รหัสไปรษณีย์
จังหวัด

อำเภอ

ตำบล

ภาษาอังกฤษ ตำบลโนนฆ้อง อำเภอบ้านฝาง ขอนแก่น คือ Non Khong sub district, Ban Fang district, Khon Kaen
รหัสไปรษณีย์ตำบลโนนฆ้อง อำเภอบ้านฝาง จังหวัดขอนแก่น
รหัสไปรษณีย์ หมู่ ชื่อหมู่บ้าน ตำบล อำเภอ จังหวัด
40270 01 สร้างแก้ว โนนฆ้อง บ้านฝาง ขอนแก่น
40270 02 โนนฆ้อง โนนฆ้อง บ้านฝาง ขอนแก่น
40270 03 โนนคูณ โนนฆ้อง บ้านฝาง ขอนแก่น
40270 04 หินฮาว โนนฆ้อง บ้านฝาง ขอนแก่น
40270 05 หนองสำโรง โนนฆ้อง บ้านฝาง ขอนแก่น
40270 06 ห้วยหว้า โนนฆ้อง บ้านฝาง ขอนแก่น
40270 07 หินตั้ง โนนฆ้อง บ้านฝาง ขอนแก่น
40270 08 ห้วยหว้า โนนฆ้อง บ้านฝาง ขอนแก่น
40270 09 หนองอีเลิง โนนฆ้อง บ้านฝาง ขอนแก่น
40270 10 โนนฆ้อง โนนฆ้อง บ้านฝาง ขอนแก่น
ที่มา.บริษัท ไปรษณีย์ไทย จำกัด
จากตาราง 1 ตำบลโนนฆ้อง อำเภอบ้านฝาง จังหวัดขอนแก่น แบ่งการปกครองออกเป็น 10 หมู่บ้าน มีที่ทำการไปรษณีย์รับผิดชอบการนำจ่าย 1 แห่ง คือ ที่ทำการไปรษณีย์บ้านฝาง(40270) รับผิดชอบการนำจ่ายไปรษณีย์ทั้งตำบลโนนฆ้อง อำเภอบ้านฝาง จังหวัดขอนแก่น จำแนกตามหมู่บ้านได้ดังนี้
1.บ้านสร้างแก้ว หมู่ 1 ตำบลโนนฆ้อง อำเภอบ้านฝาง จังหวัดขอนแก่น ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ไปรษณีย์บ้านฝาง รหัสไปรษณีย์ 40270
2.บ้านโนนฆ้อง หมู่ 2 ตำบลโนนฆ้อง อำเภอบ้านฝาง จังหวัดขอนแก่น ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ไปรษณีย์บ้านฝาง รหัสไปรษณีย์ 40270
3.บ้านโนนคูณ หมู่ 3 ตำบลโนนฆ้อง อำเภอบ้านฝาง จังหวัดขอนแก่น ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ไปรษณีย์บ้านฝาง รหัสไปรษณีย์ 40270
4.บ้านหินฮาว หมู่ 4 ตำบลโนนฆ้อง อำเภอบ้านฝาง จังหวัดขอนแก่น ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ไปรษณีย์บ้านฝาง รหัสไปรษณีย์ 40270
5.บ้านหนองสำโรง หมู่ 5 ตำบลโนนฆ้อง อำเภอบ้านฝาง จังหวัดขอนแก่น ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ไปรษณีย์บ้านฝาง รหัสไปรษณีย์ 40270
6.บ้านห้วยหว้า หมู่ 6 ตำบลโนนฆ้อง อำเภอบ้านฝาง จังหวัดขอนแก่น ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ไปรษณีย์บ้านฝาง รหัสไปรษณีย์ 40270
7.บ้านหินตั้ง หมู่ 7 ตำบลโนนฆ้อง อำเภอบ้านฝาง จังหวัดขอนแก่น ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ไปรษณีย์บ้านฝาง รหัสไปรษณีย์ 40270
8.บ้านห้วยหว้า หมู่ 8 ตำบลโนนฆ้อง อำเภอบ้านฝาง จังหวัดขอนแก่น ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ไปรษณีย์บ้านฝาง รหัสไปรษณีย์ 40270
9.บ้านหนองอีเลิง หมู่ 9 ตำบลโนนฆ้อง อำเภอบ้านฝาง จังหวัดขอนแก่น ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ไปรษณีย์บ้านฝาง รหัสไปรษณีย์ 40270
10.บ้านโนนฆ้อง หมู่ 10 ตำบลโนนฆ้อง อำเภอบ้านฝาง จังหวัดขอนแก่น ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ไปรษณีย์บ้านฝาง รหัสไปรษณีย์ 40270