รหัสไปรษณีย์
จังหวัด

อำเภอ

ตำบล

รหัสไปรษณีย์ตำบลเกาะกลาง อำเภอเกาะลันตา จังหวัดกระบี่
รหัสไปรษณีย์ หมู่ ชื่อหมู่บ้าน ตำบล อำเภอ จังหวัด
81120 01 ร่าปู เกาะกลาง เกาะลันตา กระบี่
81120 02 ร่าหมาด เกาะกลาง เกาะลันตา กระบี่
81120 03 ปากคลอง เกาะกลาง เกาะลันตา กระบี่
81120 04 คลองย่าหนัด เกาะกลาง เกาะลันตา กระบี่
81120 05 ลิกิ เกาะกลาง เกาะลันตา กระบี่
81120 06 ช่องคับ เกาะกลาง เกาะลันตา กระบี่
81120 07 อ่าวทองหลาง เกาะกลาง เกาะลันตา กระบี่
81120 08 หัวหิน เกาะกลาง เกาะลันตา กระบี่
81120 09 ท่าคลอง เกาะกลาง เกาะลันตา กระบี่
81120 10 ขุนสมุทร เกาะกลาง เกาะลันตา กระบี่
ที่มา.บริษัท ไปรษณีย์ไทย จำกัด
จากตาราง 1 ตำบลเกาะกลาง อำเภอเกาะลันตา จังหวัดกระบี่ แบ่งการปกครองออกเป็น 10 หมู่บ้าน มีที่ทำการไปรษณีย์รับผิดชอบการนำจ่าย 1 แห่ง คือ ที่ทำการไปรษณีย์คลองท่อม(81120) รับผิดชอบการนำจ่ายไปรษณีย์ทั้งตำบลเกาะกลาง อำเภอเกาะลันตา จังหวัดกระบี่ จำแนกตามหมู่บ้านได้ดังนี้
1.บ้านร่าปู หมู่ 1 ตำบลเกาะกลาง อำเภอเกาะลันตา จังหวัดกระบี่ ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ไปรษณีย์คลองท่อม รหัสไปรษณีย์ 81120
2.บ้านร่าหมาด หมู่ 2 ตำบลเกาะกลาง อำเภอเกาะลันตา จังหวัดกระบี่ ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ไปรษณีย์คลองท่อม รหัสไปรษณีย์ 81120
3.บ้านปากคลอง หมู่ 3 ตำบลเกาะกลาง อำเภอเกาะลันตา จังหวัดกระบี่ ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ไปรษณีย์คลองท่อม รหัสไปรษณีย์ 81120
4.บ้านคลองย่าหนัด หมู่ 4 ตำบลเกาะกลาง อำเภอเกาะลันตา จังหวัดกระบี่ ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ไปรษณีย์คลองท่อม รหัสไปรษณีย์ 81120
5.บ้านลิกิ หมู่ 5 ตำบลเกาะกลาง อำเภอเกาะลันตา จังหวัดกระบี่ ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ไปรษณีย์คลองท่อม รหัสไปรษณีย์ 81120
6.บ้านช่องคับ หมู่ 6 ตำบลเกาะกลาง อำเภอเกาะลันตา จังหวัดกระบี่ ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ไปรษณีย์คลองท่อม รหัสไปรษณีย์ 81120
7.บ้านอ่าวทองหลาง หมู่ 7 ตำบลเกาะกลาง อำเภอเกาะลันตา จังหวัดกระบี่ ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ไปรษณีย์คลองท่อม รหัสไปรษณีย์ 81120
8.บ้านหัวหิน หมู่ 8 ตำบลเกาะกลาง อำเภอเกาะลันตา จังหวัดกระบี่ ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ไปรษณีย์คลองท่อม รหัสไปรษณีย์ 81120
9.บ้านท่าคลอง หมู่ 9 ตำบลเกาะกลาง อำเภอเกาะลันตา จังหวัดกระบี่ ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ไปรษณีย์คลองท่อม รหัสไปรษณีย์ 81120
10.บ้านขุนสมุทร หมู่ 10 ตำบลเกาะกลาง อำเภอเกาะลันตา จังหวัดกระบี่ ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ไปรษณีย์คลองท่อม รหัสไปรษณีย์ 81120