รหัสไปรษณีย์
จังหวัด

อำเภอ

ตำบล

รหัสไปรษณีย์ตำบลเกาะเกร็ด อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี
รหัสไปรษณีย์ หมู่ ชื่อหมู่บ้าน ตำบล อำเภอ จังหวัด
11120 1 บนบ้านล่าง เกาะเกร็ด ปากเกร็ด นนทบุรี
11120 2 คลองศาลากุล เกาะเกร็ด ปากเกร็ด นนทบุรี
11120 3 ศาลากุล เกาะเกร็ด ปากเกร็ด นนทบุรี
11120 4 คลองสระน้ำอ้อย เกาะเกร็ด ปากเกร็ด นนทบุรี
11120 5 ท่าน้ำ เกาะเกร็ด ปากเกร็ด นนทบุรี
11120 6 วัดเสาธงทอง เกาะเกร็ด ปากเกร็ด นนทบุรี
11120 7 โอ่งอ่าง เกาะเกร็ด ปากเกร็ด นนทบุรี
ที่มา.บริษัท ไปรษณีย์ไทย จำกัด
จากตาราง 1 ตำบลเกาะเกร็ด อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี แบ่งการปกครองออกเป็น 7 หมู่บ้าน มีที่ทำการไปรษณีย์รับผิดชอบการนำจ่าย 1 แห่ง คือ ที่ทำการไปรษณีย์ปากเกร็ด(11120) รับผิดชอบการนำจ่ายไปรษณีย์ทั้งตำบลเกาะเกร็ด อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี จำแนกตามหมู่บ้านได้ดังนี้
1.บ้านบนบ้านล่าง หมู่ 1 ตำบลเกาะเกร็ด อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ไปรษณีย์ปากเกร็ด รหัสไปรษณีย์ 11120
2.บ้านคลองศาลากุล หมู่ 2 ตำบลเกาะเกร็ด อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ไปรษณีย์ปากเกร็ด รหัสไปรษณีย์ 11120
3.บ้านศาลากุล หมู่ 3 ตำบลเกาะเกร็ด อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ไปรษณีย์ปากเกร็ด รหัสไปรษณีย์ 11120
4.บ้านคลองสระน้ำอ้อย หมู่ 4 ตำบลเกาะเกร็ด อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ไปรษณีย์ปากเกร็ด รหัสไปรษณีย์ 11120
5.บ้านท่าน้ำ หมู่ 5 ตำบลเกาะเกร็ด อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ไปรษณีย์ปากเกร็ด รหัสไปรษณีย์ 11120
6.บ้านวัดเสาธงทอง หมู่ 6 ตำบลเกาะเกร็ด อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ไปรษณีย์ปากเกร็ด รหัสไปรษณีย์ 11120
7.บ้านโอ่งอ่าง หมู่ 7 ตำบลเกาะเกร็ด อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ไปรษณีย์ปากเกร็ด รหัสไปรษณีย์ 11120