รหัสไปรษณีย์
จังหวัด

อำเภอ

ตำบล

รหัสไปรษณีย์ตำบลห้วยไร่ อำเภอหล่มสัก จังหวัดเพชรบูรณ์
รหัสไปรษณีย์ หมู่ ชื่อหมู่บ้าน ตำบล อำเภอ จังหวัด
67110 01 ท่าช้าง ห้วยไร่ หล่มสัก เพชรบูรณ์
67110 02 ท่าช้าง ห้วยไร่ หล่มสัก เพชรบูรณ์
67110 03 ห้วยไร่ ห้วยไร่ หล่มสัก เพชรบูรณ์
67110 04 ร่องคู ห้วยไร่ หล่มสัก เพชรบูรณ์
67110 05 วังร่อง ห้วยไร่ หล่มสัก เพชรบูรณ์
67110 06 แก่งยาว ห้วยไร่ หล่มสัก เพชรบูรณ์
67110 07 ร่องคูใต้ ห้วยไร่ หล่มสัก เพชรบูรณ์
67110 08 วังขอนคู่ ห้วยไร่ หล่มสัก เพชรบูรณ์
67110 09 หัวนาขาม ห้วยไร่ หล่มสัก เพชรบูรณ์
67110 10 หัวนาท่าช้าง ห้วยไร่ หล่มสัก เพชรบูรณ์
67110 11 โป่งช้าง ห้วยไร่ หล่มสัก เพชรบูรณ์
67110 12 ปากเหมืองแบ่ง ห้วยไร่ หล่มสัก เพชรบูรณ์
67110 13 ท่าหนองฮี ห้วยไร่ หล่มสัก เพชรบูรณ์
ที่มา.บริษัท ไปรษณีย์ไทย จำกัด
จากตาราง 1 ตำบลห้วยไร่ อำเภอหล่มสัก จังหวัดเพชรบูรณ์ แบ่งการปกครองออกเป็น 13 หมู่บ้าน มีที่ทำการไปรษณีย์รับผิดชอบการนำจ่าย 1 แห่ง คือ ที่ทำการไปรษณีย์หล่มสัก(67110) รับผิดชอบการนำจ่ายไปรษณีย์ทั้งตำบลห้วยไร่ อำเภอหล่มสัก จังหวัดเพชรบูรณ์ จำแนกตามหมู่บ้านได้ดังนี้
1.บ้านท่าช้าง หมู่ 1 ตำบลห้วยไร่ อำเภอหล่มสัก จังหวัดเพชรบูรณ์ ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ไปรษณีย์หล่มสัก รหัสไปรษณีย์ 67110
2.บ้านท่าช้าง หมู่ 2 ตำบลห้วยไร่ อำเภอหล่มสัก จังหวัดเพชรบูรณ์ ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ไปรษณีย์หล่มสัก รหัสไปรษณีย์ 67110
3.บ้านห้วยไร่ หมู่ 3 ตำบลห้วยไร่ อำเภอหล่มสัก จังหวัดเพชรบูรณ์ ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ไปรษณีย์หล่มสัก รหัสไปรษณีย์ 67110
4.บ้านร่องคู หมู่ 4 ตำบลห้วยไร่ อำเภอหล่มสัก จังหวัดเพชรบูรณ์ ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ไปรษณีย์หล่มสัก รหัสไปรษณีย์ 67110
5.บ้านวังร่อง หมู่ 5 ตำบลห้วยไร่ อำเภอหล่มสัก จังหวัดเพชรบูรณ์ ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ไปรษณีย์หล่มสัก รหัสไปรษณีย์ 67110
6.บ้านแก่งยาว หมู่ 6 ตำบลห้วยไร่ อำเภอหล่มสัก จังหวัดเพชรบูรณ์ ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ไปรษณีย์หล่มสัก รหัสไปรษณีย์ 67110
7.บ้านร่องคูใต้ หมู่ 7 ตำบลห้วยไร่ อำเภอหล่มสัก จังหวัดเพชรบูรณ์ ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ไปรษณีย์หล่มสัก รหัสไปรษณีย์ 67110
8.บ้านวังขอนคู่ หมู่ 8 ตำบลห้วยไร่ อำเภอหล่มสัก จังหวัดเพชรบูรณ์ ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ไปรษณีย์หล่มสัก รหัสไปรษณีย์ 67110
9.บ้านหัวนาขาม หมู่ 9 ตำบลห้วยไร่ อำเภอหล่มสัก จังหวัดเพชรบูรณ์ ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ไปรษณีย์หล่มสัก รหัสไปรษณีย์ 67110
10.บ้านหัวนาท่าช้าง หมู่ 10 ตำบลห้วยไร่ อำเภอหล่มสัก จังหวัดเพชรบูรณ์ ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ไปรษณีย์หล่มสัก รหัสไปรษณีย์ 67110
11.บ้านโป่งช้าง หมู่ 11 ตำบลห้วยไร่ อำเภอหล่มสัก จังหวัดเพชรบูรณ์ ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ไปรษณีย์หล่มสัก รหัสไปรษณีย์ 67110
12.บ้านปากเหมืองแบ่ง หมู่ 12 ตำบลห้วยไร่ อำเภอหล่มสัก จังหวัดเพชรบูรณ์ ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ไปรษณีย์หล่มสัก รหัสไปรษณีย์ 67110
13.บ้านท่าหนองฮี หมู่ 13 ตำบลห้วยไร่ อำเภอหล่มสัก จังหวัดเพชรบูรณ์ ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ไปรษณีย์หล่มสัก รหัสไปรษณีย์ 67110