รหัสไปรษณีย์
จังหวัด

อำเภอ

ตำบล

รหัสไปรษณีย์ตำบลเขาต่อ อำเภอปลายพระยา จังหวัดกระบี่
รหัสไปรษณีย์ หมู่ ชื่อหมู่บ้าน ตำบล อำเภอ จังหวัด
81160 01 บางเท่าแป่ เขาต่อ ปลายพระยา กระบี่
81160 02 บางหอย เขาต่อ ปลายพระยา กระบี่
81160 03 ควนยิงวัว เขาต่อ ปลายพระยา กระบี่
81160 04 เขาต่อ เขาต่อ ปลายพระยา กระบี่
81160 05 บางโสก เขาต่อ ปลายพระยา กระบี่
81160 06 นา เขาต่อ ปลายพระยา กระบี่
81160 07 โคกยอ เขาต่อ ปลายพระยา กระบี่
ที่มา.บริษัท ไปรษณีย์ไทย จำกัด
จากตาราง 1 ตำบลเขาต่อ อำเภอปลายพระยา จังหวัดกระบี่ แบ่งการปกครองออกเป็น 7 หมู่บ้าน มีที่ทำการไปรษณีย์รับผิดชอบการนำจ่าย 1 แห่ง คือ ที่ทำการไปรษณีย์ปลายพระยา(81160) รับผิดชอบการนำจ่ายไปรษณีย์ทั้งตำบลเขาต่อ อำเภอปลายพระยา จังหวัดกระบี่ จำแนกตามหมู่บ้านได้ดังนี้
1.บ้านบางเท่าแป่ หมู่ 1 ตำบลเขาต่อ อำเภอปลายพระยา จังหวัดกระบี่ ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ไปรษณีย์ปลายพระยา รหัสไปรษณีย์ 81160
2.บ้านบางหอย หมู่ 2 ตำบลเขาต่อ อำเภอปลายพระยา จังหวัดกระบี่ ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ไปรษณีย์ปลายพระยา รหัสไปรษณีย์ 81160
3.บ้านควนยิงวัว หมู่ 3 ตำบลเขาต่อ อำเภอปลายพระยา จังหวัดกระบี่ ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ไปรษณีย์ปลายพระยา รหัสไปรษณีย์ 81160
4.บ้านเขาต่อ หมู่ 4 ตำบลเขาต่อ อำเภอปลายพระยา จังหวัดกระบี่ ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ไปรษณีย์ปลายพระยา รหัสไปรษณีย์ 81160
5.บ้านบางโสก หมู่ 5 ตำบลเขาต่อ อำเภอปลายพระยา จังหวัดกระบี่ ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ไปรษณีย์ปลายพระยา รหัสไปรษณีย์ 81160
6.บ้านนา หมู่ 6 ตำบลเขาต่อ อำเภอปลายพระยา จังหวัดกระบี่ ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ไปรษณีย์ปลายพระยา รหัสไปรษณีย์ 81160
7.บ้านโคกยอ หมู่ 7 ตำบลเขาต่อ อำเภอปลายพระยา จังหวัดกระบี่ ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ไปรษณีย์ปลายพระยา รหัสไปรษณีย์ 81160