รหัสไปรษณีย์
จังหวัด

อำเภอ

ตำบล

รหัสไปรษณีย์ตำบลแม่ลาด อำเภอคลองขลุง จังหวัดกำแพงเพชร
รหัสไปรษณีย์ หมู่ ชื่อหมู่บ้าน ตำบล อำเภอ จังหวัด
62120 01 ใหม่สุขสมบูรณ์ แม่ลาด คลองขลุง กำแพงเพชร
62120 02 แม่ลาดใหญ่ แม่ลาด คลองขลุง กำแพงเพชร
62120 03 แม่ลาดน้อย แม่ลาด คลองขลุง กำแพงเพชร
62120 04 ท่ามะขาม แม่ลาด คลองขลุง กำแพงเพชร
62120 05 เกาะแตง แม่ลาด คลองขลุง กำแพงเพชร
62120 06 ห้วยน้อย แม่ลาด คลองขลุง กำแพงเพชร
ที่มา.บริษัท ไปรษณีย์ไทย จำกัด
จากตาราง 1 ตำบลแม่ลาด อำเภอคลองขลุง จังหวัดกำแพงเพชร แบ่งการปกครองออกเป็น 6 หมู่บ้าน มีที่ทำการไปรษณีย์รับผิดชอบการนำจ่าย 1 แห่ง คือ ที่ทำการไปรษณีย์คลองขลุง(62120) รับผิดชอบการนำจ่ายไปรษณีย์ทั้งตำบลแม่ลาด อำเภอคลองขลุง จังหวัดกำแพงเพชร จำแนกตามหมู่บ้านได้ดังนี้
1.บ้านใหม่สุขสมบูรณ์ หมู่ 1 ตำบลแม่ลาด อำเภอคลองขลุง จังหวัดกำแพงเพชร ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ไปรษณีย์คลองขลุง รหัสไปรษณีย์ 62120
2.บ้านแม่ลาดใหญ่ หมู่ 2 ตำบลแม่ลาด อำเภอคลองขลุง จังหวัดกำแพงเพชร ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ไปรษณีย์คลองขลุง รหัสไปรษณีย์ 62120
3.บ้านแม่ลาดน้อย หมู่ 3 ตำบลแม่ลาด อำเภอคลองขลุง จังหวัดกำแพงเพชร ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ไปรษณีย์คลองขลุง รหัสไปรษณีย์ 62120
4.บ้านท่ามะขาม หมู่ 4 ตำบลแม่ลาด อำเภอคลองขลุง จังหวัดกำแพงเพชร ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ไปรษณีย์คลองขลุง รหัสไปรษณีย์ 62120
5.บ้านเกาะแตง หมู่ 5 ตำบลแม่ลาด อำเภอคลองขลุง จังหวัดกำแพงเพชร ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ไปรษณีย์คลองขลุง รหัสไปรษณีย์ 62120
6.บ้านห้วยน้อย หมู่ 6 ตำบลแม่ลาด อำเภอคลองขลุง จังหวัดกำแพงเพชร ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ไปรษณีย์คลองขลุง รหัสไปรษณีย์ 62120