รหัสไปรษณีย์
จังหวัด

อำเภอ

ตำบล

รหัสไปรษณีย์ตำบลอ่าวนาง อำเภอเมืองกระบี่ จังหวัดกระบี่
รหัสไปรษณีย์ หมู่ ชื่อหมู่บ้าน ตำบล อำเภอ จังหวัด
81000 01 ช่องพลี อ่าวนาง เมืองกระบี่ กระบี่
81000 02 อ่าวนาง อ่าวนาง เมืองกระบี่ กระบี่
81000 03 คลองแห้ง อ่าวนาง เมืองกระบี่ กระบี่
81000 04 นาตีน อ่าวนาง เมืองกระบี่ กระบี่
81000 05 ทุ่ง อ่าวนาง เมืองกระบี่ กระบี่
81000 06 คลองสน อ่าวนาง เมืองกระบี่ กระบี่
81000 07 เกาะพีพี อ่าวนาง เมืองกระบี่ กระบี่
81000 08 แหลมตง อ่าวนาง เมืองกระบี่ กระบี่
ที่มา.บริษัท ไปรษณีย์ไทย จำกัด
จากตาราง 1 ตำบลอ่าวนาง อำเภอเมืองกระบี่ จังหวัดกระบี่ แบ่งการปกครองออกเป็น 8 หมู่บ้าน มีที่ทำการไปรษณีย์รับผิดชอบการนำจ่าย 1 แห่ง คือ ที่ทำการไปรษณีย์กระบี่(81000) รับผิดชอบการนำจ่ายไปรษณีย์ทั้งตำบลอ่าวนาง อำเภอเมืองกระบี่ จังหวัดกระบี่ จำแนกตามหมู่บ้านได้ดังนี้
1.บ้านช่องพลี หมู่ 1 ตำบลอ่าวนาง อำเภอเมืองกระบี่ จังหวัดกระบี่ ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ไปรษณีย์กระบี่ รหัสไปรษณีย์ 81000
2.บ้านอ่าวนาง หมู่ 2 ตำบลอ่าวนาง อำเภอเมืองกระบี่ จังหวัดกระบี่ ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ไปรษณีย์กระบี่ รหัสไปรษณีย์ 81000
3.บ้านคลองแห้ง หมู่ 3 ตำบลอ่าวนาง อำเภอเมืองกระบี่ จังหวัดกระบี่ ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ไปรษณีย์กระบี่ รหัสไปรษณีย์ 81000
4.บ้านนาตีน หมู่ 4 ตำบลอ่าวนาง อำเภอเมืองกระบี่ จังหวัดกระบี่ ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ไปรษณีย์กระบี่ รหัสไปรษณีย์ 81000
5.บ้านทุ่ง หมู่ 5 ตำบลอ่าวนาง อำเภอเมืองกระบี่ จังหวัดกระบี่ ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ไปรษณีย์กระบี่ รหัสไปรษณีย์ 81000
6.บ้านคลองสน หมู่ 6 ตำบลอ่าวนาง อำเภอเมืองกระบี่ จังหวัดกระบี่ ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ไปรษณีย์กระบี่ รหัสไปรษณีย์ 81000
7.บ้านเกาะพีพี หมู่ 7 ตำบลอ่าวนาง อำเภอเมืองกระบี่ จังหวัดกระบี่ ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ไปรษณีย์กระบี่ รหัสไปรษณีย์ 81000
8.บ้านแหลมตง หมู่ 8 ตำบลอ่าวนาง อำเภอเมืองกระบี่ จังหวัดกระบี่ ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ไปรษณีย์กระบี่ รหัสไปรษณีย์ 81000

ในตำบลอ่าวนาง อำเภอเมืองกระบี่ จังหวัดกระบี่ นอกจากจากมีไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการฝากส่งและนำจ่ายแล้ว บริษัทไปรษณีย์ไทยได้เปิดที่ทำการไปรษณีย์ที่บริการรับฝากไปรษณีย์เพียงอย่างเดียวไม่มีการนำจ่าย เพื่ออำนวยความสะดวกในการรับฝากไปรษณีย์และพัสดุ รวมถึงบริการอื่น ๆ เพิมเติ่ม อีก 2 แห่ง ดังตาราง 2
ไปรษณีย์ที่ให้บริการรับฝากอย่างเดียวที่ตั้งอยู่ในตำบลอ่าวนาง อำเภอเมืองกระบี่ จังหวัดกระบี่
รหัสไปรษณีย์ ที่่ทำการไปรษณีย์ ที่อยู่ที่ทำการ ตำบล อำเภอ จังหวัด
81180 ไปรษณีย์อ่าวนาง 376/9-10 หมู่ 2 อ่าวนาง เมืองกระบี่ กระบี่
81210 ไปรษณีย์เกาะพีพี 95 หมู่ 7 อ่าวนาง เมืองกระบี่ กระบี่
ที่มา.บริษัท ไปรษณีย์ไทย จำกัด