รหัสไปรษณีย์
จังหวัด

อำเภอ

ตำบล

รหัสไปรษณีย์ตำบลเข็กน้อย อำเภอเขาค้อ จังหวัดเพชรบูรณ์
รหัสไปรษณีย์ หมู่ ชื่อหมู่บ้าน ตำบล อำเภอ จังหวัด
67280 01 ห้วยน้ำขาว เข็กน้อย เขาค้อ เพชรบูรณ์
67280 02 เข็กน้อย เข็กน้อย เขาค้อ เพชรบูรณ์
67280 03 ป่ากล้วย เข็กน้อย เขาค้อ เพชรบูรณ์
67280 04 เข็กน้อย เข็กน้อย เขาค้อ เพชรบูรณ์
67280 05 เล่าลือเก่า เข็กน้อย เขาค้อ เพชรบูรณ์
67280 06 ปากทาง เข็กน้อย เขาค้อ เพชรบูรณ์
67280 07 ศักดิ์เจริญ เข็กน้อย เขาค้อ เพชรบูรณ์
67280 08 ชัยชนะ เข็กน้อย เขาค้อ เพชรบูรณ์
67280 09 ประกอบสุข เข็กน้อย เขาค้อ เพชรบูรณ์
67280 10 เจริญพัฒนา เข็กน้อย เขาค้อ เพชรบูรณ์
67280 11 คีรีรัตน์ เข็กน้อย เขาค้อ เพชรบูรณ์
67280 12 สันติสุข เข็กน้อย เขาค้อ เพชรบูรณ์
ที่มา.บริษัท ไปรษณีย์ไทย จำกัด
จากตาราง 1 ตำบลเข็กน้อย อำเภอเขาค้อ จังหวัดเพชรบูรณ์ แบ่งการปกครองออกเป็น 12 หมู่บ้าน มีที่ทำการไปรษณีย์รับผิดชอบการนำจ่าย 1 แห่ง คือ ที่ทำการไปรษณีย์แคมป์สน(67280) รับผิดชอบการนำจ่ายไปรษณีย์ทั้งตำบลเข็กน้อย อำเภอเขาค้อ จังหวัดเพชรบูรณ์ จำแนกตามหมู่บ้านได้ดังนี้
1.บ้านห้วยน้ำขาว หมู่ 1 ตำบลเข็กน้อย อำเภอเขาค้อ จังหวัดเพชรบูรณ์ ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ไปรษณีย์แคมป์สน รหัสไปรษณีย์ 67280
2.บ้านเข็กน้อย หมู่ 2 ตำบลเข็กน้อย อำเภอเขาค้อ จังหวัดเพชรบูรณ์ ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ไปรษณีย์แคมป์สน รหัสไปรษณีย์ 67280
3.บ้านป่ากล้วย หมู่ 3 ตำบลเข็กน้อย อำเภอเขาค้อ จังหวัดเพชรบูรณ์ ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ไปรษณีย์แคมป์สน รหัสไปรษณีย์ 67280
4.บ้านเข็กน้อย หมู่ 4 ตำบลเข็กน้อย อำเภอเขาค้อ จังหวัดเพชรบูรณ์ ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ไปรษณีย์แคมป์สน รหัสไปรษณีย์ 67280
5.บ้านเล่าลือเก่า หมู่ 5 ตำบลเข็กน้อย อำเภอเขาค้อ จังหวัดเพชรบูรณ์ ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ไปรษณีย์แคมป์สน รหัสไปรษณีย์ 67280
6.บ้านปากทาง หมู่ 6 ตำบลเข็กน้อย อำเภอเขาค้อ จังหวัดเพชรบูรณ์ ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ไปรษณีย์แคมป์สน รหัสไปรษณีย์ 67280
7.บ้านศักดิ์เจริญ หมู่ 7 ตำบลเข็กน้อย อำเภอเขาค้อ จังหวัดเพชรบูรณ์ ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ไปรษณีย์แคมป์สน รหัสไปรษณีย์ 67280
8.บ้านชัยชนะ หมู่ 8 ตำบลเข็กน้อย อำเภอเขาค้อ จังหวัดเพชรบูรณ์ ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ไปรษณีย์แคมป์สน รหัสไปรษณีย์ 67280
9.บ้านประกอบสุข หมู่ 9 ตำบลเข็กน้อย อำเภอเขาค้อ จังหวัดเพชรบูรณ์ ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ไปรษณีย์แคมป์สน รหัสไปรษณีย์ 67280
10.บ้านเจริญพัฒนา หมู่ 10 ตำบลเข็กน้อย อำเภอเขาค้อ จังหวัดเพชรบูรณ์ ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ไปรษณีย์แคมป์สน รหัสไปรษณีย์ 67280
11.บ้านคีรีรัตน์ หมู่ 11 ตำบลเข็กน้อย อำเภอเขาค้อ จังหวัดเพชรบูรณ์ ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ไปรษณีย์แคมป์สน รหัสไปรษณีย์ 67280
12.บ้านสันติสุข หมู่ 12 ตำบลเข็กน้อย อำเภอเขาค้อ จังหวัดเพชรบูรณ์ ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ไปรษณีย์แคมป์สน รหัสไปรษณีย์ 67280