รหัสไปรษณีย์
จังหวัด

อำเภอ

ตำบล

รหัสไปรษณีย์ตำบลโคกกรวด อำเภอปากพลี จังหวัดนครนายก
รหัสไปรษณีย์ หมู่ ชื่อหมู่บ้าน ตำบล อำเภอ จังหวัด
26130 01 พรหมเพชร โคกกรวด ปากพลี นครนายก
26130 02 หนองสองห้อง โคกกรวด ปากพลี นครนายก
26130 03 เนินสะทอน โคกกรวด ปากพลี นครนายก
26130 04 เลาคา โคกกรวด ปากพลี นครนายก
26130 05 เนินใหม่ โคกกรวด ปากพลี นครนายก
26130 06 เหล่าหุ่ง|ม่วง โคกกรวด ปากพลี นครนายก
26130 07 หนองหัวเสือ โคกกรวด ปากพลี นครนายก
ที่มา.บริษัท ไปรษณีย์ไทย จำกัด
จากตาราง 1 ตำบลโคกกรวด อำเภอปากพลี จังหวัดนครนายก แบ่งการปกครองออกเป็น 7 หมู่บ้าน มีที่ทำการไปรษณีย์รับผิดชอบการนำจ่าย 1 แห่ง คือ ที่ทำการไปรษณีย์ปากพลี(26130) รับผิดชอบการนำจ่ายไปรษณีย์ทั้งตำบลโคกกรวด อำเภอปากพลี จังหวัดนครนายก จำแนกตามหมู่บ้านได้ดังนี้
1.บ้านพรหมเพชร หมู่ 1 ตำบลโคกกรวด อำเภอปากพลี จังหวัดนครนายก ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ไปรษณีย์ปากพลี รหัสไปรษณีย์ 26130
2.บ้านหนองสองห้อง หมู่ 2 ตำบลโคกกรวด อำเภอปากพลี จังหวัดนครนายก ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ไปรษณีย์ปากพลี รหัสไปรษณีย์ 26130
3.บ้านเนินสะทอน หมู่ 3 ตำบลโคกกรวด อำเภอปากพลี จังหวัดนครนายก ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ไปรษณีย์ปากพลี รหัสไปรษณีย์ 26130
4.บ้านเลาคา หมู่ 4 ตำบลโคกกรวด อำเภอปากพลี จังหวัดนครนายก ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ไปรษณีย์ปากพลี รหัสไปรษณีย์ 26130
5.บ้านเนินใหม่ หมู่ 5 ตำบลโคกกรวด อำเภอปากพลี จังหวัดนครนายก ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ไปรษณีย์ปากพลี รหัสไปรษณีย์ 26130
6.บ้านเหล่าหุ่ง|ม่วง หมู่ 6 ตำบลโคกกรวด อำเภอปากพลี จังหวัดนครนายก ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ไปรษณีย์ปากพลี รหัสไปรษณีย์ 26130
7.บ้านหนองหัวเสือ หมู่ 7 ตำบลโคกกรวด อำเภอปากพลี จังหวัดนครนายก ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ไปรษณีย์ปากพลี รหัสไปรษณีย์ 26130