รหัสไปรษณีย์
จังหวัด

อำเภอ

ตำบล

ภาษาอังกฤษ ตำบลโพธิ์ไชย อำเภอโคกโพธิ์ไชย ขอนแก่น คือ Pho Chai sub district, Khok Pho Chai district, Khon Kaen
รหัสไปรษณีย์ตำบลโพธิ์ไชย อำเภอโคกโพธิ์ไชย จังหวัดขอนแก่น
รหัสไปรษณีย์ หมู่ ชื่อหมู่บ้าน ตำบล อำเภอ จังหวัด
40160 01 สามหมอ โพธิ์ไชย โคกโพธิ์ไชย ขอนแก่น
40160 02 โนนทัน โพธิ์ไชย โคกโพธิ์ไชย ขอนแก่น
40160 03 โนนกระยอม โพธิ์ไชย โคกโพธิ์ไชย ขอนแก่น
40160 04 โพธิ์ไชย โพธิ์ไชย โคกโพธิ์ไชย ขอนแก่น
40160 05 หนองหญ้ารังกา โพธิ์ไชย โคกโพธิ์ไชย ขอนแก่น
40160 06 โพธิ์ไชย โพธิ์ไชย โคกโพธิ์ไชย ขอนแก่น
40160 07 มูลนาค โพธิ์ไชย โคกโพธิ์ไชย ขอนแก่น
40160 08 กุดลอบ โพธิ์ไชย โคกโพธิ์ไชย ขอนแก่น
40160 09 หนองใหญ่ โพธิ์ไชย โคกโพธิ์ไชย ขอนแก่น
40160 10 มูลนาค โพธิ์ไชย โคกโพธิ์ไชย ขอนแก่น
ที่มา.บริษัท ไปรษณีย์ไทย จำกัด
จากตาราง 1 ตำบลโพธิ์ไชย อำเภอโคกโพธิ์ไชย จังหวัดขอนแก่น แบ่งการปกครองออกเป็น 10 หมู่บ้าน มีที่ทำการไปรษณีย์รับผิดชอบการนำจ่าย 1 แห่ง คือ ที่ทำการไปรษณีย์มัญจาคีรี(40160) รับผิดชอบการนำจ่ายไปรษณีย์ทั้งตำบลโพธิ์ไชย อำเภอโคกโพธิ์ไชย จังหวัดขอนแก่น จำแนกตามหมู่บ้านได้ดังนี้
1.บ้านสามหมอ หมู่ 1 ตำบลโพธิ์ไชย อำเภอโคกโพธิ์ไชย จังหวัดขอนแก่น ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ไปรษณีย์มัญจาคีรี รหัสไปรษณีย์ 40160
2.บ้านโนนทัน หมู่ 2 ตำบลโพธิ์ไชย อำเภอโคกโพธิ์ไชย จังหวัดขอนแก่น ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ไปรษณีย์มัญจาคีรี รหัสไปรษณีย์ 40160
3.บ้านโนนกระยอม หมู่ 3 ตำบลโพธิ์ไชย อำเภอโคกโพธิ์ไชย จังหวัดขอนแก่น ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ไปรษณีย์มัญจาคีรี รหัสไปรษณีย์ 40160
4.บ้านโพธิ์ไชย หมู่ 4 ตำบลโพธิ์ไชย อำเภอโคกโพธิ์ไชย จังหวัดขอนแก่น ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ไปรษณีย์มัญจาคีรี รหัสไปรษณีย์ 40160
5.บ้านหนองหญ้ารังกา หมู่ 5 ตำบลโพธิ์ไชย อำเภอโคกโพธิ์ไชย จังหวัดขอนแก่น ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ไปรษณีย์มัญจาคีรี รหัสไปรษณีย์ 40160
6.บ้านโพธิ์ไชย หมู่ 6 ตำบลโพธิ์ไชย อำเภอโคกโพธิ์ไชย จังหวัดขอนแก่น ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ไปรษณีย์มัญจาคีรี รหัสไปรษณีย์ 40160
7.บ้านมูลนาค หมู่ 7 ตำบลโพธิ์ไชย อำเภอโคกโพธิ์ไชย จังหวัดขอนแก่น ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ไปรษณีย์มัญจาคีรี รหัสไปรษณีย์ 40160
8.บ้านกุดลอบ หมู่ 8 ตำบลโพธิ์ไชย อำเภอโคกโพธิ์ไชย จังหวัดขอนแก่น ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ไปรษณีย์มัญจาคีรี รหัสไปรษณีย์ 40160
9.บ้านหนองใหญ่ หมู่ 9 ตำบลโพธิ์ไชย อำเภอโคกโพธิ์ไชย จังหวัดขอนแก่น ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ไปรษณีย์มัญจาคีรี รหัสไปรษณีย์ 40160
10.บ้านมูลนาค หมู่ 10 ตำบลโพธิ์ไชย อำเภอโคกโพธิ์ไชย จังหวัดขอนแก่น ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ไปรษณีย์มัญจาคีรี รหัสไปรษณีย์ 40160