รหัสไปรษณีย์
จังหวัด

อำเภอ

ตำบล

รหัสไปรษณีย์ตำบลเขาพนม อำเภอเขาพนม จังหวัดกระบี่
รหัสไปรษณีย์ หมู่ ชื่อหมู่บ้าน ตำบล อำเภอ จังหวัด
81140 01 ห้วยพลู เขาพนม เขาพนม กระบี่
81140 02 ควน เขาพนม เขาพนม กระบี่
81140 03 ใหญ่ เขาพนม เขาพนม กระบี่
81140 04 เหนือ เขาพนม เขาพนม กระบี่
81140 05 ห้วยเสียด เขาพนม เขาพนม กระบี่
81140 06 ย่านสะบ้า เขาพนม เขาพนม กระบี่
81140 07 ทับพล เขาพนม เขาพนม กระบี่
81140 08 หนองไหล เขาพนม เขาพนม กระบี่
81140 09 น้ำขาว เขาพนม เขาพนม กระบี่
81140 10 เทพพนม เขาพนม เขาพนม กระบี่
ที่มา.บริษัท ไปรษณีย์ไทย จำกัด
จากตาราง 1 ตำบลเขาพนม อำเภอเขาพนม จังหวัดกระบี่ แบ่งการปกครองออกเป็น 10 หมู่บ้าน มีที่ทำการไปรษณีย์รับผิดชอบการนำจ่าย 1 แห่ง คือ ที่ทำการไปรษณีย์เขาพนม(81140) รับผิดชอบการนำจ่ายไปรษณีย์ทั้งตำบลเขาพนม อำเภอเขาพนม จังหวัดกระบี่ จำแนกตามหมู่บ้านได้ดังนี้
1.บ้านห้วยพลู หมู่ 1 ตำบลเขาพนม อำเภอเขาพนม จังหวัดกระบี่ ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ไปรษณีย์เขาพนม รหัสไปรษณีย์ 81140
2.บ้านควน หมู่ 2 ตำบลเขาพนม อำเภอเขาพนม จังหวัดกระบี่ ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ไปรษณีย์เขาพนม รหัสไปรษณีย์ 81140
3.บ้านใหญ่ หมู่ 3 ตำบลเขาพนม อำเภอเขาพนม จังหวัดกระบี่ ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ไปรษณีย์เขาพนม รหัสไปรษณีย์ 81140
4.บ้านเหนือ หมู่ 4 ตำบลเขาพนม อำเภอเขาพนม จังหวัดกระบี่ ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ไปรษณีย์เขาพนม รหัสไปรษณีย์ 81140
5.บ้านห้วยเสียด หมู่ 5 ตำบลเขาพนม อำเภอเขาพนม จังหวัดกระบี่ ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ไปรษณีย์เขาพนม รหัสไปรษณีย์ 81140
6.บ้านย่านสะบ้า หมู่ 6 ตำบลเขาพนม อำเภอเขาพนม จังหวัดกระบี่ ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ไปรษณีย์เขาพนม รหัสไปรษณีย์ 81140
7.บ้านทับพล หมู่ 7 ตำบลเขาพนม อำเภอเขาพนม จังหวัดกระบี่ ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ไปรษณีย์เขาพนม รหัสไปรษณีย์ 81140
8.บ้านหนองไหล หมู่ 8 ตำบลเขาพนม อำเภอเขาพนม จังหวัดกระบี่ ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ไปรษณีย์เขาพนม รหัสไปรษณีย์ 81140
9.บ้านน้ำขาว หมู่ 9 ตำบลเขาพนม อำเภอเขาพนม จังหวัดกระบี่ ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ไปรษณีย์เขาพนม รหัสไปรษณีย์ 81140
10.บ้านเทพพนม หมู่ 10 ตำบลเขาพนม อำเภอเขาพนม จังหวัดกระบี่ ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ไปรษณีย์เขาพนม รหัสไปรษณีย์ 81140