รหัสไปรษณีย์
จังหวัด

อำเภอ

ตำบล

รหัสไปรษณีย์ตำบลเขาเพิ่ม อำเภอบ้านนา จังหวัดนครนายก
รหัสไปรษณีย์ หมู่ ชื่อหมู่บ้าน ตำบล อำเภอ จังหวัด
26110 01 เขาเพิ่ม เขาเพิ่ม บ้านนา นครนายก
26110 02 ท่าตาโพธิ์ เขาเพิ่ม บ้านนา นครนายก
26110 03 คลองสีเสียด เขาเพิ่ม บ้านนา นครนายก
26110 04 โปร่งไผ่ เขาเพิ่ม บ้านนา นครนายก
26110 05 ตลาดเขาน้อย เขาเพิ่ม บ้านนา นครนายก
26110 06 เขาน้อย เขาเพิ่ม บ้านนา นครนายก
26110 07 เขาไม้ไผ่ เขาเพิ่ม บ้านนา นครนายก
26110 08 กะเหรี่ยง เขาเพิ่ม บ้านนา นครนายก
26110 09 เขาหัวนา เขาเพิ่ม บ้านนา นครนายก
26110 10 รางไม้เต็ง เขาเพิ่ม บ้านนา นครนายก
26110 11 ห้วยสงคราม เขาเพิ่ม บ้านนา นครนายก
26110 12 เขาส่องกล้อง เขาเพิ่ม บ้านนา นครนายก
26110 13 หินดาษ เขาเพิ่ม บ้านนา นครนายก
26110 14 ไร่ เขาเพิ่ม บ้านนา นครนายก
26110 15 คลองส่ง เขาเพิ่ม บ้านนา นครนายก
26110 16 เนินสะอาด เขาเพิ่ม บ้านนา นครนายก
ที่มา.บริษัท ไปรษณีย์ไทย จำกัด
จากตาราง 1 ตำบลเขาเพิ่ม อำเภอบ้านนา จังหวัดนครนายก แบ่งการปกครองออกเป็น 16 หมู่บ้าน มีที่ทำการไปรษณีย์รับผิดชอบการนำจ่าย 1 แห่ง คือ ที่ทำการไปรษณีย์บ้านนา(26110) รับผิดชอบการนำจ่ายไปรษณีย์ทั้งตำบลเขาเพิ่ม อำเภอบ้านนา จังหวัดนครนายก จำแนกตามหมู่บ้านได้ดังนี้
1.บ้านเขาเพิ่ม หมู่ 1 ตำบลเขาเพิ่ม อำเภอบ้านนา จังหวัดนครนายก ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ไปรษณีย์บ้านนา รหัสไปรษณีย์ 26110
2.บ้านท่าตาโพธิ์ หมู่ 2 ตำบลเขาเพิ่ม อำเภอบ้านนา จังหวัดนครนายก ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ไปรษณีย์บ้านนา รหัสไปรษณีย์ 26110
3.บ้านคลองสีเสียด หมู่ 3 ตำบลเขาเพิ่ม อำเภอบ้านนา จังหวัดนครนายก ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ไปรษณีย์บ้านนา รหัสไปรษณีย์ 26110
4.บ้านโปร่งไผ่ หมู่ 4 ตำบลเขาเพิ่ม อำเภอบ้านนา จังหวัดนครนายก ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ไปรษณีย์บ้านนา รหัสไปรษณีย์ 26110
5.บ้านตลาดเขาน้อย หมู่ 5 ตำบลเขาเพิ่ม อำเภอบ้านนา จังหวัดนครนายก ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ไปรษณีย์บ้านนา รหัสไปรษณีย์ 26110
6.บ้านเขาน้อย หมู่ 6 ตำบลเขาเพิ่ม อำเภอบ้านนา จังหวัดนครนายก ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ไปรษณีย์บ้านนา รหัสไปรษณีย์ 26110
7.บ้านเขาไม้ไผ่ หมู่ 7 ตำบลเขาเพิ่ม อำเภอบ้านนา จังหวัดนครนายก ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ไปรษณีย์บ้านนา รหัสไปรษณีย์ 26110
8.บ้านกะเหรี่ยง หมู่ 8 ตำบลเขาเพิ่ม อำเภอบ้านนา จังหวัดนครนายก ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ไปรษณีย์บ้านนา รหัสไปรษณีย์ 26110
9.บ้านเขาหัวนา หมู่ 9 ตำบลเขาเพิ่ม อำเภอบ้านนา จังหวัดนครนายก ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ไปรษณีย์บ้านนา รหัสไปรษณีย์ 26110
10.บ้านรางไม้เต็ง หมู่ 10 ตำบลเขาเพิ่ม อำเภอบ้านนา จังหวัดนครนายก ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ไปรษณีย์บ้านนา รหัสไปรษณีย์ 26110
11.บ้านห้วยสงคราม หมู่ 11 ตำบลเขาเพิ่ม อำเภอบ้านนา จังหวัดนครนายก ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ไปรษณีย์บ้านนา รหัสไปรษณีย์ 26110
12.บ้านเขาส่องกล้อง หมู่ 12 ตำบลเขาเพิ่ม อำเภอบ้านนา จังหวัดนครนายก ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ไปรษณีย์บ้านนา รหัสไปรษณีย์ 26110
13.บ้านหินดาษ หมู่ 13 ตำบลเขาเพิ่ม อำเภอบ้านนา จังหวัดนครนายก ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ไปรษณีย์บ้านนา รหัสไปรษณีย์ 26110
14.บ้านไร่ หมู่ 14 ตำบลเขาเพิ่ม อำเภอบ้านนา จังหวัดนครนายก ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ไปรษณีย์บ้านนา รหัสไปรษณีย์ 26110
15.บ้านคลองส่ง หมู่ 15 ตำบลเขาเพิ่ม อำเภอบ้านนา จังหวัดนครนายก ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ไปรษณีย์บ้านนา รหัสไปรษณีย์ 26110
16.บ้านเนินสะอาด หมู่ 16 ตำบลเขาเพิ่ม อำเภอบ้านนา จังหวัดนครนายก ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ไปรษณีย์บ้านนา รหัสไปรษณีย์ 26110