รหัสไปรษณีย์
จังหวัด

อำเภอ

ตำบล

รหัสไปรษณีย์ตำบลโคกหาร อำเภอเขาพนม จังหวัดกระบี่
รหัสไปรษณีย์ หมู่ ชื่อหมู่บ้าน ตำบล อำเภอ จังหวัด
80240 01 ไสหร้า โคกหาร เขาพนม กระบี่
80240 02 โคกหาร โคกหาร เขาพนม กระบี่
80240 03 ทางหลวง โคกหาร เขาพนม กระบี่
80240 04 หินลูกช้าง โคกหาร เขาพนม กระบี่
80240 05 ใส่น้ำจม โคกหาร เขาพนม กระบี่
80240 06 อ่างเก็บน้ำ โคกหาร เขาพนม กระบี่
80240 07 ห้วยใหญ่ โคกหาร เขาพนม กระบี่
ที่มา.บริษัท ไปรษณีย์ไทย จำกัด
จากตาราง 1 ตำบลโคกหาร อำเภอเขาพนม จังหวัดกระบี่ แบ่งการปกครองออกเป็น 7 หมู่บ้าน มีที่ทำการไปรษณีย์รับผิดชอบการนำจ่าย 1 แห่ง คือ ที่ทำการไปรษณีย์ทุ่งใหญ่(80240) รับผิดชอบการนำจ่ายไปรษณีย์ทั้งตำบลโคกหาร อำเภอเขาพนม จังหวัดกระบี่ จำแนกตามหมู่บ้านได้ดังนี้
1.บ้านไสหร้า หมู่ 1 ตำบลโคกหาร อำเภอเขาพนม จังหวัดกระบี่ ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ไปรษณีย์ทุ่งใหญ่ รหัสไปรษณีย์ 80240
2.บ้านโคกหาร หมู่ 2 ตำบลโคกหาร อำเภอเขาพนม จังหวัดกระบี่ ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ไปรษณีย์ทุ่งใหญ่ รหัสไปรษณีย์ 80240
3.บ้านทางหลวง หมู่ 3 ตำบลโคกหาร อำเภอเขาพนม จังหวัดกระบี่ ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ไปรษณีย์ทุ่งใหญ่ รหัสไปรษณีย์ 80240
4.บ้านหินลูกช้าง หมู่ 4 ตำบลโคกหาร อำเภอเขาพนม จังหวัดกระบี่ ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ไปรษณีย์ทุ่งใหญ่ รหัสไปรษณีย์ 80240
5.บ้านใส่น้ำจม หมู่ 5 ตำบลโคกหาร อำเภอเขาพนม จังหวัดกระบี่ ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ไปรษณีย์ทุ่งใหญ่ รหัสไปรษณีย์ 80240
6.บ้านอ่างเก็บน้ำ หมู่ 6 ตำบลโคกหาร อำเภอเขาพนม จังหวัดกระบี่ ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ไปรษณีย์ทุ่งใหญ่ รหัสไปรษณีย์ 80240
7.บ้านห้วยใหญ่ หมู่ 7 ตำบลโคกหาร อำเภอเขาพนม จังหวัดกระบี่ ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ไปรษณีย์ทุ่งใหญ่ รหัสไปรษณีย์ 80240