รหัสไปรษณีย์
จังหวัด

อำเภอ

ตำบล

รหัสไปรษณีย์ตำบลโกสัมพี อำเภอโกสัมพีนคร จังหวัดกำแพงเพชร
รหัสไปรษณีย์ หมู่ ชื่อหมู่บ้าน ตำบล อำเภอ จังหวัด
62000 01 ท่าคูณ โกสัมพี โกสัมพีนคร กำแพงเพชร
62000 02 หนองแดน โกสัมพี โกสัมพีนคร กำแพงเพชร
62000 03 คลองเมือง โกสัมพี โกสัมพีนคร กำแพงเพชร
62000 04 มะเดื่อชุมพร โกสัมพี โกสัมพีนคร กำแพงเพชร
62000 05 วังเจ้า โกสัมพี โกสัมพีนคร กำแพงเพชร
62000 06 ไร่ลำปาง โกสัมพี โกสัมพีนคร กำแพงเพชร
62000 07 หนองวัวดำ โกสัมพี โกสัมพีนคร กำแพงเพชร
62000 08 เขาตาโพธิ์ โกสัมพี โกสัมพีนคร กำแพงเพชร
62000 09 ท่าพุทรา โกสัมพี โกสัมพีนคร กำแพงเพชร
62000 10 โละโคะ โกสัมพี โกสัมพีนคร กำแพงเพชร
62000 11 หนองเตาอิฐ โกสัมพี โกสัมพีนคร กำแพงเพชร
62000 12 โนนสมบูรณ์ โกสัมพี โกสัมพีนคร กำแพงเพชร
62000 13 บุ่งตะคล้อ โกสัมพี โกสัมพีนคร กำแพงเพชร
62000 14 หนองบัวสามัคคี โกสัมพี โกสัมพีนคร กำแพงเพชร
62000 15 ไร่พิจิตร โกสัมพี โกสัมพีนคร กำแพงเพชร
62000 16 ทุ่งธารทอง โกสัมพี โกสัมพีนคร กำแพงเพชร
62000 17 ดงซ่อม โกสัมพี โกสัมพีนคร กำแพงเพชร
62000 18 คลองเจริญ โกสัมพี โกสัมพีนคร กำแพงเพชร
62000 19 วังใหม่ โกสัมพี โกสัมพีนคร กำแพงเพชร
62000 20 คลองแตงโม โกสัมพี โกสัมพีนคร กำแพงเพชร
62000 21 หนองบง โกสัมพี โกสัมพีนคร กำแพงเพชร
62000 22 มอรังงาม โกสัมพี โกสัมพีนคร กำแพงเพชร
62000 23 คลองเป้า โกสัมพี โกสัมพีนคร กำแพงเพชร
62000 24 ใหม่ชัยมงคล โกสัมพี โกสัมพีนคร กำแพงเพชร
62000 25 เนินมะกอกน้อย โกสัมพี โกสัมพีนคร กำแพงเพชร
ที่มา.บริษัท ไปรษณีย์ไทย จำกัด
จากตาราง 1 ตำบลโกสัมพี อำเภอโกสัมพีนคร จังหวัดกำแพงเพชร แบ่งการปกครองออกเป็น 25 หมู่บ้าน มีที่ทำการไปรษณีย์รับผิดชอบการนำจ่าย 1 แห่ง คือ ที่ทำการไปรษณีย์กำแพงเพชร(62000) รับผิดชอบการนำจ่ายไปรษณีย์ทั้งตำบลโกสัมพี อำเภอโกสัมพีนคร จังหวัดกำแพงเพชร จำแนกตามหมู่บ้านได้ดังนี้
1.บ้านท่าคูณ หมู่ 1 ตำบลโกสัมพี อำเภอโกสัมพีนคร จังหวัดกำแพงเพชร ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ไปรษณีย์กำแพงเพชร รหัสไปรษณีย์ 62000
2.บ้านหนองแดน หมู่ 2 ตำบลโกสัมพี อำเภอโกสัมพีนคร จังหวัดกำแพงเพชร ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ไปรษณีย์กำแพงเพชร รหัสไปรษณีย์ 62000
3.บ้านคลองเมือง หมู่ 3 ตำบลโกสัมพี อำเภอโกสัมพีนคร จังหวัดกำแพงเพชร ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ไปรษณีย์กำแพงเพชร รหัสไปรษณีย์ 62000
4.บ้านมะเดื่อชุมพร หมู่ 4 ตำบลโกสัมพี อำเภอโกสัมพีนคร จังหวัดกำแพงเพชร ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ไปรษณีย์กำแพงเพชร รหัสไปรษณีย์ 62000
5.บ้านวังเจ้า หมู่ 5 ตำบลโกสัมพี อำเภอโกสัมพีนคร จังหวัดกำแพงเพชร ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ไปรษณีย์กำแพงเพชร รหัสไปรษณีย์ 62000
6.บ้านไร่ลำปาง หมู่ 6 ตำบลโกสัมพี อำเภอโกสัมพีนคร จังหวัดกำแพงเพชร ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ไปรษณีย์กำแพงเพชร รหัสไปรษณีย์ 62000
7.บ้านหนองวัวดำ หมู่ 7 ตำบลโกสัมพี อำเภอโกสัมพีนคร จังหวัดกำแพงเพชร ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ไปรษณีย์กำแพงเพชร รหัสไปรษณีย์ 62000
