รหัสไปรษณีย์
จังหวัด

อำเภอ

ตำบล

ภาษาอังกฤษ ตำบลโนนท่อน อำเภอเมืองขอนแก่น ขอนแก่น คือ Non Thon sub district, Mueang Khon Kaen district, Khon Kaen
รหัสไปรษณีย์ตำบลโนนท่อน อำเภอเมืองขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น
รหัสไปรษณีย์ หมู่ ชื่อหมู่บ้าน ตำบล อำเภอ จังหวัด
40000 01 โนน โนนท่อน เมืองขอนแก่น ขอนแก่น
40000 02 ท่อน โนนท่อน เมืองขอนแก่น ขอนแก่น
40000 03 หนองเบ็ญ โนนท่อน เมืองขอนแก่น ขอนแก่น
40000 04 บึงแก โนนท่อน เมืองขอนแก่น ขอนแก่น
40000 05 หนองค้า โนนท่อน เมืองขอนแก่น ขอนแก่น
40000 06 กลางฮุง โนนท่อน เมืองขอนแก่น ขอนแก่น
40000 07 คำบอน โนนท่อน เมืองขอนแก่น ขอนแก่น
40000 08 ท่อนใหม่ โนนท่อน เมืองขอนแก่น ขอนแก่น
40000 09 หนองค้าใหม่ โนนท่อน เมืองขอนแก่น ขอนแก่น
40000 10 ทรัพย์เจริญ โนนท่อน เมืองขอนแก่น ขอนแก่น
40000 11 คำบอน โนนท่อน เมืองขอนแก่น ขอนแก่น
40000 12 หนองขาม โนนท่อน เมืองขอนแก่น ขอนแก่น
40000 13 บ้านโนน โนนท่อน เมืองขอนแก่น ขอนแก่น
40000 14 บึงแก โนนท่อน เมืองขอนแก่น ขอนแก่น
ที่มา.บริษัท ไปรษณีย์ไทย จำกัด
จากตาราง 1 ตำบลโนนท่อน อำเภอเมืองขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น แบ่งการปกครองออกเป็น 14 หมู่บ้าน มีที่ทำการไปรษณีย์รับผิดชอบการนำจ่าย 1 แห่ง คือ ที่ทำการไปรษณีย์ขอนแก่น(40000) รับผิดชอบการนำจ่ายไปรษณีย์ทั้งตำบลโนนท่อน อำเภอเมืองขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น จำแนกตามหมู่บ้านได้ดังนี้
1.บ้านโนน หมู่ 1 ตำบลโนนท่อน อำเภอเมืองขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ไปรษณีย์ขอนแก่น รหัสไปรษณีย์ 40000
2.บ้านท่อน หมู่ 2 ตำบลโนนท่อน อำเภอเมืองขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ไปรษณีย์ขอนแก่น รหัสไปรษณีย์ 40000
3.บ้านหนองเบ็ญ หมู่ 3 ตำบลโนนท่อน อำเภอเมืองขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ไปรษณีย์ขอนแก่น รหัสไปรษณีย์ 40000
4.บ้านบึงแก หมู่ 4 ตำบลโนนท่อน อำเภอเมืองขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ไปรษณีย์ขอนแก่น รหัสไปรษณีย์ 40000
5.บ้านหนองค้า หมู่ 5 ตำบลโนนท่อน อำเภอเมืองขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ไปรษณีย์ขอนแก่น รหัสไปรษณีย์ 40000
6.บ้านกลางฮุง หมู่ 6 ตำบลโนนท่อน อำเภอเมืองขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ไปรษณีย์ขอนแก่น รหัสไปรษณีย์ 40000
7.บ้านคำบอน หมู่ 7 ตำบลโนนท่อน อำเภอเมืองขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ไปรษณีย์ขอนแก่น รหัสไปรษณีย์ 40000
8.บ้านท่อนใหม่ หมู่ 8 ตำบลโนนท่อน อำเภอเมืองขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ไปรษณีย์ขอนแก่น รหัสไปรษณีย์ 40000
9.บ้านหนองค้าใหม่ หมู่ 9 ตำบลโนนท่อน อำเภอเมืองขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ไปรษณีย์ขอนแก่น รหัสไปรษณีย์ 40000
10.บ้านทรัพย์เจริญ หมู่ 10 ตำบลโนนท่อน อำเภอเมืองขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ไปรษณีย์ขอนแก่น รหัสไปรษณีย์ 40000
11.บ้านคำบอน หมู่ 11 ตำบลโนนท่อน อำเภอเมืองขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ไปรษณีย์ขอนแก่น รหัสไปรษณีย์ 40000
12.บ้านหนองขาม หมู่ 12 ตำบลโนนท่อน อำเภอเมืองขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ไปรษณีย์ขอนแก่น รหัสไปรษณีย์ 40000
13.บ้านบ้านโนน หมู่ 13 ตำบลโนนท่อน อำเภอเมืองขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ไปรษณีย์ขอนแก่น รหัสไปรษณีย์ 40000
14.บ้านบึงแก หมู่ 14 ตำบลโนนท่อน อำเภอเมืองขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ไปรษณีย์ขอนแก่น รหัสไปรษณีย์ 40000