รหัสไปรษณีย์
จังหวัด

อำเภอ

ตำบล

ภาษาอังกฤษ ตำบลในเมือง อำเภอเมืองขอนแก่น ขอนแก่น คือ Nai Mueang sub district, Mueang Khon Kaen district, Khon Kaen
รหัสไปรษณีย์ตำบลในเมือง อำเภอเมืองขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น
รหัสไปรษณีย์ หมู่ ชื่อหมู่บ้าน ตำบล อำเภอ จังหวัด
40000 * ทั้งตำบล ยกเว้นภายในมหาวิทยาลัยขอนแก่น ในเมือง เมืองขอนแก่น ขอนแก่น
40002 - ภายในมหาวิทยาลัยขอนแก่น ในเมือง เมืองขอนแก่น ขอนแก่น
ที่มา.บริษัท ไปรษณีย์ไทย จำกัด
จากตาราง 1 ตำบลในเมือง อำเภอเมืองขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น แบ่งการปกครองออกเป็น 2 หมู่บ้าน มีที่ทำการไปรษณีย์รับผิดชอบการนำจ่าย 2 แห่ง คือ ที่ทำการไปรษณีย์ขอนแก่น(40000) และ ที่ทำการไปรษณีย์มหาวิทยาลัยขอนแก่น(40002) โดยแบ่งพื้นที่ความรับผิดชอบการนำจ่ายดังนี้ คือ
1.บ้านทั้งตำบล ยกเว้นภายในมหาวิทยาลัยขอนแก่น หมู่ 0 ตำบลในเมือง อำเภอเมืองขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ไปรษณีย์ขอนแก่น รหัสไปรษณีย์ 40000
2.บ้านภายในมหาวิทยาลัยขอนแก่น หมู่ 0 ตำบลในเมือง อำเภอเมืองขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ไปรษณีย์มหาวิทยาลัยขอนแก่น รหัสไปรษณีย์ 40002

ในตำบลในเมือง อำเภอเมืองขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น นอกจากจากมีไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการฝากส่งและนำจ่ายแล้ว บริษัทไปรษณีย์ไทยได้เปิดที่ทำการไปรษณีย์ที่บริการรับฝากไปรษณีย์เพียงอย่างเดียวไม่มีการนำจ่าย เพื่ออำนวยความสะดวกในการรับฝากไปรษณีย์และพัสดุ รวมถึงบริการอื่น ๆ เพิมเติ่ม อีก 3 แห่ง ดังตาราง 2
ไปรษณีย์ที่ให้บริการรับฝากอย่างเดียวที่ตั้งอยู่ในตำบลในเมือง อำเภอเมืองขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น
รหัสไปรษณีย์ ที่่ทำการไปรษณีย์ ที่อยู่ที่ทำการ ตำบล อำเภอ จังหวัด
- เคาน์เตอร์บริการไปรษณีย์มิตรภาพ 199/79 หมู่ 17 ในเมือง เมืองขอนแก่น ขอนแก่น
40001 ไปรษณีย์เทพารักษ์ 400 ถนนเทพารักษ์ ในเมือง เมืองขอนแก่น ขอนแก่น
40003 ไปรษณีย์ศรีจันทร์ 60/4-5 หมู่ 4 ถนนศรีจันทร์ ในเมือง เมืองขอนแก่น ขอนแก่น
ที่มา.บริษัท ไปรษณีย์ไทย จำกัด