รหัสไปรษณีย์
จังหวัด

อำเภอ

ตำบล

ภาษาอังกฤษ ตำบลโนนสะอาด อำเภอชุมแพ ขอนแก่น คือ Non Sa-At sub district, Chum Phae district, Khon Kaen
รหัสไปรษณีย์ตำบลโนนสะอาด อำเภอชุมแพ จังหวัดขอนแก่น
รหัสไปรษณีย์ หมู่ ชื่อหมู่บ้าน ตำบล อำเภอ จังหวัด
40290 01 โนนสะอาด โนนสะอาด ชุมแพ ขอนแก่น
40290 02 เหมือดแอ่ โนนสะอาด ชุมแพ ขอนแก่น
40290 03 หนองบัว โนนสะอาด ชุมแพ ขอนแก่น
40290 04 โนนลาน โนนสะอาด ชุมแพ ขอนแก่น
40290 05 แสนสุข โนนสะอาด ชุมแพ ขอนแก่น
40290 06 สมบูรณ์สุข โนนสะอาด ชุมแพ ขอนแก่น
40290 07 สนามบิน โนนสะอาด ชุมแพ ขอนแก่น
40290 08 โนนเรียน โนนสะอาด ชุมแพ ขอนแก่น
40290 09 มิตรภาพ โนนสะอาด ชุมแพ ขอนแก่น
ที่มา.บริษัท ไปรษณีย์ไทย จำกัด
จากตาราง 1 ตำบลโนนสะอาด อำเภอชุมแพ จังหวัดขอนแก่น แบ่งการปกครองออกเป็น 9 หมู่บ้าน มีที่ทำการไปรษณีย์รับผิดชอบการนำจ่าย 1 แห่ง คือ ที่ทำการไปรษณีย์โนนหัน(40290) รับผิดชอบการนำจ่ายไปรษณีย์ทั้งตำบลโนนสะอาด อำเภอชุมแพ จังหวัดขอนแก่น จำแนกตามหมู่บ้านได้ดังนี้
1.บ้านโนนสะอาด หมู่ 1 ตำบลโนนสะอาด อำเภอชุมแพ จังหวัดขอนแก่น ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ไปรษณีย์โนนหัน รหัสไปรษณีย์ 40290
2.บ้านเหมือดแอ่ หมู่ 2 ตำบลโนนสะอาด อำเภอชุมแพ จังหวัดขอนแก่น ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ไปรษณีย์โนนหัน รหัสไปรษณีย์ 40290
3.บ้านหนองบัว หมู่ 3 ตำบลโนนสะอาด อำเภอชุมแพ จังหวัดขอนแก่น ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ไปรษณีย์โนนหัน รหัสไปรษณีย์ 40290
4.บ้านโนนลาน หมู่ 4 ตำบลโนนสะอาด อำเภอชุมแพ จังหวัดขอนแก่น ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ไปรษณีย์โนนหัน รหัสไปรษณีย์ 40290
5.บ้านแสนสุข หมู่ 5 ตำบลโนนสะอาด อำเภอชุมแพ จังหวัดขอนแก่น ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ไปรษณีย์โนนหัน รหัสไปรษณีย์ 40290
6.บ้านสมบูรณ์สุข หมู่ 6 ตำบลโนนสะอาด อำเภอชุมแพ จังหวัดขอนแก่น ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ไปรษณีย์โนนหัน รหัสไปรษณีย์ 40290
7.บ้านสนามบิน หมู่ 7 ตำบลโนนสะอาด อำเภอชุมแพ จังหวัดขอนแก่น ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ไปรษณีย์โนนหัน รหัสไปรษณีย์ 40290
8.บ้านโนนเรียน หมู่ 8 ตำบลโนนสะอาด อำเภอชุมแพ จังหวัดขอนแก่น ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ไปรษณีย์โนนหัน รหัสไปรษณีย์ 40290
9.บ้านมิตรภาพ หมู่ 9 ตำบลโนนสะอาด อำเภอชุมแพ จังหวัดขอนแก่น ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ไปรษณีย์โนนหัน รหัสไปรษณีย์ 40290