รหัสไปรษณีย์
จังหวัด

อำเภอ

ตำบล

รหัสไปรษณีย์ตำบลโคกขี้หนอน อำเภอพานทอง จังหวัดชลบุรี
รหัสไปรษณีย์ หมู่ ชื่อหมู่บ้าน ตำบล อำเภอ จังหวัด
20160 01 หัวไผ่ โคกขี้หนอน พานทอง ชลบุรี
20160 02 หนองกระทุ่ม โคกขี้หนอน พานทอง ชลบุรี
20160 03 โคกขี้หนอน โคกขี้หนอน พานทอง ชลบุรี
20160 04 โคกชี้หนอน โคกขี้หนอน พานทอง ชลบุรี
20160 05 เนินไผ่ โคกขี้หนอน พานทอง ชลบุรี
ที่มา.บริษัท ไปรษณีย์ไทย จำกัด
จากตาราง 1 ตำบลโคกขี้หนอน อำเภอพานทอง จังหวัดชลบุรี แบ่งการปกครองออกเป็น 5 หมู่บ้าน มีที่ทำการไปรษณีย์รับผิดชอบการนำจ่าย 1 แห่ง คือ ที่ทำการไปรษณีย์พานทอง(20160) รับผิดชอบการนำจ่ายไปรษณีย์ทั้งตำบลโคกขี้หนอน อำเภอพานทอง จังหวัดชลบุรี จำแนกตามหมู่บ้านได้ดังนี้
1.บ้านหัวไผ่ หมู่ 1 ตำบลโคกขี้หนอน อำเภอพานทอง จังหวัดชลบุรี ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ไปรษณีย์พานทอง รหัสไปรษณีย์ 20160
2.บ้านหนองกระทุ่ม หมู่ 2 ตำบลโคกขี้หนอน อำเภอพานทอง จังหวัดชลบุรี ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ไปรษณีย์พานทอง รหัสไปรษณีย์ 20160
3.บ้านโคกขี้หนอน หมู่ 3 ตำบลโคกขี้หนอน อำเภอพานทอง จังหวัดชลบุรี ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ไปรษณีย์พานทอง รหัสไปรษณีย์ 20160
4.บ้านโคกชี้หนอน หมู่ 4 ตำบลโคกขี้หนอน อำเภอพานทอง จังหวัดชลบุรี ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ไปรษณีย์พานทอง รหัสไปรษณีย์ 20160
5.บ้านเนินไผ่ หมู่ 5 ตำบลโคกขี้หนอน อำเภอพานทอง จังหวัดชลบุรี ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ไปรษณีย์พานทอง รหัสไปรษณีย์ 20160