รหัสไปรษณีย์
จังหวัด

อำเภอ

ตำบล

รหัสไปรษณีย์ตำบลเสม็ด อำเภอเมืองชลบุรี จังหวัดชลบุรี
รหัสไปรษณีย์ หมู่ ชื่อหมู่บ้าน ตำบล อำเภอ จังหวัด
20000 01 ห้วยแหลม เสม็ด เมืองชลบุรี ชลบุรี
20000 02 กระโดน เสม็ด เมืองชลบุรี ชลบุรี
20000 03 ไร่ถั่ว เสม็ด เมืองชลบุรี ชลบุรี
20000 04 เสม็ดใน เสม็ด เมืองชลบุรี ชลบุรี
20000 05 หัวโพรง เสม็ด เมืองชลบุรี ชลบุรี
20000 06 เสม็ดนอก เสม็ด เมืองชลบุรี ชลบุรี
20130 07 เนินมะกอกใน เสม็ด เมืองชลบุรี ชลบุรี
20130 08 เนินมะกอกนอก เสม็ด เมืองชลบุรี ชลบุรี
ที่มา.บริษัท ไปรษณีย์ไทย จำกัด
จากตาราง 1 ตำบลเสม็ด อำเภอเมืองชลบุรี จังหวัดชลบุรี แบ่งการปกครองออกเป็น 8 หมู่บ้าน มีที่ทำการไปรษณีย์รับผิดชอบการนำจ่าย 2 แห่ง คือ ที่ทำการไปรษณีย์ชลบุรี(20000) และ ที่ทำการไปรษณีย์บางแสน(20130) โดยแบ่งพื้นที่ความรับผิดชอบการนำจ่ายดังนี้ คือ
1.บ้านห้วยแหลม หมู่ 1 ตำบลเสม็ด อำเภอเมืองชลบุรี จังหวัดชลบุรี ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ไปรษณีย์ชลบุรี รหัสไปรษณีย์ 20000
2.บ้านกระโดน หมู่ 2 ตำบลเสม็ด อำเภอเมืองชลบุรี จังหวัดชลบุรี ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ไปรษณีย์ชลบุรี รหัสไปรษณีย์ 20000
3.บ้านไร่ถั่ว หมู่ 3 ตำบลเสม็ด อำเภอเมืองชลบุรี จังหวัดชลบุรี ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ไปรษณีย์ชลบุรี รหัสไปรษณีย์ 20000
4.บ้านเสม็ดใน หมู่ 4 ตำบลเสม็ด อำเภอเมืองชลบุรี จังหวัดชลบุรี ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ไปรษณีย์ชลบุรี รหัสไปรษณีย์ 20000
5.บ้านหัวโพรง หมู่ 5 ตำบลเสม็ด อำเภอเมืองชลบุรี จังหวัดชลบุรี ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ไปรษณีย์ชลบุรี รหัสไปรษณีย์ 20000
6.บ้านเสม็ดนอก หมู่ 6 ตำบลเสม็ด อำเภอเมืองชลบุรี จังหวัดชลบุรี ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ไปรษณีย์ชลบุรี รหัสไปรษณีย์ 20000
7.บ้านเนินมะกอกใน หมู่ 7 ตำบลเสม็ด อำเภอเมืองชลบุรี จังหวัดชลบุรี ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ไปรษณีย์บางแสน รหัสไปรษณีย์ 20130
8.บ้านเนินมะกอกนอก หมู่ 8 ตำบลเสม็ด อำเภอเมืองชลบุรี จังหวัดชลบุรี ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ไปรษณีย์บางแสน รหัสไปรษณีย์ 20130