รหัสไปรษณีย์
จังหวัด

อำเภอ

ตำบล

ภาษาอังกฤษ ตำบลโนนสมบูรณ์ อำเภอบ้านแฮด ขอนแก่น คือ Non Sombun sub district, Ban Haet district, Khon Kaen
รหัสไปรษณีย์ตำบลโนนสมบูรณ์ อำเภอบ้านแฮด จังหวัดขอนแก่น
รหัสไปรษณีย์ หมู่ ชื่อหมู่บ้าน ตำบล อำเภอ จังหวัด
40110 01 โนนสมบูรณ์ โนนสมบูรณ์ บ้านแฮด ขอนแก่น
40110 02 หนองขาม โนนสมบูรณ์ บ้านแฮด ขอนแก่น
40110 03 หนองเม็ก โนนสมบูรณ์ บ้านแฮด ขอนแก่น
40110 04 หนองกระหนวน โนนสมบูรณ์ บ้านแฮด ขอนแก่น
40110 05 หนองผักตบ โนนสมบูรณ์ บ้านแฮด ขอนแก่น
40110 06 โนนสมบูรณ์ โนนสมบูรณ์ บ้านแฮด ขอนแก่น
40110 07 ศรีสำราญ โนนสมบูรณ์ บ้านแฮด ขอนแก่น
40110 08 โนนทัน โนนสมบูรณ์ บ้านแฮด ขอนแก่น
40110 09 โนนสวรรค์ โนนสมบูรณ์ บ้านแฮด ขอนแก่น
40110 10 โนนสมบูรณ์ โนนสมบูรณ์ บ้านแฮด ขอนแก่น
40110 11 โนนสมบูรณ์ โนนสมบูรณ์ บ้านแฮด ขอนแก่น
40110 12 หนองขาม โนนสมบูรณ์ บ้านแฮด ขอนแก่น
ที่มา.บริษัท ไปรษณีย์ไทย จำกัด
จากตาราง 1 ตำบลโนนสมบูรณ์ อำเภอบ้านแฮด จังหวัดขอนแก่น แบ่งการปกครองออกเป็น 12 หมู่บ้าน มีที่ทำการไปรษณีย์รับผิดชอบการนำจ่าย 1 แห่ง คือ ที่ทำการไปรษณีย์บ้านไผ่(40110) รับผิดชอบการนำจ่ายไปรษณีย์ทั้งตำบลโนนสมบูรณ์ อำเภอบ้านแฮด จังหวัดขอนแก่น จำแนกตามหมู่บ้านได้ดังนี้
1.บ้านโนนสมบูรณ์ หมู่ 1 ตำบลโนนสมบูรณ์ อำเภอบ้านแฮด จังหวัดขอนแก่น ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ไปรษณีย์บ้านไผ่ รหัสไปรษณีย์ 40110
2.บ้านหนองขาม หมู่ 2 ตำบลโนนสมบูรณ์ อำเภอบ้านแฮด จังหวัดขอนแก่น ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ไปรษณีย์บ้านไผ่ รหัสไปรษณีย์ 40110
3.บ้านหนองเม็ก หมู่ 3 ตำบลโนนสมบูรณ์ อำเภอบ้านแฮด จังหวัดขอนแก่น ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ไปรษณีย์บ้านไผ่ รหัสไปรษณีย์ 40110
4.บ้านหนองกระหนวน หมู่ 4 ตำบลโนนสมบูรณ์ อำเภอบ้านแฮด จังหวัดขอนแก่น ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ไปรษณีย์บ้านไผ่ รหัสไปรษณีย์ 40110
5.บ้านหนองผักตบ หมู่ 5 ตำบลโนนสมบูรณ์ อำเภอบ้านแฮด จังหวัดขอนแก่น ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ไปรษณีย์บ้านไผ่ รหัสไปรษณีย์ 40110
6.บ้านโนนสมบูรณ์ หมู่ 6 ตำบลโนนสมบูรณ์ อำเภอบ้านแฮด จังหวัดขอนแก่น ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ไปรษณีย์บ้านไผ่ รหัสไปรษณีย์ 40110
7.บ้านศรีสำราญ หมู่ 7 ตำบลโนนสมบูรณ์ อำเภอบ้านแฮด จังหวัดขอนแก่น ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ไปรษณีย์บ้านไผ่ รหัสไปรษณีย์ 40110
8.บ้านโนนทัน หมู่ 8 ตำบลโนนสมบูรณ์ อำเภอบ้านแฮด จังหวัดขอนแก่น ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ไปรษณีย์บ้านไผ่ รหัสไปรษณีย์ 40110
9.บ้านโนนสวรรค์ หมู่ 9 ตำบลโนนสมบูรณ์ อำเภอบ้านแฮด จังหวัดขอนแก่น ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ไปรษณีย์บ้านไผ่ รหัสไปรษณีย์ 40110
10.บ้านโนนสมบูรณ์ หมู่ 10 ตำบลโนนสมบูรณ์ อำเภอบ้านแฮด จังหวัดขอนแก่น ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ไปรษณีย์บ้านไผ่ รหัสไปรษณีย์ 40110
11.บ้านโนนสมบูรณ์ หมู่ 11 ตำบลโนนสมบูรณ์ อำเภอบ้านแฮด จังหวัดขอนแก่น ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ไปรษณีย์บ้านไผ่ รหัสไปรษณีย์ 40110
12.บ้านหนองขาม หมู่ 12 ตำบลโนนสมบูรณ์ อำเภอบ้านแฮด จังหวัดขอนแก่น ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ไปรษณีย์บ้านไผ่ รหัสไปรษณีย์ 40110