รหัสไปรษณีย์
จังหวัด

อำเภอ

ตำบล

รหัสไปรษณีย์ตำบลแคตก อำเภอบางไทร จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
รหัสไปรษณีย์ หมู่ ชื่อหมู่บ้าน ตำบล อำเภอ จังหวัด
13190 01 น้ำมนต์ แคตก บางไทร พระนครศรีอยุธยา
13190 02 น้ำมนต์ แคตก บางไทร พระนครศรีอยุธยา
13190 03 แคตก แคตก บางไทร พระนครศรีอยุธยา
13190 04 ท่าควาย แคตก บางไทร พระนครศรีอยุธยา
13190 05 ท่าควาย แคตก บางไทร พระนครศรีอยุธยา
ที่มา.บริษัท ไปรษณีย์ไทย จำกัด
จากตาราง 1 ตำบลแคตก อำเภอบางไทร จังหวัดพระนครศรีอยุธยา แบ่งการปกครองออกเป็น 5 หมู่บ้าน มีที่ทำการไปรษณีย์รับผิดชอบการนำจ่าย 1 แห่ง คือ ที่ทำการไปรษณีย์บางไทร(13190) รับผิดชอบการนำจ่ายไปรษณีย์ทั้งตำบลแคตก อำเภอบางไทร จังหวัดพระนครศรีอยุธยา จำแนกตามหมู่บ้านได้ดังนี้
1.บ้านน้ำมนต์ หมู่ 1 ตำบลแคตก อำเภอบางไทร จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ไปรษณีย์บางไทร รหัสไปรษณีย์ 13190
2.บ้านน้ำมนต์ หมู่ 2 ตำบลแคตก อำเภอบางไทร จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ไปรษณีย์บางไทร รหัสไปรษณีย์ 13190
3.บ้านแคตก หมู่ 3 ตำบลแคตก อำเภอบางไทร จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ไปรษณีย์บางไทร รหัสไปรษณีย์ 13190
4.บ้านท่าควาย หมู่ 4 ตำบลแคตก อำเภอบางไทร จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ไปรษณีย์บางไทร รหัสไปรษณีย์ 13190
5.บ้านท่าควาย หมู่ 5 ตำบลแคตก อำเภอบางไทร จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ไปรษณีย์บางไทร รหัสไปรษณีย์ 13190