รหัสไปรษณีย์
จังหวัด

อำเภอ

ตำบล

ภาษาอังกฤษ ตำบลโนนหัน อำเภอชุมแพ ขอนแก่น คือ Non Han sub district, Chum Phae district, Khon Kaen
รหัสไปรษณีย์ตำบลโนนหัน อำเภอชุมแพ จังหวัดขอนแก่น
รหัสไปรษณีย์ หมู่ ชื่อหมู่บ้าน ตำบล อำเภอ จังหวัด
40290 01 โนนหัน โนนหัน ชุมแพ ขอนแก่น
40290 02 โนนชัย โนนหัน ชุมแพ ขอนแก่น
40290 03 ร่องแซง โนนหัน ชุมแพ ขอนแก่น
40290 04 โนนชาติ โนนหัน ชุมแพ ขอนแก่น
40290 05 โนนเมือง โนนหัน ชุมแพ ขอนแก่น
40290 06 โนนงาม โนนหัน ชุมแพ ขอนแก่น
40290 07 หนองม่วง โนนหัน ชุมแพ ขอนแก่น
40290 08 หนองคอง โนนหัน ชุมแพ ขอนแก่น
40290 09 หลังโนนชาติ โนนหัน ชุมแพ ขอนแก่น
40290 10 โนนหัน โนนหัน ชุมแพ ขอนแก่น
ที่มา.บริษัท ไปรษณีย์ไทย จำกัด
จากตาราง 1 ตำบลโนนหัน อำเภอชุมแพ จังหวัดขอนแก่น แบ่งการปกครองออกเป็น 10 หมู่บ้าน มีที่ทำการไปรษณีย์รับผิดชอบการนำจ่าย 1 แห่ง คือ ที่ทำการไปรษณีย์โนนหัน(40290) รับผิดชอบการนำจ่ายไปรษณีย์ทั้งตำบลโนนหัน อำเภอชุมแพ จังหวัดขอนแก่น จำแนกตามหมู่บ้านได้ดังนี้
1.บ้านโนนหัน หมู่ 1 ตำบลโนนหัน อำเภอชุมแพ จังหวัดขอนแก่น ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ไปรษณีย์โนนหัน รหัสไปรษณีย์ 40290
2.บ้านโนนชัย หมู่ 2 ตำบลโนนหัน อำเภอชุมแพ จังหวัดขอนแก่น ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ไปรษณีย์โนนหัน รหัสไปรษณีย์ 40290
3.บ้านร่องแซง หมู่ 3 ตำบลโนนหัน อำเภอชุมแพ จังหวัดขอนแก่น ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ไปรษณีย์โนนหัน รหัสไปรษณีย์ 40290
4.บ้านโนนชาติ หมู่ 4 ตำบลโนนหัน อำเภอชุมแพ จังหวัดขอนแก่น ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ไปรษณีย์โนนหัน รหัสไปรษณีย์ 40290
5.บ้านโนนเมือง หมู่ 5 ตำบลโนนหัน อำเภอชุมแพ จังหวัดขอนแก่น ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ไปรษณีย์โนนหัน รหัสไปรษณีย์ 40290
6.บ้านโนนงาม หมู่ 6 ตำบลโนนหัน อำเภอชุมแพ จังหวัดขอนแก่น ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ไปรษณีย์โนนหัน รหัสไปรษณีย์ 40290
7.บ้านหนองม่วง หมู่ 7 ตำบลโนนหัน อำเภอชุมแพ จังหวัดขอนแก่น ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ไปรษณีย์โนนหัน รหัสไปรษณีย์ 40290
8.บ้านหนองคอง หมู่ 8 ตำบลโนนหัน อำเภอชุมแพ จังหวัดขอนแก่น ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ไปรษณีย์โนนหัน รหัสไปรษณีย์ 40290
9.บ้านหลังโนนชาติ หมู่ 9 ตำบลโนนหัน อำเภอชุมแพ จังหวัดขอนแก่น ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ไปรษณีย์โนนหัน รหัสไปรษณีย์ 40290
10.บ้านโนนหัน หมู่ 10 ตำบลโนนหัน อำเภอชุมแพ จังหวัดขอนแก่น ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ไปรษณีย์โนนหัน รหัสไปรษณีย์ 40290