รหัสไปรษณีย์
จังหวัด

อำเภอ

ตำบล

รหัสไปรษณีย์ตำบลเขาเขน อำเภอปลายพระยา จังหวัดกระบี่
รหัสไปรษณีย์ หมู่ ชื่อหมู่บ้าน ตำบล อำเภอ จังหวัด
81160 01 ช่องแบก เขาเขน ปลายพระยา กระบี่
81160 02 ปากช่อง เขาเขน ปลายพระยา กระบี่
81160 03 บ้านตัวอย่าง เขาเขน ปลายพระยา กระบี่
81160 04 ถ้ำรอบ เขาเขน ปลายพระยา กระบี่
81160 05 ควนเศียร เขาเขน ปลายพระยา กระบี่
81160 06 คลองปัญญา เขาเขน ปลายพระยา กระบี่
ที่มา.บริษัท ไปรษณีย์ไทย จำกัด
จากตาราง 1 ตำบลเขาเขน อำเภอปลายพระยา จังหวัดกระบี่ แบ่งการปกครองออกเป็น 6 หมู่บ้าน มีที่ทำการไปรษณีย์รับผิดชอบการนำจ่าย 1 แห่ง คือ ที่ทำการไปรษณีย์ปลายพระยา(81160) รับผิดชอบการนำจ่ายไปรษณีย์ทั้งตำบลเขาเขน อำเภอปลายพระยา จังหวัดกระบี่ จำแนกตามหมู่บ้านได้ดังนี้
1.บ้านช่องแบก หมู่ 1 ตำบลเขาเขน อำเภอปลายพระยา จังหวัดกระบี่ ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ไปรษณีย์ปลายพระยา รหัสไปรษณีย์ 81160
2.บ้านปากช่อง หมู่ 2 ตำบลเขาเขน อำเภอปลายพระยา จังหวัดกระบี่ ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ไปรษณีย์ปลายพระยา รหัสไปรษณีย์ 81160
3.บ้านบ้านตัวอย่าง หมู่ 3 ตำบลเขาเขน อำเภอปลายพระยา จังหวัดกระบี่ ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ไปรษณีย์ปลายพระยา รหัสไปรษณีย์ 81160
4.บ้านถ้ำรอบ หมู่ 4 ตำบลเขาเขน อำเภอปลายพระยา จังหวัดกระบี่ ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ไปรษณีย์ปลายพระยา รหัสไปรษณีย์ 81160
5.บ้านควนเศียร หมู่ 5 ตำบลเขาเขน อำเภอปลายพระยา จังหวัดกระบี่ ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ไปรษณีย์ปลายพระยา รหัสไปรษณีย์ 81160
6.บ้านคลองปัญญา หมู่ 6 ตำบลเขาเขน อำเภอปลายพระยา จังหวัดกระบี่ ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ไปรษณีย์ปลายพระยา รหัสไปรษณีย์ 81160