รหัสไปรษณีย์
จังหวัด

อำเภอ

ตำบล

รหัสไปรษณีย์ตำบลเขาค้อ อำเภอเขาค้อ จังหวัดเพชรบูรณ์
รหัสไปรษณีย์ หมู่ ชื่อหมู่บ้าน ตำบล อำเภอ จังหวัด
67270 01 เขาค้อ เขาค้อ เขาค้อ เพชรบูรณ์
67270 02 ดอกจำปี เขาค้อ เขาค้อ เพชรบูรณ์
67270 03 สิมารักษ์ เขาค้อ เขาค้อ เพชรบูรณ์
67270 04 กองเนียม เขาค้อ เขาค้อ เพชรบูรณ์
67270 05 ปัญญาดี เขาค้อ เขาค้อ เพชรบูรณ์
67270 06 รัตนัย เขาค้อ เขาค้อ เพชรบูรณ์
67270 07 ใจทน เขาค้อ เขาค้อ เพชรบูรณ์
67270 08 ปานสุขุม เขาค้อ เขาค้อ เพชรบูรณ์
67270 09 เล่าลือ เขาค้อ เขาค้อ เพชรบูรณ์
67270 10 เพชรดำ เขาค้อ เขาค้อ เพชรบูรณ์
67270 11 ฟองเพชร เขาค้อ เขาค้อ เพชรบูรณ์
67270 12 ส่งคุ้ม เขาค้อ เขาค้อ เพชรบูรณ์
67270 13 อุทโยภาส เขาค้อ เขาค้อ เพชรบูรณ์
67270 14 เล่าเน้ง เขาค้อ เขาค้อ เพชรบูรณ์
ที่มา.บริษัท ไปรษณีย์ไทย จำกัด
จากตาราง 1 ตำบลเขาค้อ อำเภอเขาค้อ จังหวัดเพชรบูรณ์ แบ่งการปกครองออกเป็น 14 หมู่บ้าน มีที่ทำการไปรษณีย์รับผิดชอบการนำจ่าย 1 แห่ง คือ ที่ทำการไปรษณีย์เขาค้อ(67270) รับผิดชอบการนำจ่ายไปรษณีย์ทั้งตำบลเขาค้อ อำเภอเขาค้อ จังหวัดเพชรบูรณ์ จำแนกตามหมู่บ้านได้ดังนี้
1.บ้านเขาค้อ หมู่ 1 ตำบลเขาค้อ อำเภอเขาค้อ จังหวัดเพชรบูรณ์ ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ไปรษณีย์เขาค้อ รหัสไปรษณีย์ 67270
2.บ้านดอกจำปี หมู่ 2 ตำบลเขาค้อ อำเภอเขาค้อ จังหวัดเพชรบูรณ์ ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ไปรษณีย์เขาค้อ รหัสไปรษณีย์ 67270
3.บ้านสิมารักษ์ หมู่ 3 ตำบลเขาค้อ อำเภอเขาค้อ จังหวัดเพชรบูรณ์ ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ไปรษณีย์เขาค้อ รหัสไปรษณีย์ 67270
4.บ้านกองเนียม หมู่ 4 ตำบลเขาค้อ อำเภอเขาค้อ จังหวัดเพชรบูรณ์ ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ไปรษณีย์เขาค้อ รหัสไปรษณีย์ 67270
5.บ้านปัญญาดี หมู่ 5 ตำบลเขาค้อ อำเภอเขาค้อ จังหวัดเพชรบูรณ์ ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ไปรษณีย์เขาค้อ รหัสไปรษณีย์ 67270
6.บ้านรัตนัย หมู่ 6 ตำบลเขาค้อ อำเภอเขาค้อ จังหวัดเพชรบูรณ์ ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ไปรษณีย์เขาค้อ รหัสไปรษณีย์ 67270
7.บ้านใจทน หมู่ 7 ตำบลเขาค้อ อำเภอเขาค้อ จังหวัดเพชรบูรณ์ ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ไปรษณีย์เขาค้อ รหัสไปรษณีย์ 67270
8.บ้านปานสุขุม หมู่ 8 ตำบลเขาค้อ อำเภอเขาค้อ จังหวัดเพชรบูรณ์ ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ไปรษณีย์เขาค้อ รหัสไปรษณีย์ 67270
9.บ้านเล่าลือ หมู่ 9 ตำบลเขาค้อ อำเภอเขาค้อ จังหวัดเพชรบูรณ์ ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ไปรษณีย์เขาค้อ รหัสไปรษณีย์ 67270
10.บ้านเพชรดำ หมู่ 10 ตำบลเขาค้อ อำเภอเขาค้อ จังหวัดเพชรบูรณ์ ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ไปรษณีย์เขาค้อ รหัสไปรษณีย์ 67270
11.บ้านฟองเพชร หมู่ 11 ตำบลเขาค้อ อำเภอเขาค้อ จังหวัดเพชรบูรณ์ ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ไปรษณีย์เขาค้อ รหัสไปรษณีย์ 67270
12.บ้านส่งคุ้ม หมู่ 12 ตำบลเขาค้อ อำเภอเขาค้อ จังหวัดเพชรบูรณ์ ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ไปรษณีย์เขาค้อ รหัสไปรษณีย์ 67270
13.บ้านอุทโยภาส หมู่ 13 ตำบลเขาค้อ อำเภอเขาค้อ จังหวัดเพชรบูรณ์ ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ไปรษณีย์เขาค้อ รหัสไปรษณีย์ 67270
14.บ้านเล่าเน้ง หมู่ 14 ตำบลเขาค้อ อำเภอเขาค้อ จังหวัดเพชรบูรณ์ ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ไปรษณีย์เขาค้อ รหัสไปรษณีย์ 67270