รหัสไปรษณีย์
จังหวัด

อำเภอ

ตำบล

ภาษาอังกฤษ ตำบลแวงใหญ่ อำเภอแวงใหญ่ ขอนแก่น คือ Waeng Yai sub district, Waeng Yai district, Khon Kaen
รหัสไปรษณีย์ตำบลแวงใหญ่ อำเภอแวงใหญ่ จังหวัดขอนแก่น
รหัสไปรษณีย์ หมู่ ชื่อหมู่บ้าน ตำบล อำเภอ จังหวัด
40330 01 แวงใหญ่ แวงใหญ่ แวงใหญ่ ขอนแก่น
40330 02 ดอนบานไท แวงใหญ่ แวงใหญ่ ขอนแก่น
40330 03 หัวหนองแวง แวงใหญ่ แวงใหญ่ ขอนแก่น
40330 04 หนองกระรอก แวงใหญ่ แวงใหญ่ ขอนแก่น
40330 05 บะแค แวงใหญ่ แวงใหญ่ ขอนแก่น
40330 06 แวงพัฒนา แวงใหญ่ แวงใหญ่ ขอนแก่น
40330 07 เมืองทอง แวงใหญ่ แวงใหญ่ ขอนแก่น
ที่มา.บริษัท ไปรษณีย์ไทย จำกัด
จากตาราง 1 ตำบลแวงใหญ่ อำเภอแวงใหญ่ จังหวัดขอนแก่น แบ่งการปกครองออกเป็น 7 หมู่บ้าน มีที่ทำการไปรษณีย์รับผิดชอบการนำจ่าย 1 แห่ง คือ ที่ทำการไปรษณีย์แวงใหญ่(40330) รับผิดชอบการนำจ่ายไปรษณีย์ทั้งตำบลแวงใหญ่ อำเภอแวงใหญ่ จังหวัดขอนแก่น จำแนกตามหมู่บ้านได้ดังนี้
1.บ้านแวงใหญ่ หมู่ 1 ตำบลแวงใหญ่ อำเภอแวงใหญ่ จังหวัดขอนแก่น ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ไปรษณีย์แวงใหญ่ รหัสไปรษณีย์ 40330
2.บ้านดอนบานไท หมู่ 2 ตำบลแวงใหญ่ อำเภอแวงใหญ่ จังหวัดขอนแก่น ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ไปรษณีย์แวงใหญ่ รหัสไปรษณีย์ 40330
3.บ้านหัวหนองแวง หมู่ 3 ตำบลแวงใหญ่ อำเภอแวงใหญ่ จังหวัดขอนแก่น ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ไปรษณีย์แวงใหญ่ รหัสไปรษณีย์ 40330
4.บ้านหนองกระรอก หมู่ 4 ตำบลแวงใหญ่ อำเภอแวงใหญ่ จังหวัดขอนแก่น ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ไปรษณีย์แวงใหญ่ รหัสไปรษณีย์ 40330
5.บ้านบะแค หมู่ 5 ตำบลแวงใหญ่ อำเภอแวงใหญ่ จังหวัดขอนแก่น ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ไปรษณีย์แวงใหญ่ รหัสไปรษณีย์ 40330
6.บ้านแวงพัฒนา หมู่ 6 ตำบลแวงใหญ่ อำเภอแวงใหญ่ จังหวัดขอนแก่น ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ไปรษณีย์แวงใหญ่ รหัสไปรษณีย์ 40330
7.บ้านเมืองทอง หมู่ 7 ตำบลแวงใหญ่ อำเภอแวงใหญ่ จังหวัดขอนแก่น ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ไปรษณีย์แวงใหญ่ รหัสไปรษณีย์ 40330