8.บ้านเขาตาโพธิ์ หมู่ 8 ตำบลโกสัมพี อำเภอโกสัมพีนคร จังหวัดกำแพงเพชร ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ไปรษณีย์กำแพงเพชร รหัสไปรษณีย์ 62000
9.บ้านท่าพุทรา หมู่ 9 ตำบลโกสัมพี อำเภอโกสัมพีนคร จังหวัดกำแพงเพชร ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ไปรษณีย์กำแพงเพชร รหัสไปรษณีย์ 62000
10.บ้านโละโคะ หมู่ 10 ตำบลโกสัมพี อำเภอโกสัมพีนคร จังหวัดกำแพงเพชร ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ไปรษณีย์กำแพงเพชร รหัสไปรษณีย์ 62000
11.บ้านหนองเตาอิฐ หมู่ 11 ตำบลโกสัมพี อำเภอโกสัมพีนคร จังหวัดกำแพงเพชร ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ไปรษณีย์กำแพงเพชร รหัสไปรษณีย์ 62000
12.บ้านโนนสมบูรณ์ หมู่ 12 ตำบลโกสัมพี อำเภอโกสัมพีนคร จังหวัดกำแพงเพชร ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ไปรษณีย์กำแพงเพชร รหัสไปรษณีย์ 62000
13.บ้านบุ่งตะคล้อ หมู่ 13 ตำบลโกสัมพี อำเภอโกสัมพีนคร จังหวัดกำแพงเพชร ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ไปรษณีย์กำแพงเพชร รหัสไปรษณีย์ 62000
14.บ้านหนองบัวสามัคคี หมู่ 14 ตำบลโกสัมพี อำเภอโกสัมพีนคร จังหวัดกำแพงเพชร ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ไปรษณีย์กำแพงเพชร รหัสไปรษณีย์ 62000
15.บ้านไร่พิจิตร หมู่ 15 ตำบลโกสัมพี อำเภอโกสัมพีนคร จังหวัดกำแพงเพชร ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ไปรษณีย์กำแพงเพชร รหัสไปรษณีย์ 62000
16.บ้านทุ่งธารทอง หมู่ 16 ตำบลโกสัมพี อำเภอโกสัมพีนคร จังหวัดกำแพงเพชร ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ไปรษณีย์กำแพงเพชร รหัสไปรษณีย์ 62000
17.บ้านดงซ่อม หมู่ 17 ตำบลโกสัมพี อำเภอโกสัมพีนคร จังหวัดกำแพงเพชร ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ไปรษณีย์กำแพงเพชร รหัสไปรษณีย์ 62000
18.บ้านคลองเจริญ หมู่ 18 ตำบลโกสัมพี อำเภอโกสัมพีนคร จังหวัดกำแพงเพชร ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ไปรษณีย์กำแพงเพชร รหัสไปรษณีย์ 62000
19.บ้านวังใหม่ หมู่ 19 ตำบลโกสัมพี อำเภอโกสัมพีนคร จังหวัดกำแพงเพชร ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ไปรษณีย์กำแพงเพชร รหัสไปรษณีย์ 62000
20.บ้านคลองแตงโม หมู่ 20 ตำบลโกสัมพี อำเภอโกสัมพีนคร จังหวัดกำแพงเพชร ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ไปรษณีย์กำแพงเพชร รหัสไปรษณีย์ 62000
21.บ้านหนองบง หมู่ 21 ตำบลโกสัมพี อำเภอโกสัมพีนคร จังหวัดกำแพงเพชร ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ไปรษณีย์กำแพงเพชร รหัสไปรษณีย์ 62000
22.บ้านมอรังงาม หมู่ 22 ตำบลโกสัมพี อำเภอโกสัมพีนคร จังหวัดกำแพงเพชร ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ไปรษณีย์กำแพงเพชร รหัสไปรษณีย์ 62000
23.บ้านคลองเป้า หมู่ 23 ตำบลโกสัมพี อำเภอโกสัมพีนคร จังหวัดกำแพงเพชร ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ไปรษณีย์กำแพงเพชร รหัสไปรษณีย์ 62000
24.บ้านใหม่ชัยมงคล หมู่ 24 ตำบลโกสัมพี อำเภอโกสัมพีนคร จังหวัดกำแพงเพชร ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ไปรษณีย์กำแพงเพชร รหัสไปรษณีย์ 62000
25.บ้านเนินมะกอกน้อย หมู่ 25 ตำบลโกสัมพี อำเภอโกสัมพีนคร จังหวัดกำแพงเพชร ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ไปรษณีย์กำแพงเพชร รหัสไปรษณีย์ 62000