รหัสไปรษณีย์
จังหวัด

อำเภอ

ตำบล

รหัสไปรษณีย์ตำบลเกาะจันทร์ อำเภอเกาะจันทร์ จังหวัดชลบุรี
รหัสไปรษณีย์ หมู่ ชื่อหมู่บ้าน ตำบล อำเภอ จังหวัด
20240 01 เกาะจันทร์ เกาะจันทร์ เกาะจันทร์ ชลบุรี
20240 02 หนองชุมเห็ด เกาะจันทร์ เกาะจันทร์ ชลบุรี
20240 03 สระตาพรม เกาะจันทร์ เกาะจันทร์ ชลบุรี
20240 04 เจ็ดเนิน เกาะจันทร์ เกาะจันทร์ ชลบุรี
20240 05 โป่งหิน เกาะจันทร์ เกาะจันทร์ ชลบุรี
20240 06 ทับบริบูรณ์ เกาะจันทร์ เกาะจันทร์ ชลบุรี
20240 07 ปรกฟ้า เกาะจันทร์ เกาะจันทร์ ชลบุรี
20240 08 หนองแฟบ เกาะจันทร์ เกาะจันทร์ ชลบุรี
20240 09 หนองยายหมาด เกาะจันทร์ เกาะจันทร์ ชลบุรี
20240 10 หนองมะนาว เกาะจันทร์ เกาะจันทร์ ชลบุรี
20240 11 แปลง เกาะจันทร์ เกาะจันทร์ ชลบุรี
20240 12 เขาวังแก้ว เกาะจันทร์ เกาะจันทร์ ชลบุรี
20240 13 เนินตะแบก เกาะจันทร์ เกาะจันทร์ ชลบุรี
20240 14 หนองหูช้าง เกาะจันทร์ เกาะจันทร์ ชลบุรี
20240 15 คลอง เกาะจันทร์ เกาะจันทร์ ชลบุรี
ที่มา.บริษัท ไปรษณีย์ไทย จำกัด
จากตาราง 1 ตำบลเกาะจันทร์ อำเภอเกาะจันทร์ จังหวัดชลบุรี แบ่งการปกครองออกเป็น 15 หมู่บ้าน มีที่ทำการไปรษณีย์รับผิดชอบการนำจ่าย 1 แห่ง คือ ที่ทำการไปรษณีย์ท่าบุญมี(20240) รับผิดชอบการนำจ่ายไปรษณีย์ทั้งตำบลเกาะจันทร์ อำเภอเกาะจันทร์ จังหวัดชลบุรี จำแนกตามหมู่บ้านได้ดังนี้
1.บ้านเกาะจันทร์ หมู่ 1 ตำบลเกาะจันทร์ อำเภอเกาะจันทร์ จังหวัดชลบุรี ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ไปรษณีย์ท่าบุญมี รหัสไปรษณีย์ 20240
2.บ้านหนองชุมเห็ด หมู่ 2 ตำบลเกาะจันทร์ อำเภอเกาะจันทร์ จังหวัดชลบุรี ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ไปรษณีย์ท่าบุญมี รหัสไปรษณีย์ 20240
3.บ้านสระตาพรม หมู่ 3 ตำบลเกาะจันทร์ อำเภอเกาะจันทร์ จังหวัดชลบุรี ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ไปรษณีย์ท่าบุญมี รหัสไปรษณีย์ 20240
4.บ้านเจ็ดเนิน หมู่ 4 ตำบลเกาะจันทร์ อำเภอเกาะจันทร์ จังหวัดชลบุรี ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ไปรษณีย์ท่าบุญมี รหัสไปรษณีย์ 20240
5.บ้านโป่งหิน หมู่ 5 ตำบลเกาะจันทร์ อำเภอเกาะจันทร์ จังหวัดชลบุรี ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ไปรษณีย์ท่าบุญมี รหัสไปรษณีย์ 20240
6.บ้านทับบริบูรณ์ หมู่ 6 ตำบลเกาะจันทร์ อำเภอเกาะจันทร์ จังหวัดชลบุรี ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ไปรษณีย์ท่าบุญมี รหัสไปรษณีย์ 20240
7.บ้านปรกฟ้า หมู่ 7 ตำบลเกาะจันทร์ อำเภอเกาะจันทร์ จังหวัดชลบุรี ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ไปรษณีย์ท่าบุญมี รหัสไปรษณีย์ 20240
8.บ้านหนองแฟบ หมู่ 8 ตำบลเกาะจันทร์ อำเภอเกาะจันทร์ จังหวัดชลบุรี ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ไปรษณีย์ท่าบุญมี รหัสไปรษณีย์ 20240
9.บ้านหนองยายหมาด หมู่ 9 ตำบลเกาะจันทร์ อำเภอเกาะจันทร์ จังหวัดชลบุรี ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ไปรษณีย์ท่าบุญมี รหัสไปรษณีย์ 20240
10.บ้านหนองมะนาว หมู่ 10 ตำบลเกาะจันทร์ อำเภอเกาะจันทร์ จังหวัดชลบุรี ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ไปรษณีย์ท่าบุญมี รหัสไปรษณีย์ 20240
11.บ้านแปลง หมู่ 11 ตำบลเกาะจันทร์ อำเภอเกาะจันทร์ จังหวัดชลบุรี ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ไปรษณีย์ท่าบุญมี รหัสไปรษณีย์ 20240
12.บ้านเขาวังแก้ว หมู่ 12 ตำบลเกาะจันทร์ อำเภอเกาะจันทร์ จังหวัดชลบุรี ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ไปรษณีย์ท่าบุญมี รหัสไปรษณีย์ 20240
13.บ้านเนินตะแบก หมู่ 13 ตำบลเกาะจันทร์ อำเภอเกาะจันทร์ จังหวัดชลบุรี ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ไปรษณีย์ท่าบุญมี รหัสไปรษณีย์ 20240
14.บ้านหนองหูช้าง หมู่ 14 ตำบลเกาะจันทร์ อำเภอเกาะจันทร์ จังหวัดชลบุรี ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ไปรษณีย์ท่าบุญมี รหัสไปรษณีย์ 20240
15.บ้านคลอง หมู่ 15 ตำบลเกาะจันทร์ อำเภอเกาะจันทร์ จังหวัดชลบุรี ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ไปรษณีย์ท่าบุญมี รหัสไปรษณีย์ 20240