รหัสไปรษณีย์
จังหวัด

อำเภอ

ตำบล

ภาษาอังกฤษ ตำบลแสนตอ อำเภอท่ามะกา กาญจนบุรี คือ Saen To sub district, Tha Maka district, Kanchanaburi
รหัสไปรษณีย์ตำบลแสนตอ อำเภอท่ามะกา จังหวัดกาญจนบุรี
รหัสไปรษณีย์ หมู่ ชื่อหมู่บ้าน ตำบล อำเภอ จังหวัด
71130 01 ท่ากระทุ่ม แสนตอ ท่ามะกา กาญจนบุรี
71130 02 ท่ากระทุ่ม แสนตอ ท่ามะกา กาญจนบุรี
71130 03 ท้องคุ้ง แสนตอ ท่ามะกา กาญจนบุรี
71130 04 แสนตอ แสนตอ ท่ามะกา กาญจนบุรี
71130 05 แสนตอ แสนตอ ท่ามะกา กาญจนบุรี
71130 06 ท้องพงษ์ แสนตอ ท่ามะกา กาญจนบุรี
71130 07 แสนตอ แสนตอ ท่ามะกา กาญจนบุรี
71130 08 คันไถ แสนตอ ท่ามะกา กาญจนบุรี
71130 09 หนองถนน แสนตอ ท่ามะกา กาญจนบุรี
71130 10 แสนตอ แสนตอ ท่ามะกา กาญจนบุรี
71130 11 หนองพลับ แสนตอ ท่ามะกา กาญจนบุรี
71130 12 ดอนเขว้า แสนตอ ท่ามะกา กาญจนบุรี
71130 13 โป่งข้าง แสนตอ ท่ามะกา กาญจนบุรี
ที่มา.บริษัท ไปรษณีย์ไทย จำกัด
จากตาราง 1 ตำบลแสนตอ อำเภอท่ามะกา จังหวัดกาญจนบุรี แบ่งการปกครองออกเป็น 13 หมู่บ้าน มีที่ทำการไปรษณีย์รับผิดชอบการนำจ่าย 1 แห่ง คือ ที่ทำการไปรษณีย์ท่าเรือพระแท่น(71130) รับผิดชอบการนำจ่ายไปรษณีย์ทั้งตำบลแสนตอ อำเภอท่ามะกา จังหวัดกาญจนบุรี จำแนกตามหมู่บ้านได้ดังนี้
1.บ้านท่ากระทุ่ม หมู่ 1 ตำบลแสนตอ อำเภอท่ามะกา จังหวัดกาญจนบุรี ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ไปรษณีย์ท่าเรือพระแท่น รหัสไปรษณีย์ 71130
2.บ้านท่ากระทุ่ม หมู่ 2 ตำบลแสนตอ อำเภอท่ามะกา จังหวัดกาญจนบุรี ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ไปรษณีย์ท่าเรือพระแท่น รหัสไปรษณีย์ 71130
3.บ้านท้องคุ้ง หมู่ 3 ตำบลแสนตอ อำเภอท่ามะกา จังหวัดกาญจนบุรี ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ไปรษณีย์ท่าเรือพระแท่น รหัสไปรษณีย์ 71130
4.บ้านแสนตอ หมู่ 4 ตำบลแสนตอ อำเภอท่ามะกา จังหวัดกาญจนบุรี ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ไปรษณีย์ท่าเรือพระแท่น รหัสไปรษณีย์ 71130
5.บ้านแสนตอ หมู่ 5 ตำบลแสนตอ อำเภอท่ามะกา จังหวัดกาญจนบุรี ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ไปรษณีย์ท่าเรือพระแท่น รหัสไปรษณีย์ 71130
6.บ้านท้องพงษ์ หมู่ 6 ตำบลแสนตอ อำเภอท่ามะกา จังหวัดกาญจนบุรี ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ไปรษณีย์ท่าเรือพระแท่น รหัสไปรษณีย์ 71130
7.บ้านแสนตอ หมู่ 7 ตำบลแสนตอ อำเภอท่ามะกา จังหวัดกาญจนบุรี ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ไปรษณีย์ท่าเรือพระแท่น รหัสไปรษณีย์ 71130
8.บ้านคันไถ หมู่ 8 ตำบลแสนตอ อำเภอท่ามะกา จังหวัดกาญจนบุรี ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ไปรษณีย์ท่าเรือพระแท่น รหัสไปรษณีย์ 71130
9.บ้านหนองถนน หมู่ 9 ตำบลแสนตอ อำเภอท่ามะกา จังหวัดกาญจนบุรี ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ไปรษณีย์ท่าเรือพระแท่น รหัสไปรษณีย์ 71130
10.บ้านแสนตอ หมู่ 10 ตำบลแสนตอ อำเภอท่ามะกา จังหวัดกาญจนบุรี ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ไปรษณีย์ท่าเรือพระแท่น รหัสไปรษณีย์ 71130
11.บ้านหนองพลับ หมู่ 11 ตำบลแสนตอ อำเภอท่ามะกา จังหวัดกาญจนบุรี ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ไปรษณีย์ท่าเรือพระแท่น รหัสไปรษณีย์ 71130
12.บ้านดอนเขว้า หมู่ 12 ตำบลแสนตอ อำเภอท่ามะกา จังหวัดกาญจนบุรี ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ไปรษณีย์ท่าเรือพระแท่น รหัสไปรษณีย์ 71130
13.บ้านโป่งข้าง หมู่ 13 ตำบลแสนตอ อำเภอท่ามะกา จังหวัดกาญจนบุรี ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ไปรษณีย์ท่าเรือพระแท่น รหัสไปรษณีย์ 71130