รหัสไปรษณีย์
จังหวัด

อำเภอ

ตำบล

รหัสไปรษณีย์ตำบลห้วยหมอนทอง อำเภอกำแพงแสน จังหวัดนครปฐม
รหัสไปรษณีย์ หมู่ ชื่อหมู่บ้าน ตำบล อำเภอ จังหวัด
73140 01 ดอนขุนวิเศษ ห้วยหมอนทอง กำแพงแสน นครปฐม
73140 02 หนองตะแบกงาม ห้วยหมอนทอง กำแพงแสน นครปฐม
73140 03 ห้วยหมอนทอง ห้วยหมอนทอง กำแพงแสน นครปฐม
73140 04 ดอนเขว้า ห้วยหมอนทอง กำแพงแสน นครปฐม
73140 05 หนองถากลาน ห้วยหมอนทอง กำแพงแสน นครปฐม
73140 06 หนองโสน ห้วยหมอนทอง กำแพงแสน นครปฐม
73140 07 บัวแดง ห้วยหมอนทอง กำแพงแสน นครปฐม
73140 08 หนองโพธิ์ ห้วยหมอนทอง กำแพงแสน นครปฐม
73140 09 กำแพงแสน ห้วยหมอนทอง กำแพงแสน นครปฐม
73140 10 โคกกระถิน ห้วยหมอนทอง กำแพงแสน นครปฐม
73140 11 หนองพง ห้วยหมอนทอง กำแพงแสน นครปฐม
73140 12 ยางขาคีม ห้วยหมอนทอง กำแพงแสน นครปฐม
ที่มา.บริษัท ไปรษณีย์ไทย จำกัด
จากตาราง 1 ตำบลห้วยหมอนทอง อำเภอกำแพงแสน จังหวัดนครปฐม แบ่งการปกครองออกเป็น 12 หมู่บ้าน มีที่ทำการไปรษณีย์รับผิดชอบการนำจ่าย 1 แห่ง คือ ที่ทำการไปรษณีย์กำแพงแสน(73140) รับผิดชอบการนำจ่ายไปรษณีย์ทั้งตำบลห้วยหมอนทอง อำเภอกำแพงแสน จังหวัดนครปฐม จำแนกตามหมู่บ้านได้ดังนี้
1.บ้านดอนขุนวิเศษ หมู่ 1 ตำบลห้วยหมอนทอง อำเภอกำแพงแสน จังหวัดนครปฐม ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ไปรษณีย์กำแพงแสน รหัสไปรษณีย์ 73140
2.บ้านหนองตะแบกงาม หมู่ 2 ตำบลห้วยหมอนทอง อำเภอกำแพงแสน จังหวัดนครปฐม ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ไปรษณีย์กำแพงแสน รหัสไปรษณีย์ 73140
3.บ้านห้วยหมอนทอง หมู่ 3 ตำบลห้วยหมอนทอง อำเภอกำแพงแสน จังหวัดนครปฐม ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ไปรษณีย์กำแพงแสน รหัสไปรษณีย์ 73140
4.บ้านดอนเขว้า หมู่ 4 ตำบลห้วยหมอนทอง อำเภอกำแพงแสน จังหวัดนครปฐม ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ไปรษณีย์กำแพงแสน รหัสไปรษณีย์ 73140
5.บ้านหนองถากลาน หมู่ 5 ตำบลห้วยหมอนทอง อำเภอกำแพงแสน จังหวัดนครปฐม ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ไปรษณีย์กำแพงแสน รหัสไปรษณีย์ 73140
6.บ้านหนองโสน หมู่ 6 ตำบลห้วยหมอนทอง อำเภอกำแพงแสน จังหวัดนครปฐม ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ไปรษณีย์กำแพงแสน รหัสไปรษณีย์ 73140
7.บ้านบัวแดง หมู่ 7 ตำบลห้วยหมอนทอง อำเภอกำแพงแสน จังหวัดนครปฐม ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ไปรษณีย์กำแพงแสน รหัสไปรษณีย์ 73140
8.บ้านหนองโพธิ์ หมู่ 8 ตำบลห้วยหมอนทอง อำเภอกำแพงแสน จังหวัดนครปฐม ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ไปรษณีย์กำแพงแสน รหัสไปรษณีย์ 73140
9.บ้านกำแพงแสน หมู่ 9 ตำบลห้วยหมอนทอง อำเภอกำแพงแสน จังหวัดนครปฐม ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ไปรษณีย์กำแพงแสน รหัสไปรษณีย์ 73140
10.บ้านโคกกระถิน หมู่ 10 ตำบลห้วยหมอนทอง อำเภอกำแพงแสน จังหวัดนครปฐม ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ไปรษณีย์กำแพงแสน รหัสไปรษณีย์ 73140
11.บ้านหนองพง หมู่ 11 ตำบลห้วยหมอนทอง อำเภอกำแพงแสน จังหวัดนครปฐม ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ไปรษณีย์กำแพงแสน รหัสไปรษณีย์ 73140
12.บ้านยางขาคีม หมู่ 12 ตำบลห้วยหมอนทอง อำเภอกำแพงแสน จังหวัดนครปฐม ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ไปรษณีย์กำแพงแสน รหัสไปรษณีย์ 73140