รหัสไปรษณีย์
จังหวัด

อำเภอ

ตำบล

รหัสไปรษณีย์ตำบลเขาคันทรง อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี
รหัสไปรษณีย์ หมู่ ชื่อหมู่บ้าน ตำบล อำเภอ จังหวัด
20110 01 หุบบอน เขาคันทรง ศรีราชา ชลบุรี
20110 02 ศิริอนุสรณ์ เขาคันทรง ศรีราชา ชลบุรี
20110 03 มาบเอียง เขาคันทรง ศรีราชา ชลบุรี
20110 04 เขาคันทรง เขาคันทรง ศรีราชา ชลบุรี
20110 05 สุรศักดิ์มนตรี เขาคันทรง ศรีราชา ชลบุรี
20110 06 เขาช่องลม เขาคันทรง ศรีราชา ชลบุรี
20110 07 ระเวิง เขาคันทรง ศรีราชา ชลบุรี
20110 08 มาบแสนสุข เขาคันทรง ศรีราชา ชลบุรี
20110 09 ห้วยตาเกล้า เขาคันทรง ศรีราชา ชลบุรี
20110 10 เจ้าพระยา เขาคันทรง ศรีราชา ชลบุรี
ที่มา.บริษัท ไปรษณีย์ไทย จำกัด
จากตาราง 1 ตำบลเขาคันทรง อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี แบ่งการปกครองออกเป็น 10 หมู่บ้าน มีที่ทำการไปรษณีย์รับผิดชอบการนำจ่าย 1 แห่ง คือ ที่ทำการไปรษณีย์ศรีราชา(20110) รับผิดชอบการนำจ่ายไปรษณีย์ทั้งตำบลเขาคันทรง อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี จำแนกตามหมู่บ้านได้ดังนี้
1.บ้านหุบบอน หมู่ 1 ตำบลเขาคันทรง อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ไปรษณีย์ศรีราชา รหัสไปรษณีย์ 20110
2.บ้านศิริอนุสรณ์ หมู่ 2 ตำบลเขาคันทรง อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ไปรษณีย์ศรีราชา รหัสไปรษณีย์ 20110
3.บ้านมาบเอียง หมู่ 3 ตำบลเขาคันทรง อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ไปรษณีย์ศรีราชา รหัสไปรษณีย์ 20110
4.บ้านเขาคันทรง หมู่ 4 ตำบลเขาคันทรง อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ไปรษณีย์ศรีราชา รหัสไปรษณีย์ 20110
5.บ้านสุรศักดิ์มนตรี หมู่ 5 ตำบลเขาคันทรง อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ไปรษณีย์ศรีราชา รหัสไปรษณีย์ 20110
6.บ้านเขาช่องลม หมู่ 6 ตำบลเขาคันทรง อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ไปรษณีย์ศรีราชา รหัสไปรษณีย์ 20110
7.บ้านระเวิง หมู่ 7 ตำบลเขาคันทรง อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ไปรษณีย์ศรีราชา รหัสไปรษณีย์ 20110
8.บ้านมาบแสนสุข หมู่ 8 ตำบลเขาคันทรง อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ไปรษณีย์ศรีราชา รหัสไปรษณีย์ 20110
9.บ้านห้วยตาเกล้า หมู่ 9 ตำบลเขาคันทรง อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ไปรษณีย์ศรีราชา รหัสไปรษณีย์ 20110
10.บ้านเจ้าพระยา หมู่ 10 ตำบลเขาคันทรง อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ไปรษณีย์ศรีราชา รหัสไปรษณีย์ 20110