รหัสไปรษณีย์
จังหวัด

อำเภอ

ตำบล

รหัสไปรษณีย์ตำบลเกาะโพธิ์ อำเภอปากพลี จังหวัดนครนายก
รหัสไปรษณีย์ หมู่ ชื่อหมู่บ้าน ตำบล อำเภอ จังหวัด
26130 01 ห้วยโรง เกาะโพธิ์ ปากพลี นครนายก
26130 02 เกาะโพธิ์ เกาะโพธิ์ ปากพลี นครนายก
26130 03 สะแกซึง เกาะโพธิ์ ปากพลี นครนายก
26130 04 ดงข่า เกาะโพธิ์ ปากพลี นครนายก
26130 05 คลองกระทุ่ม เกาะโพธิ์ ปากพลี นครนายก
26130 06 หัวถนน เกาะโพธิ์ ปากพลี นครนายก
26130 07 ท่าขอน เกาะโพธิ์ ปากพลี นครนายก
ที่มา.บริษัท ไปรษณีย์ไทย จำกัด
จากตาราง 1 ตำบลเกาะโพธิ์ อำเภอปากพลี จังหวัดนครนายก แบ่งการปกครองออกเป็น 7 หมู่บ้าน มีที่ทำการไปรษณีย์รับผิดชอบการนำจ่าย 1 แห่ง คือ ที่ทำการไปรษณีย์ปากพลี(26130) รับผิดชอบการนำจ่ายไปรษณีย์ทั้งตำบลเกาะโพธิ์ อำเภอปากพลี จังหวัดนครนายก จำแนกตามหมู่บ้านได้ดังนี้
1.บ้านห้วยโรง หมู่ 1 ตำบลเกาะโพธิ์ อำเภอปากพลี จังหวัดนครนายก ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ไปรษณีย์ปากพลี รหัสไปรษณีย์ 26130
2.บ้านเกาะโพธิ์ หมู่ 2 ตำบลเกาะโพธิ์ อำเภอปากพลี จังหวัดนครนายก ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ไปรษณีย์ปากพลี รหัสไปรษณีย์ 26130
3.บ้านสะแกซึง หมู่ 3 ตำบลเกาะโพธิ์ อำเภอปากพลี จังหวัดนครนายก ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ไปรษณีย์ปากพลี รหัสไปรษณีย์ 26130
4.บ้านดงข่า หมู่ 4 ตำบลเกาะโพธิ์ อำเภอปากพลี จังหวัดนครนายก ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ไปรษณีย์ปากพลี รหัสไปรษณีย์ 26130
5.บ้านคลองกระทุ่ม หมู่ 5 ตำบลเกาะโพธิ์ อำเภอปากพลี จังหวัดนครนายก ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ไปรษณีย์ปากพลี รหัสไปรษณีย์ 26130
6.บ้านหัวถนน หมู่ 6 ตำบลเกาะโพธิ์ อำเภอปากพลี จังหวัดนครนายก ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ไปรษณีย์ปากพลี รหัสไปรษณีย์ 26130
7.บ้านท่าขอน หมู่ 7 ตำบลเกาะโพธิ์ อำเภอปากพลี จังหวัดนครนายก ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ไปรษณีย์ปากพลี รหัสไปรษณีย์ 26130