐม
73180 09 กระดีอ้อ ห้วยม่วง กำแพงแสน นครปฐม
73180 10 ดอนคา ห้วยม่วง กำแพงแสน นครปฐม
73180 11 ท่าเสา ห้วยม่วง กำแพงแสน นครปฐม
73180 12 กระตีบ ห้วยม่วง กำแพงแสน นครปฐม
ที่มา.บริษัท ไปรษณีย์ไทย จำกัด
จากตาราง 1 ตำบลห้วยม่วง อำเภอกำแพงแสน จังหวัดนครปฐม แบ่งการปกครองออกเป็น 12 หมู่บ้าน มีที่ทำการไปรษณีย์รับผิดชอบการนำจ่าย 1 แห่ง คือ ที่ทำการไปรษณีย์สระพัฒนา(73180) รับผิดชอบการนำจ่ายไปรษณีย์ทั้งตำบลห้วยม่วง อำเภอกำแพงแสน จังหวัดนครปฐม จำแนกตามหมู่บ้านได้ดังนี้
1.บ้านห้วยม่วง หมู่ 1 ตำบลห้วยม่วง อำเภอกำแพงแสน จังหวัดนครปฐม ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ไปรษณีย์สระพัฒนา รหัสไปรษณีย์ 73180
2.บ้านห่าง หมู่ 2 ตำบลห้วยม่วง อำเภอกำแพงแสน จังหวัดนครปฐม ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ไปรษณีย์สระพัฒนา รหัสไปรษณีย์ 73180
3.บ้านปากสระ หมู่ 3 ตำบลห้วยม่วง อำเภอกำแพงแสน จังหวัดนครปฐม ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ไปรษณีย์สระพัฒนา รหัสไปรษณีย์ 73180
4.บ้านดอนแฉลบ หมู่ 4 ตำบลห้วยม่วง อำเภอกำแพงแสน จังหวัดนครปฐม ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ไปรษณีย์สระพัฒนา รหัสไปรษณีย์ 73180
5.บ้านคลองไทร หมู่ 5 ตำบลห้วยม่วง อำเภอกำแพงแสน จังหวัดนครปฐม ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ไปรษณีย์สระพัฒนา รหัสไปรษณีย์ 73180
6.บ้านเด่นมะขาม หมู่ 6 ตำบลห้วยม่วง อำเภอกำแพงแสน จังหวัดนครปฐม ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ไปรษณีย์สระพัฒนา รหัสไปรษณีย์ 73180
7.บ้านท่าเสา หมู่ 7 ตำบลห้วยม่วง อำเภอกำแพงแสน จังหวัดนครปฐม ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ไปรษณีย์สระพัฒนา รหัสไปรษณีย์ 73180
8.บ้านมาบแค หมู่ 8 ตำบลห้วยม่วง อำเภอกำแพงแสน จังหวัดนครปฐม ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ไปรษณีย์สระพัฒนา รหัสไปรษณีย์ 73180
9.บ้านกระดีอ้อ หมู่ 9 ตำบลห้วยม่วง อำเภอกำแพงแสน จังหวัดนครปฐม ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ไปรษณีย์สระพัฒนา รหัสไปรษณีย์ 73180
10.บ้านดอนคา หมู่ 10 ตำบลห้วยม่วง อำเภอกำแพงแสน จังหวัดนครปฐม ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ไปรษณีย์สระพัฒนา รหัสไปรษณีย์ 73180
11.บ้านท่าเสา หมู่ 11 ตำบลห้วยม่วง อำเภอกำแพงแสน จังหวัดนครปฐม ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ไปรษณีย์สระพัฒนา รหัสไปรษณีย์ 73180
12.บ้านกระตีบ หมู่ 12 ตำบลห้วยม่วง อำเภอกำแพงแสน จังหวัดนครปฐม ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ไปรษณีย์สระพัฒนา รหัสไปรษณีย์ 73180