รหัสไปรษณีย์
จังหวัด

อำเภอ

ตำบล

ภาษาอังกฤษ ตำบลใหม่นาเพียง อำเภอแวงใหญ่ ขอนแก่น คือ Mai Na Phiang sub district, Waeng Yai district, Khon Kaen
รหัสไปรษณีย์ตำบลใหม่นาเพียง อำเภอแวงใหญ่ จังหวัดขอนแก่น
รหัสไปรษณีย์ หมู่ ชื่อหมู่บ้าน ตำบล อำเภอ จังหวัด
40330 01 ใหม่นาเพียง ใหม่นาเพียง แวงใหญ่ ขอนแก่น
40330 02 หนองแดง ใหม่นาเพียง แวงใหญ่ ขอนแก่น
40330 03 ดอนหัน ใหม่นาเพียง แวงใหญ่ ขอนแก่น
40330 04 โนนจันทึก ใหม่นาเพียง แวงใหญ่ ขอนแก่น
40330 05 โจดใหญ่ ใหม่นาเพียง แวงใหญ่ ขอนแก่น
40330 06 โสกไผ่ ใหม่นาเพียง แวงใหญ่ ขอนแก่น
40330 07 ถลุงเหล็ก ใหม่นาเพียง แวงใหญ่ ขอนแก่น
40330 08 หนองทุ่ม ใหม่นาเพียง แวงใหญ่ ขอนแก่น
40330 09 โสกเหลื่อม ใหม่นาเพียง แวงใหญ่ ขอนแก่น
40330 10 ท่าเยี่ยม ใหม่นาเพียง แวงใหญ่ ขอนแก่น
40330 11 โนนโพธิ์ ใหม่นาเพียง แวงใหญ่ ขอนแก่น
40330 12 ห้วยแก ใหม่นาเพียง แวงใหญ่ ขอนแก่น
40330 13 ร่มโพธิ์ทอง ใหม่นาเพียง แวงใหญ่ ขอนแก่น
40330 14 ใหม่นาเพียงพัฒนา ใหม่นาเพียง แวงใหญ่ ขอนแก่น
ที่มา.บริษัท ไปรษณีย์ไทย จำกัด
จากตาราง 1 ตำบลใหม่นาเพียง อำเภอแวงใหญ่ จังหวัดขอนแก่น แบ่งการปกครองออกเป็น 14 หมู่บ้าน มีที่ทำการไปรษณีย์รับผิดชอบการนำจ่าย 1 แห่ง คือ ที่ทำการไปรษณีย์แวงใหญ่(40330) รับผิดชอบการนำจ่ายไปรษณีย์ทั้งตำบลใหม่นาเพียง อำเภอแวงใหญ่ จังหวัดขอนแก่น จำแนกตามหมู่บ้านได้ดังนี้
1.บ้านใหม่นาเพียง หมู่ 1 ตำบลใหม่นาเพียง อำเภอแวงใหญ่ จังหวัดขอนแก่น ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ไปรษณีย์แวงใหญ่ รหัสไปรษณีย์ 40330
2.บ้านหนองแดง หมู่ 2 ตำบลใหม่นาเพียง อำเภอแวงใหญ่ จังหวัดขอนแก่น ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ไปรษณีย์แวงใหญ่ รหัสไปรษณีย์ 40330
3.บ้านดอนหัน หมู่ 3 ตำบลใหม่นาเพียง อำเภอแวงใหญ่ จังหวัดขอนแก่น ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ไปรษณีย์แวงใหญ่ รหัสไปรษณีย์ 40330
4.บ้านโนนจันทึก หมู่ 4 ตำบลใหม่นาเพียง อำเภอแวงใหญ่ จังหวัดขอนแก่น ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ไปรษณีย์แวงใหญ่ รหัสไปรษณีย์ 40330
5.บ้านโจดใหญ่ หมู่ 5 ตำบลใหม่นาเพียง อำเภอแวงใหญ่ จังหวัดขอนแก่น ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ไปรษณีย์แวงใหญ่ รหัสไปรษณีย์ 40330
6.บ้านโสกไผ่ หมู่ 6 ตำบลใหม่นาเพียง อำเภอแวงใหญ่ จังหวัดขอนแก่น ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ไปรษณีย์แวงใหญ่ รหัสไปรษณีย์ 40330
7.บ้านถลุงเหล็ก หมู่ 7 ตำบลใหม่นาเพียง อำเภอแวงใหญ่ จังหวัดขอนแก่น ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ไปรษณีย์แวงใหญ่ รหัสไปรษณีย์ 40330
8.บ้านหนองทุ่ม หมู่ 8 ตำบลใหม่นาเพียง อำเภอแวงใหญ่ จังหวัดขอนแก่น ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ไปรษณีย์แวงใหญ่ รหัสไปรษณีย์ 40330
9.บ้านโสกเหลื่อม หมู่ 9 ตำบลใหม่นาเพียง อำเภอแวงใหญ่ จังหวัดขอนแก่น ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ไปรษณีย์แวงใหญ่ รหัสไปรษณีย์ 40330
10.บ้านท่าเยี่ยม หมู่ 10 ตำบลใหม่นาเพียง อำเภอแวงใหญ่ จังหวัดขอนแก่น ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ไปรษณีย์แวงใหญ่ รหัสไปรษณีย์ 40330
11.บ้านโนนโพธิ์ หมู่ 11 ตำบลใหม่นาเพียง อำเภอแวงใหญ่ จังหวัดขอนแก่น ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ไปรษณีย์แวงใหญ่ รหัสไปรษณีย์ 40330
12.บ้านห้วยแก หมู่ 12 ตำบลใหม่นาเพียง อำเภอแวงใหญ่ จังหวัดขอนแก่น ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ไปรษณีย์แวงใหญ่ รหัสไปรษณีย์ 40330
13.บ้านร่มโพธิ์ทอง หมู่ 13 ตำบลใหม่นาเพียง อำเภอแวงใหญ่ จังหวัดขอนแก่น ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ไปรษณีย์แวงใหญ่ รหัสไปรษณีย์ 40330
14.บ้านใหม่นาเพียงพัฒนา หมู่ 14 ตำบลใหม่นาเพียง อำเภอแวงใหญ่ จังหวัดขอนแก่น ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ไปรษณีย์แวงใหญ่ รหัสไปรษณีย์ 40330