รหัสไปรษณีย์
จังหวัด

อำเภอ

ตำบล

รหัสไปรษณีย์ตำบลห้วยยูง อำเภอเหนือคลอง จังหวัดกระบี่
รหัสไปรษณีย์ หมู่ ชื่อหมู่บ้าน ตำบล อำเภอ จังหวัด
81130 01 ห้วยยูงตก ห้วยยูง เหนือคลอง กระบี่
81130 02 ห้วยมัด ห้วยยูง เหนือคลอง กระบี่
81130 03 ห้วยยูงใต้ ห้วยยูง เหนือคลอง กระบี่
81130 04 คลองแห้ง ห้วยยูง เหนือคลอง กระบี่
81130 05 นาปง ห้วยยูง เหนือคลอง กระบี่
81130 06 ห้วยคราม ห้วยยูง เหนือคลอง กระบี่
81130 07 บกห้อง ห้วยยูง เหนือคลอง กระบี่
81130 08 ในทับ ห้วยยูง เหนือคลอง กระบี่
ที่มา.บริษัท ไปรษณีย์ไทย จำกัด
จากตาราง 1 ตำบลห้วยยูง อำเภอเหนือคลอง จังหวัดกระบี่ แบ่งการปกครองออกเป็น 8 หมู่บ้าน มีที่ทำการไปรษณีย์รับผิดชอบการนำจ่าย 1 แห่ง คือ ที่ทำการไปรษณีย์เหนือคลอง(81130) รับผิดชอบการนำจ่ายไปรษณีย์ทั้งตำบลห้วยยูง อำเภอเหนือคลอง จังหวัดกระบี่ จำแนกตามหมู่บ้านได้ดังนี้
1.บ้านห้วยยูงตก หมู่ 1 ตำบลห้วยยูง อำเภอเหนือคลอง จังหวัดกระบี่ ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ไปรษณีย์เหนือคลอง รหัสไปรษณีย์ 81130
2.บ้านห้วยมัด หมู่ 2 ตำบลห้วยยูง อำเภอเหนือคลอง จังหวัดกระบี่ ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ไปรษณีย์เหนือคลอง รหัสไปรษณีย์ 81130
3.บ้านห้วยยูงใต้ หมู่ 3 ตำบลห้วยยูง อำเภอเหนือคลอง จังหวัดกระบี่ ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ไปรษณีย์เหนือคลอง รหัสไปรษณีย์ 81130
4.บ้านคลองแห้ง หมู่ 4 ตำบลห้วยยูง อำเภอเหนือคลอง จังหวัดกระบี่ ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ไปรษณีย์เหนือคลอง รหัสไปรษณีย์ 81130
5.บ้านนาปง หมู่ 5 ตำบลห้วยยูง อำเภอเหนือคลอง จังหวัดกระบี่ ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ไปรษณีย์เหนือคลอง รหัสไปรษณีย์ 81130
6.บ้านห้วยคราม หมู่ 6 ตำบลห้วยยูง อำเภอเหนือคลอง จังหวัดกระบี่ ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ไปรษณีย์เหนือคลอง รหัสไปรษณีย์ 81130
7.บ้านบกห้อง หมู่ 7 ตำบลห้วยยูง อำเภอเหนือคลอง จังหวัดกระบี่ ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ไปรษณีย์เหนือคลอง รหัสไปรษณีย์ 81130
8.บ้านในทับ หมู่ 8 ตำบลห้วยยูง อำเภอเหนือคลอง จังหวัดกระบี่ ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ไปรษณีย์เหนือคลอง รหัสไปรษณีย์ 81130