รหัสไปรษณีย์
จังหวัด

อำเภอ

ตำบล

รหัสไปรษณีย์ตำบลองครักษ์ อำเภอองครักษ์ จังหวัดนครนายก
รหัสไปรษณีย์ หมู่ ชื่อหมู่บ้าน ตำบล อำเภอ จังหวัด
26120 01 ตลาดเสาวภา องครักษ์ องครักษ์ นครนายก
26120 02 ตลาดใหม่เสาวภา องครักษ์ องครักษ์ นครนายก
26120 03 บางกระจิก องครักษ์ องครักษ์ นครนายก
26120 04 คลองหนองขุม องครักษ์ องครักษ์ นครนายก
26120 05 เกาะวัด องครักษ์ องครักษ์ นครนายก
26120 06 อ้อมช้าง องครักษ์ องครักษ์ นครนายก
26120 07 ปากคลองเจ๊ก องครักษ์ องครักษ์ นครนายก
ที่มา.บริษัท ไปรษณีย์ไทย จำกัด
จากตาราง 1 ตำบลองครักษ์ อำเภอองครักษ์ จังหวัดนครนายก แบ่งการปกครองออกเป็น 7 หมู่บ้าน มีที่ทำการไปรษณีย์รับผิดชอบการนำจ่าย 1 แห่ง คือ ที่ทำการไปรษณีย์องครักษ์(26120) รับผิดชอบการนำจ่ายไปรษณีย์ทั้งตำบลองครักษ์ อำเภอองครักษ์ จังหวัดนครนายก จำแนกตามหมู่บ้านได้ดังนี้
1.บ้านตลาดเสาวภา หมู่ 1 ตำบลองครักษ์ อำเภอองครักษ์ จังหวัดนครนายก ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ไปรษณีย์องครักษ์ รหัสไปรษณีย์ 26120
2.บ้านตลาดใหม่เสาวภา หมู่ 2 ตำบลองครักษ์ อำเภอองครักษ์ จังหวัดนครนายก ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ไปรษณีย์องครักษ์ รหัสไปรษณีย์ 26120
3.บ้านบางกระจิก หมู่ 3 ตำบลองครักษ์ อำเภอองครักษ์ จังหวัดนครนายก ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ไปรษณีย์องครักษ์ รหัสไปรษณีย์ 26120
4.บ้านคลองหนองขุม หมู่ 4 ตำบลองครักษ์ อำเภอองครักษ์ จังหวัดนครนายก ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ไปรษณีย์องครักษ์ รหัสไปรษณีย์ 26120
5.บ้านเกาะวัด หมู่ 5 ตำบลองครักษ์ อำเภอองครักษ์ จังหวัดนครนายก ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ไปรษณีย์องครักษ์ รหัสไปรษณีย์ 26120
6.บ้านอ้อมช้าง หมู่ 6 ตำบลองครักษ์ อำเภอองครักษ์ จังหวัดนครนายก ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ไปรษณีย์องครักษ์ รหัสไปรษณีย์ 26120
7.บ้านปากคลองเจ๊ก หมู่ 7 ตำบลองครักษ์ อำเภอองครักษ์ จังหวัดนครนายก ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ไปรษณีย์องครักษ์ รหัสไปรษณีย์ 26120

ในตำบลองครักษ์ อำเภอองครักษ์ จังหวัดนครนายก นอกจากจากมีไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการฝากส่งและนำจ่ายแล้ว บริษัทไปรษณีย์ไทยได้เปิดที่ทำการไปรษณีย์ที่บริการรับฝากไปรษณีย์เพียงอย่างเดียวไม่มีการนำจ่าย เพื่ออำนวยความสะดวกในการรับฝากไปรษณีย์และพัสดุ รวมถึงบริการอื่น ๆ เพิมเติ่ม อีก 1 แห่ง ดังตาราง 2
ไปรษณีย์ที่ให้บริการรับฝากอย่างเดียวที่ตั้งอยู่ในตำบลองครักษ์ อำเภอองครักษ์ จังหวัดนครนายก
รหัสไปรษณีย์ ที่่ทำการไปรษณีย์ ที่อยู่ที่ทำการ ตำบล อำเภอ จังหวัด
- เคาน์เตอร์บริการไปรษณีย์ มศว.องครักษ์ 63 หมู่ 7 มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒองครักษ์ (มศว.องครักษ์) ถนนรังสิต-นครนายก องครักษ์ องครักษ์ นครนายก
ที่มา.บริษัท ไปรษณีย์ไทย จำกัด