รหัสไปรษณีย์
จังหวัด

อำเภอ

ตำบล

ภาษาอังกฤษ ตำบลเปือยน้อย อำเภอเปือยน้อย ขอนแก่น คือ Pueai Noi sub district, Pueai Noi district, Khon Kaen
รหัสไปรษณีย์ตำบลเปือยน้อย อำเภอเปือยน้อย จังหวัดขอนแก่น
รหัสไปรษณีย์ หมู่ ชื่อหมู่บ้าน ตำบล อำเภอ จังหวัด
40340 01 หัวขัว เปือยน้อย เปือยน้อย ขอนแก่น
40340 02 เปือยน้อย เปือยน้อย เปือยน้อย ขอนแก่น
40340 03 หัวฝาย เปือยน้อย เปือยน้อย ขอนแก่น
40340 04 โนนเหลื่อม เปือยน้อย เปือยน้อย ขอนแก่น
40340 05 ขอนแก่นน้อย เปือยน้อย เปือยน้อย ขอนแก่น
40340 06 ดอนนาโน เปือยน้อย เปือยน้อย ขอนแก่น
40340 07 หัวขัว เปือยน้อย เปือยน้อย ขอนแก่น
ที่มา.บริษัท ไปรษณีย์ไทย จำกัด
จากตาราง 1 ตำบลเปือยน้อย อำเภอเปือยน้อย จังหวัดขอนแก่น แบ่งการปกครองออกเป็น 7 หมู่บ้าน มีที่ทำการไปรษณีย์รับผิดชอบการนำจ่าย 1 แห่ง คือ ที่ทำการไปรษณีย์เปือยน้อย(40340) รับผิดชอบการนำจ่ายไปรษณีย์ทั้งตำบลเปือยน้อย อำเภอเปือยน้อย จังหวัดขอนแก่น จำแนกตามหมู่บ้านได้ดังนี้
1.บ้านหัวขัว หมู่ 1 ตำบลเปือยน้อย อำเภอเปือยน้อย จังหวัดขอนแก่น ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ไปรษณีย์เปือยน้อย รหัสไปรษณีย์ 40340
2.บ้านเปือยน้อย หมู่ 2 ตำบลเปือยน้อย อำเภอเปือยน้อย จังหวัดขอนแก่น ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ไปรษณีย์เปือยน้อย รหัสไปรษณีย์ 40340
3.บ้านหัวฝาย หมู่ 3 ตำบลเปือยน้อย อำเภอเปือยน้อย จังหวัดขอนแก่น ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ไปรษณีย์เปือยน้อย รหัสไปรษณีย์ 40340
4.บ้านโนนเหลื่อม หมู่ 4 ตำบลเปือยน้อย อำเภอเปือยน้อย จังหวัดขอนแก่น ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ไปรษณีย์เปือยน้อย รหัสไปรษณีย์ 40340
5.บ้านขอนแก่นน้อย หมู่ 5 ตำบลเปือยน้อย อำเภอเปือยน้อย จังหวัดขอนแก่น ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ไปรษณีย์เปือยน้อย รหัสไปรษณีย์ 40340
6.บ้านดอนนาโน หมู่ 6 ตำบลเปือยน้อย อำเภอเปือยน้อย จังหวัดขอนแก่น ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ไปรษณีย์เปือยน้อย รหัสไปรษณีย์ 40340
7.บ้านหัวขัว หมู่ 7 ตำบลเปือยน้อย อำเภอเปือยน้อย จังหวัดขอนแก่น ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ไปรษณีย์เปือยน้อย รหัสไปรษณีย์ 40340