รหัสไปรษณีย์
จังหวัด

อำเภอ

ตำบล

รหัสไปรษณีย์ตำบลโพธิ์แทน อำเภอองครักษ์ จังหวัดนครนายก
รหัสไปรษณีย์ หมู่ ชื่อหมู่บ้าน ตำบล อำเภอ จังหวัด
26120 01 เขมรฝั่งใต้ โพธิ์แทน องครักษ์ นครนายก
26120 02 คลอง14 โพธิ์แทน องครักษ์ นครนายก
26120 03 มหาวงษ์ โพธิ์แทน องครักษ์ นครนายก
26120 04 โพธิ์แทน โพธิ์แทน องครักษ์ นครนายก
26120 05 ลาดสะเอ็ด โพธิ์แทน องครักษ์ นครนายก
26120 06 ปากแบน โพธิ์แทน องครักษ์ นครนายก
26120 07 เขมรฝั่งเหนือ โพธิ์แทน องครักษ์ นครนายก
26120 08 องพาด โพธิ์แทน องครักษ์ นครนายก
26120 09 คลองต้นตาล โพธิ์แทน องครักษ์ นครนายก
ที่มา.บริษัท ไปรษณีย์ไทย จำกัด
จากตาราง 1 ตำบลโพธิ์แทน อำเภอองครักษ์ จังหวัดนครนายก แบ่งการปกครองออกเป็น 9 หมู่บ้าน มีที่ทำการไปรษณีย์รับผิดชอบการนำจ่าย 1 แห่ง คือ ที่ทำการไปรษณีย์องครักษ์(26120) รับผิดชอบการนำจ่ายไปรษณีย์ทั้งตำบลโพธิ์แทน อำเภอองครักษ์ จังหวัดนครนายก จำแนกตามหมู่บ้านได้ดังนี้
1.บ้านเขมรฝั่งใต้ หมู่ 1 ตำบลโพธิ์แทน อำเภอองครักษ์ จังหวัดนครนายก ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ไปรษณีย์องครักษ์ รหัสไปรษณีย์ 26120
2.บ้านคลอง14 หมู่ 2 ตำบลโพธิ์แทน อำเภอองครักษ์ จังหวัดนครนายก ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ไปรษณีย์องครักษ์ รหัสไปรษณีย์ 26120
3.บ้านมหาวงษ์ หมู่ 3 ตำบลโพธิ์แทน อำเภอองครักษ์ จังหวัดนครนายก ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ไปรษณีย์องครักษ์ รหัสไปรษณีย์ 26120
4.บ้านโพธิ์แทน หมู่ 4 ตำบลโพธิ์แทน อำเภอองครักษ์ จังหวัดนครนายก ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ไปรษณีย์องครักษ์ รหัสไปรษณีย์ 26120
5.บ้านลาดสะเอ็ด หมู่ 5 ตำบลโพธิ์แทน อำเภอองครักษ์ จังหวัดนครนายก ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ไปรษณีย์องครักษ์ รหัสไปรษณีย์ 26120
6.บ้านปากแบน หมู่ 6 ตำบลโพธิ์แทน อำเภอองครักษ์ จังหวัดนครนายก ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ไปรษณีย์องครักษ์ รหัสไปรษณีย์ 26120
7.บ้านเขมรฝั่งเหนือ หมู่ 7 ตำบลโพธิ์แทน อำเภอองครักษ์ จังหวัดนครนายก ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ไปรษณีย์องครักษ์ รหัสไปรษณีย์ 26120
8.บ้านองพาด หมู่ 8 ตำบลโพธิ์แทน อำเภอองครักษ์ จังหวัดนครนายก ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ไปรษณีย์องครักษ์ รหัสไปรษณีย์ 26120
9.บ้านคลองต้นตาล หมู่ 9 ตำบลโพธิ์แทน อำเภอองครักษ์ จังหวัดนครนายก ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ไปรษณีย์องครักษ์ รหัสไปรษณีย์ 26120