รหัสไปรษณีย์
จังหวัด

อำเภอ

ตำบล

ภาษาอังกฤษ ตำบลโคกสี อำเภอเมืองขอนแก่น ขอนแก่น คือ Khok Si sub district, Mueang Khon Kaen district, Khon Kaen
รหัสไปรษณีย์ตำบลโคกสี อำเภอเมืองขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น
รหัสไปรษณีย์ หมู่ ชื่อหมู่บ้าน ตำบล อำเภอ จังหวัด
40000 01 โคกสี โคกสี เมืองขอนแก่น ขอนแก่น
40000 02 โคกสี โคกสี เมืองขอนแก่น ขอนแก่น
40000 03 ยางหยอง โคกสี เมืองขอนแก่น ขอนแก่น
40000 04 พรมนิมิตร โคกสี เมืองขอนแก่น ขอนแก่น
40000 05 หนองเต่า โคกสี เมืองขอนแก่น ขอนแก่น
40000 06 หนองหัววัว โคกสี เมืองขอนแก่น ขอนแก่น
40000 07 หนองไหล โคกสี เมืองขอนแก่น ขอนแก่น
40000 08 เลิง โคกสี เมืองขอนแก่น ขอนแก่น
40000 09 หนองบัวทอง โคกสี เมืองขอนแก่น ขอนแก่น
40000 10 บึงเรือใหญ่ โคกสี เมืองขอนแก่น ขอนแก่น
40000 11 ท่าพระทราย โคกสี เมืองขอนแก่น ขอนแก่น
40000 12 โคกแปะ โคกสี เมืองขอนแก่น ขอนแก่น
40000 13 โคกสี โคกสี เมืองขอนแก่น ขอนแก่น
40000 14 โคกสี โคกสี เมืองขอนแก่น ขอนแก่น
ที่มา.บริษัท ไปรษณีย์ไทย จำกัด
จากตาราง 1 ตำบลโคกสี อำเภอเมืองขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น แบ่งการปกครองออกเป็น 14 หมู่บ้าน มีที่ทำการไปรษณีย์รับผิดชอบการนำจ่าย 1 แห่ง คือ ที่ทำการไปรษณีย์ขอนแก่น(40000) รับผิดชอบการนำจ่ายไปรษณีย์ทั้งตำบลโคกสี อำเภอเมืองขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น จำแนกตามหมู่บ้านได้ดังนี้
1.บ้านโคกสี หมู่ 1 ตำบลโคกสี อำเภอเมืองขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ไปรษณีย์ขอนแก่น รหัสไปรษณีย์ 40000
2.บ้านโคกสี หมู่ 2 ตำบลโคกสี อำเภอเมืองขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ไปรษณีย์ขอนแก่น รหัสไปรษณีย์ 40000
3.บ้านยางหยอง หมู่ 3 ตำบลโคกสี อำเภอเมืองขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ไปรษณีย์ขอนแก่น รหัสไปรษณีย์ 40000
4.บ้านพรมนิมิตร หมู่ 4 ตำบลโคกสี อำเภอเมืองขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ไปรษณีย์ขอนแก่น รหัสไปรษณีย์ 40000
5.บ้านหนองเต่า หมู่ 5 ตำบลโคกสี อำเภอเมืองขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ไปรษณีย์ขอนแก่น รหัสไปรษณีย์ 40000
6.บ้านหนองหัววัว หมู่ 6 ตำบลโคกสี อำเภอเมืองขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ไปรษณีย์ขอนแก่น รหัสไปรษณีย์ 40000
7.บ้านหนองไหล หมู่ 7 ตำบลโคกสี อำเภอเมืองขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ไปรษณีย์ขอนแก่น รหัสไปรษณีย์ 40000
8.บ้านเลิง หมู่ 8 ตำบลโคกสี อำเภอเมืองขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ไปรษณีย์ขอนแก่น รหัสไปรษณีย์ 40000
9.บ้านหนองบัวทอง หมู่ 9 ตำบลโคกสี อำเภอเมืองขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ไปรษณีย์ขอนแก่น รหัสไปรษณีย์ 40000
10.บ้านบึงเรือใหญ่ หมู่ 10 ตำบลโคกสี อำเภอเมืองขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ไปรษณีย์ขอนแก่น รหัสไปรษณีย์ 40000
11.บ้านท่าพระทราย หมู่ 11 ตำบลโคกสี อำเภอเมืองขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ไปรษณีย์ขอนแก่น รหัสไปรษณีย์ 40000
12.บ้านโคกแปะ หมู่ 12 ตำบลโคกสี อำเภอเมืองขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ไปรษณีย์ขอนแก่น รหัสไปรษณีย์ 40000
13.บ้านโคกสี หมู่ 13 ตำบลโคกสี อำเภอเมืองขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ไปรษณีย์ขอนแก่น รหัสไปรษณีย์ 40000
14.บ้านโคกสี หมู่ 14 ตำบลโคกสี อำเภอเมืองขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ไปรษณีย์ขอนแก่น รหัสไปรษณีย์ 40000