รหัสไปรษณีย์
จังหวัด

อำเภอ

ตำบล

รหัสไปรษณีย์ตำบลเสาธงหิน อำเภอบางใหญ่ จังหวัดนนทบุรี
รหัสไปรษณีย์ หมู่ ชื่อหมู่บ้าน ตำบล อำเภอ จังหวัด
11140 1 คลองอ้อม เสาธงหิน บางใหญ่ นนทบุรี
11140 2 คลองบางใหญ่ เสาธงหิน บางใหญ่ นนทบุรี
11140 3 คลองเสาธงหิน เสาธงหิน บางใหญ่ นนทบุรี
11140 4 บางกระบือ เสาธงหิน บางใหญ่ นนทบุรี
11140 5 บางซื่อลัด เสาธงหิน บางใหญ่ นนทบุรี
11140 6 บางพุดซา เสาธงหิน บางใหญ่ นนทบุรี
11140 7 บางเดื่อ เสาธงหิน บางใหญ่ นนทบุรี
11140 8 ลาดตะเข้ เสาธงหิน บางใหญ่ นนทบุรี
ที่มา.บริษัท ไปรษณีย์ไทย จำกัด
จากตาราง 1 ตำบลเสาธงหิน อำเภอบางใหญ่ จังหวัดนนทบุรี แบ่งการปกครองออกเป็น 8 หมู่บ้าน มีที่ทำการไปรษณีย์รับผิดชอบการนำจ่าย 1 แห่ง คือ ที่ทำการไปรษณีย์บางใหญ่(11140) รับผิดชอบการนำจ่ายไปรษณีย์ทั้งตำบลเสาธงหิน อำเภอบางใหญ่ จังหวัดนนทบุรี จำแนกตามหมู่บ้านได้ดังนี้
1.บ้านคลองอ้อม หมู่ 1 ตำบลเสาธงหิน อำเภอบางใหญ่ จังหวัดนนทบุรี ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ไปรษณีย์บางใหญ่ รหัสไปรษณีย์ 11140
2.บ้านคลองบางใหญ่ หมู่ 2 ตำบลเสาธงหิน อำเภอบางใหญ่ จังหวัดนนทบุรี ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ไปรษณีย์บางใหญ่ รหัสไปรษณีย์ 11140
3.บ้านคลองเสาธงหิน หมู่ 3 ตำบลเสาธงหิน อำเภอบางใหญ่ จังหวัดนนทบุรี ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ไปรษณีย์บางใหญ่ รหัสไปรษณีย์ 11140
4.บ้านบางกระบือ หมู่ 4 ตำบลเสาธงหิน อำเภอบางใหญ่ จังหวัดนนทบุรี ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ไปรษณีย์บางใหญ่ รหัสไปรษณีย์ 11140
5.บ้านบางซื่อลัด หมู่ 5 ตำบลเสาธงหิน อำเภอบางใหญ่ จังหวัดนนทบุรี ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ไปรษณีย์บางใหญ่ รหัสไปรษณีย์ 11140
6.บ้านบางพุดซา หมู่ 6 ตำบลเสาธงหิน อำเภอบางใหญ่ จังหวัดนนทบุรี ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ไปรษณีย์บางใหญ่ รหัสไปรษณีย์ 11140
7.บ้านบางเดื่อ หมู่ 7 ตำบลเสาธงหิน อำเภอบางใหญ่ จังหวัดนนทบุรี ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ไปรษณีย์บางใหญ่ รหัสไปรษณีย์ 11140
8.บ้านลาดตะเข้ หมู่ 8 ตำบลเสาธงหิน อำเภอบางใหญ่ จังหวัดนนทบุรี ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ไปรษณีย์บางใหญ่ รหัสไปรษณีย์ 11140

ในตำบลเสาธงหิน อำเภอบางใหญ่ จังหวัดนนทบุรี นอกจากจากมีไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการฝากส่งและนำจ่ายแล้ว บริษัทไปรษณีย์ไทยได้เปิดที่ทำการไปรษณีย์ที่บริการรับฝากไปรษณีย์เพียงอย่างเดียวไม่มีการนำจ่าย เพื่ออำนวยความสะดวกในการรับฝากไปรษณีย์และพัสดุ รวมถึงบริการอื่น ๆ เพิมเติ่ม อีก 2 แห่ง ดังตาราง 2
ไปรษณีย์ที่ให้บริการรับฝากอย่างเดียวที่ตั้งอยู่ในตำบลเสาธงหิน อำเภอบางใหญ่ จังหวัดนนทบุรี
รหัสไปรษณีย์ ที่่ทำการไปรษณีย์ ที่อยู่ที่ทำการ ตำบล อำเภอ จังหวัด
- เคาน์เตอร์บริการไปรษณีย์ศูนย์บริการภาครัฐแบบเบ็ดเสร็จ ห้องเลขที่ 189 ชั้น 1 เสาธงหิน บางใหญ่ นนทบุรี
11141 ไปรษณีย์บางใหญ่ซิตี้ 61/133-134 หมู่ 6 เสาธงหิน บางใหญ่ นนทบุรี
ที่มา.บริษัท ไปรษณีย์ไทย จำกัด