รหัสไปรษณีย์
จังหวัด

อำเภอ

ตำบล

รหัสไปรษณีย์ตำบลอ้อมเกร็ด อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี
รหัสไปรษณีย์ หมู่ ชื่อหมู่บ้าน ตำบล อำเภอ จังหวัด
11120 1 ท่าลาน อ้อมเกร็ด ปากเกร็ด นนทบุรี
11120 2 คลองบางบัวทอง อ้อมเกร็ด ปากเกร็ด นนทบุรี
11120 3 คลองบางนา อ้อมเกร็ด ปากเกร็ด นนทบุรี
11120 4 คลองยายจันทร์ อ้อมเกร็ด ปากเกร็ด นนทบุรี
11120 5 คลองบ้านเก่า อ้อมเกร็ด ปากเกร็ด นนทบุรี
11120 6 คลองบางน้อย อ้อมเกร็ด ปากเกร็ด นนทบุรี
ที่มา.บริษัท ไปรษณีย์ไทย จำกัด
จากตาราง 1 ตำบลอ้อมเกร็ด อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี แบ่งการปกครองออกเป็น 6 หมู่บ้าน มีที่ทำการไปรษณีย์รับผิดชอบการนำจ่าย 1 แห่ง คือ ที่ทำการไปรษณีย์ปากเกร็ด(11120) รับผิดชอบการนำจ่ายไปรษณีย์ทั้งตำบลอ้อมเกร็ด อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี จำแนกตามหมู่บ้านได้ดังนี้
1.บ้านท่าลาน หมู่ 1 ตำบลอ้อมเกร็ด อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ไปรษณีย์ปากเกร็ด รหัสไปรษณีย์ 11120
2.บ้านคลองบางบัวทอง หมู่ 2 ตำบลอ้อมเกร็ด อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ไปรษณีย์ปากเกร็ด รหัสไปรษณีย์ 11120
3.บ้านคลองบางนา หมู่ 3 ตำบลอ้อมเกร็ด อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ไปรษณีย์ปากเกร็ด รหัสไปรษณีย์ 11120
4.บ้านคลองยายจันทร์ หมู่ 4 ตำบลอ้อมเกร็ด อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ไปรษณีย์ปากเกร็ด รหัสไปรษณีย์ 11120
5.บ้านคลองบ้านเก่า หมู่ 5 ตำบลอ้อมเกร็ด อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ไปรษณีย์ปากเกร็ด รหัสไปรษณีย์ 11120
6.บ้านคลองบางน้อย หมู่ 6 ตำบลอ้อมเกร็ด อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ไปรษณีย์ปากเกร็ด รหัสไปรษณีย์ 11120