รหัสไปรษณีย์
จังหวัด

อำเภอ

ตำบล

รหัสไปรษณีย์ตำบลเกาะหวาย อำเภอปากพลี จังหวัดนครนายก
รหัสไปรษณีย์ หมู่ ชื่อหมู่บ้าน ตำบล อำเภอ จังหวัด
26130 01 เกาะหวาย เกาะหวาย ปากพลี นครนายก
26130 02 คลองตะเคียน เกาะหวาย ปากพลี นครนายก
26130 03 ท่าแดง เกาะหวาย ปากพลี นครนายก
26130 04 ใหม่ เกาะหวาย ปากพลี นครนายก
26130 05 ดงแขวน เกาะหวาย ปากพลี นครนายก
26130 06 ยอยใฮ เกาะหวาย ปากพลี นครนายก
ที่มา.บริษัท ไปรษณีย์ไทย จำกัด
จากตาราง 1 ตำบลเกาะหวาย อำเภอปากพลี จังหวัดนครนายก แบ่งการปกครองออกเป็น 6 หมู่บ้าน มีที่ทำการไปรษณีย์รับผิดชอบการนำจ่าย 1 แห่ง คือ ที่ทำการไปรษณีย์ปากพลี(26130) รับผิดชอบการนำจ่ายไปรษณีย์ทั้งตำบลเกาะหวาย อำเภอปากพลี จังหวัดนครนายก จำแนกตามหมู่บ้านได้ดังนี้
1.บ้านเกาะหวาย หมู่ 1 ตำบลเกาะหวาย อำเภอปากพลี จังหวัดนครนายก ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ไปรษณีย์ปากพลี รหัสไปรษณีย์ 26130
2.บ้านคลองตะเคียน หมู่ 2 ตำบลเกาะหวาย อำเภอปากพลี จังหวัดนครนายก ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ไปรษณีย์ปากพลี รหัสไปรษณีย์ 26130
3.บ้านท่าแดง หมู่ 3 ตำบลเกาะหวาย อำเภอปากพลี จังหวัดนครนายก ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ไปรษณีย์ปากพลี รหัสไปรษณีย์ 26130
4.บ้านใหม่ หมู่ 4 ตำบลเกาะหวาย อำเภอปากพลี จังหวัดนครนายก ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ไปรษณีย์ปากพลี รหัสไปรษณีย์ 26130
5.บ้านดงแขวน หมู่ 5 ตำบลเกาะหวาย อำเภอปากพลี จังหวัดนครนายก ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ไปรษณีย์ปากพลี รหัสไปรษณีย์ 26130
6.บ้านยอยใฮ หมู่ 6 ตำบลเกาะหวาย อำเภอปากพลี จังหวัดนครนายก ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ไปรษณีย์ปากพลี รหัสไปรษณีย์ 26130