รหัสไปรษณีย์
จังหวัด

อำเภอ

ตำบล

รหัสไปรษณีย์ตำบลเขาดิน อำเภอเขาพนม จังหวัดกระบี่
รหัสไปรษณีย์ หมู่ ชื่อหมู่บ้าน ตำบล อำเภอ จังหวัด
81140 01 กอตง เขาดิน เขาพนม กระบี่
81140 02 หนองบัว เขาดิน เขาพนม กระบี่
81140 03 ช้างตาย เขาดิน เขาพนม กระบี่
81140 04 ทุ่งทับเชือก เขาดิน เขาพนม กระบี่
81140 05 ทับพรุ เขาดิน เขาพนม กระบี่
81140 06 ยวนสาว เขาดิน เขาพนม กระบี่
81140 07 ควนพล เขาดิน เขาพนม กระบี่
81140 08 ควนม่วง เขาดิน เขาพนม กระบี่
81140 09 ปากบางส้าน เขาดิน เขาพนม กระบี่
ที่มา.บริษัท ไปรษณีย์ไทย จำกัด
จากตาราง 1 ตำบลเขาดิน อำเภอเขาพนม จังหวัดกระบี่ แบ่งการปกครองออกเป็น 9 หมู่บ้าน มีที่ทำการไปรษณีย์รับผิดชอบการนำจ่าย 1 แห่ง คือ ที่ทำการไปรษณีย์เขาพนม(81140) รับผิดชอบการนำจ่ายไปรษณีย์ทั้งตำบลเขาดิน อำเภอเขาพนม จังหวัดกระบี่ จำแนกตามหมู่บ้านได้ดังนี้
1.บ้านกอตง หมู่ 1 ตำบลเขาดิน อำเภอเขาพนม จังหวัดกระบี่ ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ไปรษณีย์เขาพนม รหัสไปรษณีย์ 81140
2.บ้านหนองบัว หมู่ 2 ตำบลเขาดิน อำเภอเขาพนม จังหวัดกระบี่ ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ไปรษณีย์เขาพนม รหัสไปรษณีย์ 81140
3.บ้านช้างตาย หมู่ 3 ตำบลเขาดิน อำเภอเขาพนม จังหวัดกระบี่ ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ไปรษณีย์เขาพนม รหัสไปรษณีย์ 81140
4.บ้านทุ่งทับเชือก หมู่ 4 ตำบลเขาดิน อำเภอเขาพนม จังหวัดกระบี่ ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ไปรษณีย์เขาพนม รหัสไปรษณีย์ 81140
5.บ้านทับพรุ หมู่ 5 ตำบลเขาดิน อำเภอเขาพนม จังหวัดกระบี่ ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ไปรษณีย์เขาพนม รหัสไปรษณีย์ 81140
6.บ้านยวนสาว หมู่ 6 ตำบลเขาดิน อำเภอเขาพนม จังหวัดกระบี่ ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ไปรษณีย์เขาพนม รหัสไปรษณีย์ 81140
7.บ้านควนพล หมู่ 7 ตำบลเขาดิน อำเภอเขาพนม จังหวัดกระบี่ ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ไปรษณีย์เขาพนม รหัสไปรษณีย์ 81140
8.บ้านควนม่วง หมู่ 8 ตำบลเขาดิน อำเภอเขาพนม จังหวัดกระบี่ ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ไปรษณีย์เขาพนม รหัสไปรษณีย์ 81140
9.บ้านปากบางส้าน หมู่ 9 ตำบลเขาดิน อำเภอเขาพนม จังหวัดกระบี่ ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ไปรษณีย์เขาพนม รหัสไปรษณีย์ 81140