รหัสไปรษณีย์
จังหวัด

อำเภอ

ตำบล

รหัสไปรษณีย์ตำบลอ่างศิลา อำเภอเมืองชลบุรี จังหวัดชลบุรี
รหัสไปรษณีย์ หมู่ ชื่อหมู่บ้าน ตำบล อำเภอ จังหวัด
20000 01 อ่างศิลา อ่างศิลา เมืองชลบุรี ชลบุรี
20000 02 มะเกลือ อ่างศิลา เมืองชลบุรี ชลบุรี
20000 03 โพรง อ่างศิลา เมืองชลบุรี ชลบุรี
20000 04 โรงหาด อ่างศิลา เมืองชลบุรี ชลบุรี
20000 05 โรงหาด อ่างศิลา เมืองชลบุรี ชลบุรี
ที่มา.บริษัท ไปรษณีย์ไทย จำกัด
จากตาราง 1 ตำบลอ่างศิลา อำเภอเมืองชลบุรี จังหวัดชลบุรี แบ่งการปกครองออกเป็น 5 หมู่บ้าน มีที่ทำการไปรษณีย์รับผิดชอบการนำจ่าย 1 แห่ง คือ ที่ทำการไปรษณีย์ชลบุรี(20000) รับผิดชอบการนำจ่ายไปรษณีย์ทั้งตำบลอ่างศิลา อำเภอเมืองชลบุรี จังหวัดชลบุรี จำแนกตามหมู่บ้านได้ดังนี้
1.บ้านอ่างศิลา หมู่ 1 ตำบลอ่างศิลา อำเภอเมืองชลบุรี จังหวัดชลบุรี ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ไปรษณีย์ชลบุรี รหัสไปรษณีย์ 20000
2.บ้านมะเกลือ หมู่ 2 ตำบลอ่างศิลา อำเภอเมืองชลบุรี จังหวัดชลบุรี ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ไปรษณีย์ชลบุรี รหัสไปรษณีย์ 20000
3.บ้านโพรง หมู่ 3 ตำบลอ่างศิลา อำเภอเมืองชลบุรี จังหวัดชลบุรี ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ไปรษณีย์ชลบุรี รหัสไปรษณีย์ 20000
4.บ้านโรงหาด หมู่ 4 ตำบลอ่างศิลา อำเภอเมืองชลบุรี จังหวัดชลบุรี ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ไปรษณีย์ชลบุรี รหัสไปรษณีย์ 20000
5.บ้านโรงหาด หมู่ 5 ตำบลอ่างศิลา อำเภอเมืองชลบุรี จังหวัดชลบุรี ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ไปรษณีย์ชลบุรี รหัสไปรษณีย์ 20000