รหัสไปรษณีย์
จังหวัด

อำเภอ

ตำบล

รหัสไปรษณีย์ตำบลเพหลา อำเภอคลองท่อม จังหวัดกระบี่
รหัสไปรษณีย์ หมู่ ชื่อหมู่บ้าน ตำบล อำเภอ จังหวัด
81120 01 เพหลา เพหลา คลองท่อม กระบี่
81120 02 เพหลาเหนือ เพหลา คลองท่อม กระบี่
81120 03 พรุเตย เพหลา คลองท่อม กระบี่
81120 04 พรุเตย เพหลา คลองท่อม กระบี่
81120 05 พรุเตียว เพหลา คลองท่อม กระบี่
81120 06 บางใหญ่ เพหลา คลองท่อม กระบี่
81120 07 ท่าเรือ เพหลา คลองท่อม กระบี่
81120 08 พรุเตยใต้ เพหลา คลองท่อม กระบี่
81120 09 ควนสบาย เพหลา คลองท่อม กระบี่
ที่มา.บริษัท ไปรษณีย์ไทย จำกัด
จากตาราง 1 ตำบลเพหลา อำเภอคลองท่อม จังหวัดกระบี่ แบ่งการปกครองออกเป็น 9 หมู่บ้าน มีที่ทำการไปรษณีย์รับผิดชอบการนำจ่าย 1 แห่ง คือ ที่ทำการไปรษณีย์คลองท่อม(81120) รับผิดชอบการนำจ่ายไปรษณีย์ทั้งตำบลเพหลา อำเภอคลองท่อม จังหวัดกระบี่ จำแนกตามหมู่บ้านได้ดังนี้
1.บ้านเพหลา หมู่ 1 ตำบลเพหลา อำเภอคลองท่อม จังหวัดกระบี่ ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ไปรษณีย์คลองท่อม รหัสไปรษณีย์ 81120
2.บ้านเพหลาเหนือ หมู่ 2 ตำบลเพหลา อำเภอคลองท่อม จังหวัดกระบี่ ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ไปรษณีย์คลองท่อม รหัสไปรษณีย์ 81120
3.บ้านพรุเตย หมู่ 3 ตำบลเพหลา อำเภอคลองท่อม จังหวัดกระบี่ ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ไปรษณีย์คลองท่อม รหัสไปรษณีย์ 81120
4.บ้านพรุเตย หมู่ 4 ตำบลเพหลา อำเภอคลองท่อม จังหวัดกระบี่ ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ไปรษณีย์คลองท่อม รหัสไปรษณีย์ 81120
5.บ้านพรุเตียว หมู่ 5 ตำบลเพหลา อำเภอคลองท่อม จังหวัดกระบี่ ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ไปรษณีย์คลองท่อม รหัสไปรษณีย์ 81120
6.บ้านบางใหญ่ หมู่ 6 ตำบลเพหลา อำเภอคลองท่อม จังหวัดกระบี่ ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ไปรษณีย์คลองท่อม รหัสไปรษณีย์ 81120
7.บ้านท่าเรือ หมู่ 7 ตำบลเพหลา อำเภอคลองท่อม จังหวัดกระบี่ ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ไปรษณีย์คลองท่อม รหัสไปรษณีย์ 81120
8.บ้านพรุเตยใต้ หมู่ 8 ตำบลเพหลา อำเภอคลองท่อม จังหวัดกระบี่ ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ไปรษณีย์คลองท่อม รหัสไปรษณีย์ 81120
9.บ้านควนสบาย หมู่ 9 ตำบลเพหลา อำเภอคลองท่อม จังหวัดกระบี่ ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ไปรษณีย์คลองท่อม รหัสไปรษณีย์ 81120