รหัสไปรษณีย์
จังหวัด

อำเภอ

ตำบล

รหัสไปรษณีย์ตำบลแสมสาร อำเภอสัตหีบ จังหวัดชลบุรี
รหัสไปรษณีย์ หมู่ ชื่อหมู่บ้าน ตำบล อำเภอ จังหวัด
20180 01 ช่องแสมสาร แสมสาร สัตหีบ ชลบุรี
20180 02 หนองน้ำเค็ม แสมสาร สัตหีบ ชลบุรี
20180 03 หัวแหลม แสมสาร สัตหีบ ชลบุรี
20180 04 หนองกระจง แสมสาร สัตหีบ ชลบุรี
ที่มา.บริษัท ไปรษณีย์ไทย จำกัด
จากตาราง 1 ตำบลแสมสาร อำเภอสัตหีบ จังหวัดชลบุรี แบ่งการปกครองออกเป็น 4 หมู่บ้าน มีที่ทำการไปรษณีย์รับผิดชอบการนำจ่าย 1 แห่ง คือ ที่ทำการไปรษณีย์สัตหีบ(20180) รับผิดชอบการนำจ่ายไปรษณีย์ทั้งตำบลแสมสาร อำเภอสัตหีบ จังหวัดชลบุรี จำแนกตามหมู่บ้านได้ดังนี้
1.บ้านช่องแสมสาร หมู่ 1 ตำบลแสมสาร อำเภอสัตหีบ จังหวัดชลบุรี ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ไปรษณีย์สัตหีบ รหัสไปรษณีย์ 20180
2.บ้านหนองน้ำเค็ม หมู่ 2 ตำบลแสมสาร อำเภอสัตหีบ จังหวัดชลบุรี ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ไปรษณีย์สัตหีบ รหัสไปรษณีย์ 20180
3.บ้านหัวแหลม หมู่ 3 ตำบลแสมสาร อำเภอสัตหีบ จังหวัดชลบุรี ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ไปรษณีย์สัตหีบ รหัสไปรษณีย์ 20180
4.บ้านหนองกระจง หมู่ 4 ตำบลแสมสาร อำเภอสัตหีบ จังหวัดชลบุรี ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ไปรษณีย์สัตหีบ รหัสไปรษณีย์ 20180