รหัสไปรษณีย์
จังหวัด

อำเภอ

ตำบล

ภาษาอังกฤษ ตำบลโคกสำราญ อำเภอบ้านแฮด ขอนแก่น คือ Khok Samran sub district, Ban Haet district, Khon Kaen
รหัสไปรษณีย์ตำบลโคกสำราญ อำเภอบ้านแฮด จังหวัดขอนแก่น
รหัสไปรษณีย์ หมู่ ชื่อหมู่บ้าน ตำบล อำเภอ จังหวัด
40110 01 โคกสำราญ โคกสำราญ บ้านแฮด ขอนแก่น
40110 02 หนองมะเขือ โคกสำราญ บ้านแฮด ขอนแก่น
40110 03 หนองเกี่ยว โคกสำราญ บ้านแฮด ขอนแก่น
40110 04 เล็บเงือก โคกสำราญ บ้านแฮด ขอนแก่น
40110 05 ดอนปอแดง โคกสำราญ บ้านแฮด ขอนแก่น
40110 06 ดง โคกสำราญ บ้านแฮด ขอนแก่น
40110 07 ป่าแดง โคกสำราญ บ้านแฮด ขอนแก่น
40110 08 หนองหัวช้าง โคกสำราญ บ้านแฮด ขอนแก่น
40110 09 ป่าม่วง โคกสำราญ บ้านแฮด ขอนแก่น
40110 10 โนนพันชาติ โคกสำราญ บ้านแฮด ขอนแก่น
40110 11 โคกสำราญ โคกสำราญ บ้านแฮด ขอนแก่น
40110 12 ทางพาดปอแดง โคกสำราญ บ้านแฮด ขอนแก่น
40110 13 แจ้งกระหนวน โคกสำราญ บ้านแฮด ขอนแก่น
40110 14 โคกสำราญ โคกสำราญ บ้านแฮด ขอนแก่น
40110 15 ดง โคกสำราญ บ้านแฮด ขอนแก่น
40110 16 ดอนปอแดง โคกสำราญ บ้านแฮด ขอนแก่น
ที่มา.บริษัท ไปรษณีย์ไทย จำกัด
จากตาราง 1 ตำบลโคกสำราญ อำเภอบ้านแฮด จังหวัดขอนแก่น แบ่งการปกครองออกเป็น 16 หมู่บ้าน มีที่ทำการไปรษณีย์รับผิดชอบการนำจ่าย 1 แห่ง คือ ที่ทำการไปรษณีย์บ้านไผ่(40110) รับผิดชอบการนำจ่ายไปรษณีย์ทั้งตำบลโคกสำราญ อำเภอบ้านแฮด จังหวัดขอนแก่น จำแนกตามหมู่บ้านได้ดังนี้
1.บ้านโคกสำราญ หมู่ 1 ตำบลโคกสำราญ อำเภอบ้านแฮด จังหวัดขอนแก่น ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ไปรษณีย์บ้านไผ่ รหัสไปรษณีย์ 40110
2.บ้านหนองมะเขือ หมู่ 2 ตำบลโคกสำราญ อำเภอบ้านแฮด จังหวัดขอนแก่น ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ไปรษณีย์บ้านไผ่ รหัสไปรษณีย์ 40110
3.บ้านหนองเกี่ยว หมู่ 3 ตำบลโคกสำราญ อำเภอบ้านแฮด จังหวัดขอนแก่น ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ไปรษณีย์บ้านไผ่ รหัสไปรษณีย์ 40110
4.บ้านเล็บเงือก หมู่ 4 ตำบลโคกสำราญ อำเภอบ้านแฮด จังหวัดขอนแก่น ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ไปรษณีย์บ้านไผ่ รหัสไปรษณีย์ 40110
5.บ้านดอนปอแดง หมู่ 5 ตำบลโคกสำราญ อำเภอบ้านแฮด จังหวัดขอนแก่น ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ไปรษณีย์บ้านไผ่ รหัสไปรษณีย์ 40110
6.บ้านดง หมู่ 6 ตำบลโคกสำราญ อำเภอบ้านแฮด จังหวัดขอนแก่น ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ไปรษณีย์บ้านไผ่ รหัสไปรษณีย์ 40110
7.บ้านป่าแดง หมู่ 7 ตำบลโคกสำราญ อำเภอบ้านแฮด จังหวัดขอนแก่น ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ไปรษณีย์บ้านไผ่ รหัสไปรษณีย์ 40110
8.บ้านหนองหัวช้าง หมู่ 8 ตำบลโคกสำราญ อำเภอบ้านแฮด จังหวัดขอนแก่น ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ไปรษณีย์บ้านไผ่ รหัสไปรษณีย์ 40110
9.บ้านป่าม่วง หมู่ 9 ตำบลโคกสำราญ อำเภอบ้านแฮด จังหวัดขอนแก่น ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ไปรษณีย์บ้านไผ่ รหัสไปรษณีย์ 40110
10.บ้านโนนพันชาติ หมู่ 10 ตำบลโคกสำราญ อำเภอบ้านแฮด จังหวัดขอนแก่น ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ไปรษณีย์บ้านไผ่ รหัสไปรษณีย์ 40110
11.บ้านโคกสำราญ หมู่ 11 ตำบลโคกสำราญ อำเภอบ้านแฮด จังหวัดขอนแก่น ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ไปรษณีย์บ้านไผ่ รหัสไปรษณีย์ 40110
12.บ้านทางพาดปอแดง หมู่ 12 ตำบลโคกสำราญ อำเภอบ้านแฮด จังหวัดขอนแก่น ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ไปรษณีย์บ้านไผ่ รหัสไปรษณีย์ 40110
13.บ้านแจ้งกระหนวน หมู่ 13 ตำบลโคกสำราญ อำเภอบ้านแฮด จังหวัดขอนแก่น ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ไปรษณีย์บ้านไผ่ รหัสไปรษณีย์ 40110
14.บ้านโคกสำราญ หมู่ 14 ตำบลโคกสำราญ อำเภอบ้านแฮด จังหวัดขอนแก่น ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ไปรษณีย์บ้านไผ่ รหัสไปรษณีย์ 40110
15.บ้านดง หมู่ 15 ตำบลโคกสำราญ อำเภอบ้านแฮด จังหวัดขอนแก่น ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ไปรษณีย์บ้านไผ่ รหัสไปรษณีย์ 40110
16.บ้านดอนปอแดง หมู่ 16 ตำบลโคกสำราญ อำเภอบ้านแฮด จังหวัดขอนแก่น ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ไปรษณีย์บ้านไผ่ รหัสไปรษณีย์ 40110